МОЈА УВОДНА РЕЧ

Latinica

Добар дан желим свима!!!
Добро нам дошли!!!
Добро дошли стварању добра!!! Доброг добра!!!

Ја наше насеље видим овако:
Свако има свој хектар на којем ради шта год жели и на начин на који жели осим ако чини било шта нажао Мајки Земљи или било ком комшији.

Да појасним:
– ништа не враћам Земљи докле год то предходно нисам очистио и елиминисао све загађиваче. Значи не испуштам отрове у Земљу нити воду, већ сав отпад пречистим након употребе.
– не прскам отровима нити било чим што није природно!
– не кољем животиње (ако једем месо)
Не користим механизацију нити било шта што ради на бензин,дизел, или било како загађује ни код обраде земље.
(При почетном прављењу насеља овде можемо учинити изузетак да бисмо брже остварили насеље: багер, ровокопач, дизалица и слично приликом изградње).

Користим свако технолошко достигнуће које може да убрза остварење (као што је интернет) док ми је потребно.

Да не идем више у детаље, осим личних, родних (завичајних) имања, постоји и заједничко пространство величине о којој ћемо се договорити, на којем правимо прву повећу „кућу“, заједнички дом да нам свима служи док не направимо сваком своју, а која касније може да служи у разне сврхе свима нама заједно…

Такође истовремено правимо заједничку башту коју користимо сви док свако не направи своју све док правимо „добродобро“!!!

Целокупно насеље обезбеђено је енергијом на начин за који се одлучимо да је најисплативије и најсигурније, свима на корист. Такође заједнички интернет да бисмо сви имали Wi-Fi или новију технологију за комуникацију са светом (уколико желимо), са могућношћу ИСКЉУЧИВАЊА истог на нивоу целог насеља када ( и ако) се договоримо у будућности да то желимо.

Пре свега овога, извор воде ако је један (или више али ако нема свако свој),са њега је проведена вода најприроднијим могућим начином до сваког комшије уз јасна правила да се та вода ни на који начин не сме загадити, нити ико има право првенства нити искључиво право на њу, (без обзира где се извор физички налази)!!!

Постоји и бар неколико хектара „празног“ пространства које ћемо изкористити у будућности онако како наша деца буду пожелела, (када многи буду пожелели да од нас виде и науче како се праве завичајна имања), (уколико се тако договоримо, или ћемо му наћи другу намену али је битно да постоји). Такође простор за школе и све остале заједничке потребе…

Касније разрађујемо детаље, ово је само да бисте добили најосновнију слику шта заправо правим(о)!!!

Пут између свих имања направљен је у намери да се лакше долази од једног до другог комшије,  не шири од 3 метра, а само до обода насеља се може доћи камионом јер за превоз по насељу користимо еколошки чиста возила а све што је потребно да се довезе у или одвезе од насеља довољно је довезти до ободног дела, а одатле преузимамо нашим еколошким возилима (електромобил, запрежна кола, рикша или шта већ ко жели да користи).

Анастасијине књиге су савршено упутство. Најбоље описују и дају јасна решења и објашњења на који је начин све ово могуће извести и важно је да то препознамо као најјаснију литературу која нам помаже и убрзава остварење.

Они који смо читали, кренимо нови круг јер сваки пут читам нове информације.

Они који још нису, што пре почну пре ће им бити јасно све ово што правимо заједно.

Заједницу правимо заједно!!! У свим досадашњим активностима већ су се издвојиле неке особе својом одговорношћу, знањем и делањем. У том смислу за маркетинг и комуникацију са медијима ће и на даље, као што је то свесрдно чинила и до сада на остварењу наших циљева, радити Наташа.

Конкретним планирањем и организовањем активности, послова и свега што подразумева добру организацију од сада на даље одговорна и надлежна је Марина.

Сви који имају знања, вештине и искуства у поменутим (или неким другим областима) више су него добродошли да помогну и допринесу. Суштински је важно да свако од нас препозна своје највеће квалитете. Да своју стваралачку енергију у пуном капацитету усмери у ту област како би се читава идеја заједнице брже реализовала. Сви смо ми ствараоци и добродошли свуда где можемо дати оно најбоље од себе.

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

MOJA UVODNA REČ

Dobar dan želim svima!!!
Dobro nam došli!!!
Dobro došli stvaranju dobra!!! Dobrog dobra!!!

Ja naše naselje vidim ovako:
Svako ima svoj hektar na kojem radi šta god želi i na način na koji želi osim ako čini bilo šta nažao Majki Zemlji ili bilo kom komšiji.

Da pojasnim:
– ništa ne vraćam Zemlji dokle god to predhodno nisam očistio i eliminisao sve zagađivače. Znači ne ispuštam otrove u Zemlju niti vodu, već sav otpad prečistim nakon upotrebe.
– ne prskam otrovima niti bilo čim što nije prirodno!
– ne koljem životinje (ako jedem meso)
Ne koristim mehanizaciju niti bilo šta što radi na benzin,dizel, ili bilo kako zagađuje ni kod obrade zemlje.
(Pri početnom pravljenju naselja ovde možemo učiniti izuzetak da bismo brže ostvarili naselje: bager, rovokopač, dizalica i slično prilikom izgradnje).

Koristim svako tehnološko dostignuće koje može da ubrza ostvarenje (kao što je internet) dok mi je potrebno.

Da ne idem više u detalje, osim ličnih, rodnih (zavičajnih) imanja, postoji i zajedničko prostranstvo veličine o kojoj ćemo se dogovoriti, na kojem pravimo prvu poveću „kuću“, zajednički dom da nam svima služi dok ne napravimo svakom svoju, a koja kasnije može da služi u razne svrhe svima nama zajedno…

Takođe istovremeno pravimo zajedničku baštu koju koristimo svi dok svako ne napravi svoju sve dok pravimo „dobrodobro“!!!

Celokupno naselje obezbeđeno je energijom na način za koji se odlučimo da je najisplativije i najsigurnije, svima na korist. Takođe zajednički internet da bismo svi imali Wi-Fi ili noviju tehnologiju za komunikaciju sa svetom (ukoliko želimo), sa mogućnošću ISKLjUČIVANjA istog na nivou celog naselja kada ( i ako) se dogovorimo u budućnosti da to želimo.

Pre svega ovoga, izvor vode ako je jedan (ili više ali ako nema svako svoj),sa njega je provedena voda najprirodnijim mogućim načinom do svakog komšije uz jasna pravila da se ta voda ni na koji način ne sme zagaditi, niti iko ima pravo prvenstva niti isključivo pravo na nju, (bez obzira gde se izvor fizički nalazi)!!!

Postoji i bar nekoliko hektara „praznog“ prostranstva koje ćemo izkoristiti u budućnosti onako kako naša deca budu poželela, (kada mnogi budu poželeli da od nas vide i nauče kako se prave zavičajna imanja), (ukoliko se tako dogovorimo, ili ćemo mu naći drugu namenu ali je bitno da postoji). Takođe prostor za škole i sve ostale zajedničke potrebe…

Kasnije razrađujemo detalje, ovo je samo da biste dobili najosnovniju sliku šta zapravo pravim(o)!!!

Put između svih imanja napravljen je u nameri da se lakše dolazi od jednog do drugog komšije,  ne širi od 3 metra, a samo do oboda naselja se može doći kamionom jer za prevoz po naselju koristimo ekološki čista vozila a sve što je potrebno da se doveze u ili odveze od naselja dovoljno je dovezti do obodnog dela, a odatle preuzimamo našim ekološkim vozilima (elektromobil, zaprežna kola, rikša ili šta već ko želi da koristi).

Anastasijine knjige su savršeno uputstvo. Najbolje opisuju i daju jasna rešenja i objašnjenja na koji je način sve ovo moguće izvesti i važno je da to prepoznamo kao najjasniju literaturu koja nam pomaže i ubrzava ostvarenje.

Oni koji smo čitali, krenimo novi krug jer svaki put čitam nove informacije.

Oni koji još nisu, što pre počnu pre će im biti jasno sve ovo što pravimo zajedno.

Zajednicu pravimo zajedno!!! U svim dosadašnjim aktivnostima već su se izdvojile neke osobe svojom odgovornošću, znanjem i delanjem. U tom smislu za marketing i komunikaciju sa medijima će i na dalje, kao što je to svesrdno činila i do sada na ostvarenju naših ciljeva, raditi Nataša.

Konkretnim planiranjem i organizovanjem aktivnosti, poslova i svega što podrazumeva dobru organizaciju od sada na dalje odgovorna i nadležna je Marina.

Svi koji imaju znanja, veštine i iskustva u pomenutim (ili nekim drugim oblastima) više su nego dobrodošli da pomognu i doprinesu. Suštinski je važno da svako od nas prepozna svoje najveće kvalitete. Da svoju stvaralačku energiju u punom kapacitetu usmeri u tu oblast kako bi se čitava ideja zajednice brže realizovala. Svi smo mi stvaraoci i dobrodošli svuda gde možemo dati ono najbolje od sebe.

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

ИЗВЕШТАЈ СА РАДНОГ САСТАНКА СУБОТЕ, 15.11.2014.

Latinica

Шта рећи?
Природа у свом највише могућем недирнутим стању, лечећи ваздух уколико га само удишете па и на неколико сати, енергија стварања, давања без очекивања…

Ех, било је корисно погледати сам себе да ли и колико могу…
Ни пре нисам имао сумњи, сада сам само потврдио себи да на правом сам путу…

Ако очекујете извештај колико чега и шта је таксативно било тамо, од мене то добити нећете јер не умем у такаве реченице да ставим оно што сам доживео.
То једноставно свако од нас може и било би пожељно сам да проживи, нечекавши да од било кога другог добије извештај.

Свако од нас у свом окружењу може, ако жели, да пронађе оне којима је потребна помоћ за остварење приРОДног живота у и са приРОДом и тако сам себи и онима којима је потребно помогне.

Топло препоручујем, а ја одох и у недељу да завршимо започето.
Наравно, предходно у суботу имамо оснивачки састанак који је веома важан, јер договор кућу гради а гради и остварење нашег сна…

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

IZVEŠTAJ SA RADNOG SASTANKA SUBOTE, 15.11.2014.

Šta reći?
Priroda u svom najviše mogućem nedirnutim stanju, lečeći vazduh ukoliko ga samo udišete pa i na nekoliko sati, energija stvaranja, davanja bez očekivanja…

Eh, bilo je korisno pogledati sam sebe da li i koliko mogu…
Ni pre nisam imao sumnji, sada sam samo potvrdio sebi da na pravom sam putu…

Ako očekujete izveštaj koliko čega i šta je taksativno bilo tamo, od mene to dobiti nećete jer ne umem u takave rečenice da stavim ono što sam doživeo.
To jednostavno svako od nas može i bilo bi poželjno sam da proživi, nečekavši da od bilo koga drugog dobije izveštaj.

Svako od nas u svom okruženju može, ako želi, da pronađe one kojima je potrebna pomoć za ostvarenje priRODnog života u i sa priRODom i tako sam sebi i onima kojima je potrebno pomogne.

Toplo preporučujem, a ja odoh i u nedelju da završimo započeto.
Naravno, predhodno u subotu imamo osnivački sastanak koji je veoma važan, jer dogovor kuću gradi a gradi i ostvarenje našeg sna…

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

ХЕКТАР ЗЕМЉЕ

Latinica

Почео сам писати јер нисам нашао где прочитати. Тражећи људе који би исту визију да остваримо заједно и живимо је…

Нашли су ме они који су ми у датим моментима били неопходни за брже, једноставније остварење. Сада мирно препуштам дивним тим бићима да се свако од њих бави оним у чему је најбољи и тиме реализацију многоструко ојачавамо и још више убрзавамо.

Срећан сам јер ми се стално придружују баш оне душе које у датим моментима имају своју предивну и веома важну улогу у остварењу.

Ту сам уз њих да заједничким снагама још брже деламо. Већ за неколико дана ћемо се видети и договорити ко са ким и како буде желео а сви заједно.

До скорог виђења…

Уколико сте и Ви са истим визијама не пропустите ову прилику да се упознамо и договоримо да деламо.

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

HEKTAR ZEMLJE

Počeo sam pisati jer nisam našao gde pročitati. Tražeći ljude koji bi istu viziju da ostvarimo zajedno i živimo je…

Našli su me oni koji su mi u datim momentima bili neophodni za brže, jednostavnije ostvarenje. Sada mirno prepuštam divnim tim bićima da se svako od njih bavi onim u čemu je najbolji i time realizaciju mnogostruko ojačavamo i još više ubrzavamo.

Srećan sam jer mi se stalno pridružuju baš one duše koje u datim momentima imaju svoju predivnu i veoma važnu ulogu u ostvarenju.

Tu sam uz njih da zajedničkim snagama još brže delamo. Već za nekoliko dana ćemo se videti i dogovoriti ko sa kim i kako bude želeo a svi zajedno.

Do skorog viđenja…

Ukoliko ste i Vi sa istim vizijama ne propustite ovu priliku da se upoznamo i dogovorimo da delamo.

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

ОСНИВАЧКИ САСТАНАК 22.11.2014. ПОЧИЊЕ У 14 ЧАСОВА

Latinica

Позивам све Вас заинтересоване да ЗАЈЕДНО направимо наше насеље у Србији које ћемо уредити на начин описан у књигама о Анастасији, на свом РОДном имању у сагласју са приРОДом и наравно комшијама, да се сусретнемо 22.11.2014.г. у 14 часова у школи „Арт и медиа“, у Булевару Војводе Мишића 41.

Изнећу своју визију и предлоге за конкретне кораке који воде ка остварењу овог циља. Позивам све Вас који такође имате конкретне предлоге за реализацију горе наведеног циља, да ми се придружите.

Молим све Вас да промислите и напишите све што сматрате битним и решења која имате да предложите. Само размишљање без конкретног виђења реализације није делотворно, те, да бисмо избегли даље губљење времена, било би добро да се јавите само Ви који имате конкретне начине решавања сваког корака на путу стварања заједничког насеља. Важно је да поред намере, жеље и идеје имамо конкретна решења и реализацију.

1.Усаглашавамо се око основних начела наше будуће заједнице,

2.формирамо дружине људи око следећих циљева:

– проналажења земље,

– реализације сајта – портала,

– припреме правног регулисања заједнице (Удружење или Задруга),

– организације континуираних предавања и сусрета са искуствима других,

– организације радионица и заједничких акција.

Позивам Вас с љубављу на усаглашавање и стварање ДОБРА.

Такође молим све Вас који долазите да потврдите своје присуство због обезбеђивања адекватног простора (учионице или сале) унутар школе „Арт и медиа“.

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

OSNIVAČKI SASTANAK 22.11.2014. POČINJE U 14 ČASOVA

Pozivam sve Vas zainteresovane da ZAJEDNO napravimo naše naselje u Srbiji koje ćemo urediti na način opisan u knjigama o Anastasiji, na svom RODnom imanju u saglasju sa priRODom i naravno komšijama, da se susretnemo 22.11.2014.g. u 14 časova u školi „Art i media“, u Bulevaru Vojvode Mišića 41.

Izneću svoju viziju i predloge za konkretne korake koji vode ka ostvarenju ovog cilja. Pozivam sve Vas koji takođe imate konkretne predloge za realizaciju gore navedenog cilja, da mi se pridružite.

Molim sve Vas da promislite i napišite sve što smatrate bitnim i rešenja koja imate da predložite. Samo razmišljanje bez konkretnog viđenja realizacije nije delotvorno, te, da bismo izbegli dalje gubljenje vremena, bilo bi dobro da se javite samo Vi koji imate konkretne načine rešavanja svakog koraka na putu stvaranja zajedničkog naselja. Važno je da pored namere, želje i ideje imamo konkretna rešenja i realizaciju.

1.Usaglašavamo se oko osnovnih načela naše buduće zajednice,

2.formiramo družine ljudi oko sledećih ciljeva:

– pronalaženja zemlje,

– realizacije sajta – portala,

– pripreme pravnog regulisanja zajednice (Udruženje ili Zadruga),

– organizacije kontinuiranih predavanja i susreta sa iskustvima drugih,

– organizacije radionica i zajedničkih akcija.

Pozivam Vas s ljubavlju na usaglašavanje i stvaranje DOBRA.

Takođe molim sve Vas koji dolazite da potvrdite svoje prisustvo zbog obezbeđivanja adekvatnog prostora (učionice ili sale) unutar škole „Art i media“.

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

СТРАТЕГИЈА

Latinica

Ето, да Вас обавестим да се много тога разбистрило, и много тога променило осим моје идеје и жеље да је спроведем у дело.

Од сада ћемо овако:

Направићу састанак после овог радног у суботу 15.11.2014. на који ћу позвати све који желе своје самоодрживо имање у Србији по принципима о којима сам већ писао да се не понављам, а у насељу које ћемо заједно направити.
До сада сам покушавао на начин да се договоримо сви, да свако може и неопходно је да да своју идеју и мишљење и све сам то свима објавио без икакве задршке. Сви знају све и то ми је и даље звезда водиља.

Промена јесте у томе да ћу овај састанак водити ја, биће то више монолог, након којег ће свима бити јасно шта ја хоћу и како ја све видим. На даље ће такође свако моћи да јасно изкаже своје мишљење и рад сам да га саслушам. А после свега тога ја ћу јасно и гласно изговорити какве комшије ја желим у својој близини и исто тако од будућих комшија такође желим да изговоре да ли они желе мене за комшију.

Могу и овако да почнем:

Ја имам свој хектар земље на којем могу да радим шта год желим и кад год желим под најважнијим условом да Мајку Земљу ни на који начин не угрожавам.

Други не мање важан услов јесте да оним што ја радим на свом хектару, ни на који начин не реметим нити угрожавам ни једног свог комшију у нашем насељу.

Исто желим од сваког свог комшије да чини, иначе га/њу не желим за своје комшије.

Заједнички део насеља који ћемо заједно и направити и одржавати апсолутно заједнички и осмишљавамо…

Битно је да желим о свему овоме да се издоговарамо на оснивачком састанку и надаље направимо стратегију остварења. Поучен искуствима предходних покушаја желим да унапред, колико је то могуће, договоримо све, како касније када се почне реализација не би долазило до истих проблема које су раније имали.

Дакле после суботе, 15.11.2014. заказаћу састанак и изговорити све што ми је одавно на срцу, а надам се да ће сви остали препознати исту визију и да ће остварење бити од сада једноставно и правовремено.

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

STRATEGIJA

Eto, da Vas obavestim da se mnogo toga razbistrilo, i mnogo toga promenilo osim moje ideje i želje da je sprovedem u delo.

Od sada ćemo ovako:

Napraviću sastanak posle ovog radnog u subotu 15.11.2014. na koji ću pozvati sve koji žele svoje samoodrživo imanje u Srbiji po principima o kojima sam već pisao da se ne ponavljam, a u naselju koje ćemo zajedno napraviti.
Do sada sam pokušavao na način da se dogovorimo svi, da svako može i neophodno je da da svoju ideju i mišljenje i sve sam to svima objavio bez ikakve zadrške. Svi znaju sve i to mi je i dalje zvezda vodilja.

Promena jeste u tome da ću ovaj sastanak voditi ja, biće to više monolog, nakon kojeg će svima biti jasno šta ja hoću i kako ja sve vidim. Na dalje će takođe svako moći da jasno izkaže svoje mišljenje i rad sam da ga saslušam. A posle svega toga ja ću jasno i glasno izgovoriti kakve komšije ja želim u svojoj blizini i isto tako od budućih komšija takođe želim da izgovore da li oni žele mene za komšiju.

Mogu i ovako da počnem:

Ja imam svoj hektar zemlje na kojem mogu da radim šta god želim i kad god želim pod najvažnijim uslovom da Majku Zemlju ni na koji način ne ugrožavam.

Drugi ne manje važan uslov jeste da onim što ja radim na svom hektaru, ni na koji način ne remetim niti ugrožavam ni jednog svog komšiju u našem naselju.

Isto želim od svakog svog komšije da čini, inače ga/nju ne želim za svoje komšije.

Zajednički deo naselja koji ćemo zajedno i napraviti i održavati apsolutno zajednički i osmišljavamo…

Bitno je da želim o svemu ovome da se izdogovaramo na osnivačkom sastanku i nadalje napravimo strategiju ostvarenja. Poučen iskustvima predhodnih pokušaja želim da unapred, koliko je to moguće, dogovorimo sve, kako kasnije kada se počne realizacija ne bi dolazilo do istih problema koje su ranije imali.

Dakle posle subote, 15.11.2014. zakazaću sastanak i izgovoriti sve što mi je odavno na srcu, a nadam se da će svi ostali prepoznati istu viziju i da će ostvarenje biti od sada jednostavno i pravovremeno.

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

РАДНИ САСТАНАК

Latinica

Радни састанак у суботу 15.11.2014. на Руднику. Полазак из Београда у 7h. Повратак кад се уморимо и радно договоримо о следећој акцији. Ко год жели може да нам се придружи, потребна је само жеља, за снагу ћемо лако. Јавите се овде јасно и гласно ко иде да бисмо се организовали око превоза и да изкалкулишемо трошкове. Идемо да помогнемо нашим другарима који тамо већ праве свој рај а ми да нешто научимо и осетимо земљу и шта заједништво значи

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

RADNI SASTANAK

Radni sastanak u subotu 15.11.2014. na Rudniku. Polazak iz Beograda u 7h. Povratak kad se umorimo i radno dogovorimo o sledećoj akciji. Ko god želi može da nam se pridruži, potrebna je samo želja, za snagu ćemo lako. Javite se ovde jasno i glasno ko ide da bismo se organizovali oko prevoza i da izkalkulišemo troškove. Idemo da pomognemo našim drugarima koji tamo već prave svoj raj a mi da nešto naučimo i osetimo zemlju i šta zajedništvo znači

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje