Багујем на седмој књизи Анастасијиних мудрости

Latinica

Можда зато што је сада животни тренутак за све нас у ком се оДкривају све тајне уз помоћ којих су владале Човеком тајне силе.

У овој књизи објашњење постоји на које су начине Човека постепено довели до стања у којем уопште немамо могућност промишљања. Не само да нам је брзина мисли веома спора, већ скоро да уопште не умемо да промишљамо и логиком закључујемо. Тренутак је да се пробудимо.

Багујем на седмој књизи Анастасијиних мудрости. Можда зато што су управо у њој разјашњене тајне захваљујући којима је било могуће Човека довести до оваквог стања где нам је брзина мисли веома мала, скоро да уопште промишљање и не постоји.

Али, како је Анаста закључила секунде пред ледником, и брзо брзо сваки цвет, сваку травку, сваку бубицу и животињицу помиловала погледом пуним љубави и тако им дала снагу да ојачају и расту, окренувши леђа леднику свесна његовог постојања и снаге опасности и управо зато намерно ојачавајући оно што жели да оснажи.

Тако је и уснула да се пробуди сада када се и сви ми будимо из дугог и дубоког сна, свесни управо снаге своје пажње, намере и мисли. И сада сви ми помажемо да оснажимо у нашој реалности оно што желимо да јесте, оно што желимо да живимо, макар за будућа поколења уколико сами не доживимо.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Bagujem na sedmoj knjizi Anastasijinih mudrosti

Možda zato što je sada životni trenutak za sve nas u kom se oDkrivaju sve tajne uz pomoć kojih su vladale Čovekom tajne sile.

U ovoj knjizi objašnjenje postoji na koje su načine Čoveka postepeno doveli do stanja u kojem uopšte nemamo mogućnost promišljanja. Ne samo da nam je brzina misli veoma spora, već skoro da uopšte ne umemo da promišljamo i logikom zaključujemo. Trenutak je da se probudimo.

Bagujem na sedmoj knjizi Anastasijinih mudrosti. Možda zato što su upravo u njoj razjašnjene tajne zahvaljujući kojima je bilo moguće Čoveka dovesti do ovakvog stanja gde nam je brzina misli veoma mala, skoro da uopšte promišljanje i ne postoji.

Ali, kako je Anasta zaključila sekunde pred lednikom, i brzo brzo svaki cvet, svaku travku, svaku bubicu i životinjicu pomilovala pogledom punim ljubavi i tako im dala snagu da ojačaju i rastu, okrenuvši leđa ledniku svesna njegovog postojanja i snage opasnosti i upravo zato namerno ojačavajući ono što želi da osnaži.

Tako je i usnula da se probudi sada kada se i svi mi budimo iz dugog i dubokog sna, svesni upravo snage svoje pažnje, namere i misli. I sada svi mi pomažemo da osnažimo u našoj realnosti ono što želimo da jeste, ono što želimo da živimo, makar za buduća pokolenja ukoliko sami ne doživimo.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Како је било могуће скрити од људи постојећи Божански начин исхране и тиме успорити мисао човекову…

Latinica

„… Треба скрити од људи постојећи Божански начин исхране. Приморати их да употребљавају храну која не убрзава, већ успорава мисао. То је најважнији услов. Онда ће започети ланчана реакција. Деградација схватања повући ће за собом мноштво чинилаца који утичу на брзину мисли. Сви људи у поређењу са нама (жрецима), биће мање вредни.

– Како се може сакрити оно, што ставља на располагање свакоме Бог?

– Објавити да је неопходно захваљивати се Богу за пружено.

– Схватио сам. Помислио си чудовишно, али ненадмашно. Људи ће се сложити да се благодари Творцу и неће приметити у томе ништа лоше. Смислићемо ритуале, који ће одвући људе од непосредних творевина Божијих… Они ће бити уверени да захваљују Богу. Али, што више буду траћили време на благодарност, окупљајићи се око измишљених нама кипова, тим ће мање општити са сазданим Богом делима. Тиме ће се све више удаљавати од информације која долази непосредно од Бога. Добијаће информацију која долази од нас, али ће мислити да је тако хтео Бог. Њихова мисао ће поћи лажним путем. Повешћемо је на патворени пут.“

Мудрости Анастасијине, записане Владимиром Мегреом у књизи седмој на страни 55, преведене Зојом Беголи

Дуго сам размишљао и нисам могао да схватим и прихватим ове речи. Међутим, да ли ви волите да вам се ваша рођена деца захваљују за сваки комад хлеба, храну коју им дајете да би расли и развијали се?

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Kako je bilo moguće skriti od ljudi postojeći Božanski način ishrane i time usporiti misao čovekovu…

„… Treba skriti od ljudi postojeći Božanski način ishrane. Primorati ih da upotrebljavaju hranu koja ne ubrzava, već usporava misao. To je najvažniji uslov. Onda će započeti lančana reakcija. Degradacija shvatanja povući će za sobom mnoštvo činilaca koji utiču na brzinu misli. Svi ljudi u poređenju sa nama (žrecima), biće manje vredni.

– Kako se može sakriti ono, što stavlja na raspolaganje svakome Bog?

– Objaviti da je neophodno zahvaljivati se Bogu za pruženo.

– Shvatio sam. Pomislio si čudovišno, ali nenadmašno. Ljudi će se složiti da se blagodari Tvorcu i neće primetiti u tome ništa loše. Smislićemo rituale, koji će odvući ljude od neposrednih tvorevina Božijih… Oni će biti uvereni da zahvaljuju Bogu. Ali, što više budu traćili vreme na blagodarnost, okupljajići se oko izmišljenih nama kipova, tim će manje opštiti sa sazdanim Bogom delima. Time će se sve više udaljavati od informacije koja dolazi neposredno od Boga. Dobijaće informaciju koja dolazi od nas, ali će misliti da je tako hteo Bog. Njihova misao će poći lažnim putem. Povešćemo je na patvoreni put.“

Mudrosti Anastasijine, zapisane Vladimirom Megreom u knjizi sedmoj na strani 55, prevedene ZojomBegolli

Dugo sam razmišljao i nisam mogao da shvatim i prihvatim ove reči. Međutim, da li vi volite da vam se vaša rođena deca zahvaljuju za svaki komad hleba, hranu koju im dajete da bi rasli i razvijali se?

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Хранимо се као што дишемо…

Latinica

Шетајући по свом имању пажљиво посматрамо све што на њему расте и плод доноси. Кад се појави зеље, једемо зеље. Када се коприва промоли, од ње правимо напитке, варива и сушимо је за чај. Печурке су посебна категорија. Зашто њих не распознајемо? Потрудимо се да сазнамо, да схватимо. Можемо да их осушимо и касније суве једемо.

Плодови разни, са њима је најлакше: једемо их када су зрели, или онда када нам се њихов укус највише допада ( неко воли киселије, мање зреле и мање слатке плодове), зато што смо сви ми различити и имамо различите потребе. У различитом тренутку су нам исте (с)твари неопходне, и о томе само наш организам зна. Зато, слушајући своје тело и његове прохтеве, а при том слободно ходајући својим имањем на којем расту свакакве биљке, ми имамо најтачније податке, када је и шта нашем телу најидеалније да поједе.

Од тога смо одавно, на силу одведени, тако што су нас (наше преДке) убеђивали и убедили да се од свог имања одвојимо, од имања на којем смо знали укус, мирис и изглед сваке живуће биљке, те на тај начин и све њихове хранљиве и лековите вредности.

А онима који су на сопственим имањима ипак остали, „објаснили“ су како је потребно монокултуре садити, земљу превртати и „хранити“ којекаквим наизмишљаним тварима…
А природа је заједништво различитих биљака и животиња на једном месту наменски створила, да оне у сарадњи лакше, боље, снажније, укусније, богатије расту, чувајући, хранећи и оснажујући једна другу.

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Hranimo se kao što dišemo…

Šetajući po svom imanju pažljivo posmatramo sve što na njemu raste i plod donosi. Kad se pojavi zelje, jedemo zelje. Kada se kopriva promoli, od nje pravimo napitke, variva i sušimo je za čaj. Pečurke su posebna kategorija. Zašto njih ne raspoznajemo? Potrudimo se da saznamo, da shvatimo. Možemo da ih osušimo i kasnije suve jedemo.

Plodovi razni, sa njima je najlakše: jedemo ih kada su zreli, ili onda kada nam se njihov ukus najviše dopada ( neko voli kiselije, manje zrele i manje slatke plodove), zato što smo svi mi različiti i imamo različite potrebe. U različitom trenutku su nam iste (s)tvari neophodne, i o tome samo naš organizam zna. Zato, slušajući svoje telo i njegove prohteve, a pri tom slobodno hodajući svojim imanjem na kojem rastu svakakve biljke, mi imamo najtačnije podatke, kada je i šta našem telu najidealnije da pojede.

Od toga smo odavno, na silu odvedeni, tako što su nas (naše preDke) ubeđivali i ubedili da se od svog imanja odvojimo, od imanja na kojem smo znali ukus, miris i izgled svake živuće biljke, te na taj način i sve njihove hranljive i lekovite vrednosti.

A onima koji su na sopstvenim imanjima ipak ostali, „objasnili“ su kako je potrebno monokulture saditi, zemlju prevrtati i „hraniti“ kojekakvim naizmišljanim tvarima…

A priroda je zajedništvo različitih biljaka i životinja na jednom mestu namenski stvorila, da one u saradnji lakše, bolje, snažnije, ukusnije, bogatije rastu, čuvajući, hraneći i osnažujući jedna drugu.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com