Буђење

Latinica

Слика коју видим очима својим и Душом и Срцем, неописива је речима. Осећај и осећања унутар мог Бића не умем да преточим у речи и да речима тим које неко други чита или слуша створим поново у његовом или њеном Срцу и Души.
То једино могу звуци природе, јер она је свима позната. То такође може израз лица Човековог да прикаже.
Израз лица Човека било где да се налази и било који језик да говори, исти је. То сви разумемо.

Разум (Раз-Ум > Један или Први Ум < Једноумље када сви умују исто када сви умеју исто).
Промислимо о значењу, правом и првобитном значењу сваке речи нашег језика. Она саму себе објашњава (о њој јасније).
Мислим да, када се језик стварао, након што је у могућност директног преноса слике од мене ка теби умешала своје прсте нека сила покушавајући да Човека од Човека и природе (мисли Божије) одвоји, то никако није могло бити нагло и одједном, већ постепено, корак по корак.
Тако и сада освешћивање Човека бива постепено, корак по корак. Али ови кораци су много бржи од програмирања којем је било потребно огромно време да би успело доћи до нивоа са којег сам ја, конкретно, кренуо да се освешћујем. И, свакако, очигледно то програмирање није успело јер се будимо. Помажемо једни другима својим спознајама да се освестимо брзо и у огромном броју.
Већ нас има довољно и свет се већ мења брзином Светлости за Нејвеће Добро Свег Живота Посвуда.

Ово што тренутно видимо јако много тамнога последица је Светлости која је све јача и све више таме на Светлости бива препознато. Чак је и најпрограмиранијима од нас јасно и смешно колико је све сулудо.

То што медији још увек не показују истину те и даље гурају причу, а не покушавају да заташкају осветљење таме, доказ је да су неспремни на све што бива откривено.
Делићи секунде нас још деле од превагнућа на Највеће Добро за Сав Живот Посвуда. Они су још неопходни како би се још оволико Душа из програмираног сна пробудило.
Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Buđenje

Slika koju vidim očima svojim i Dušom i Srcem, neopisiva je rečima. Osećaj i osećanja unutar mog Bića ne umem da pretočim u reči i da rečima tim koje neko drugi čita ili sluša stvorim ponovo u njegovom ili njenom Srcu i Duši.
To jedino mogu zvuci prirode, jer ona je svima poznata. To takođe može izraz lica Čovekovog da prikaže.
Izraz lica Čoveka bilo gde da se nalazi i bilo koji jezik da govori, isti je. To svi razumemo.

Razum (Raz-Um > Jedan ili Prvi Um < Jednoumlje kada svi umuju isto kada svi umeju isto)
Promislimo o značenju, pravom i prvobitnom značenju svake reči našeg jezika. Ona samu sebe objašnjava (o njoj jasnije).
Mislim da, kada se jezik stvarao, nakon što je u mogućnost direktnog prenosa slike od mene ka tebi umešala svoje prste neka sila pokušavajući da Čoveka od Čoveka i prirode (misli Božije) odvoji, to nikako nije moglo biti naglo i odjednom, već postepeno, korak po korak.
Tako i sada osvešćivanje Čoveka biva postepeno, korak po korak. Ali ovi koraci su mnogo brži od programiranja kojem je bilo potrebno ogromno vreme da bi uspelo doći do nivoa sa kojeg sam ja, konkretno, krenuo da se osvešćujem. I, svakako, očigledno to programiranje nije uspelo jer se budimo. Pomažemo jedni drugima svojim spoznajama da se osvestimo brzo i u ogromnom broju.
Već nas ima dovoljno i svet se već menja brzinom Svetlosti za Nejveće Dobro Sveg Života Posvuda.

Ovo što trenutno vidimo jako mnogo tamnoga posledica je Svetlosti koja je sve jača i sve više tame na Svetlosti biva prepoznato. Čak je i najprogramiranijima od nas jasno i smešno koliko je sve suludo. To što mediji još uvek ne pokazuju istinu te i dalje guraju priču, a ne pokušavaju da zataškaju osvetljenje tame, dokaz je da su nespremni na sve što biva otkriveno.
Delići sekunde nas još dele od prevagnuća na Najveće Dobro za Sav Život Posvuda. Oni su još neophodni kako bi se još ovoliko Duša iz programiranog sna probudilo.
Zdravlja Svetlim Mislima Našim!
Svako(m) dobro!!!
Danilo

Стварајмо Заједно живот у свету у каквом желимо да живимо: слободни, здрави, радосни сви!

Latinica

Стварајмо Заједно живот у свету у каквом желимо да живимо: слободни, здрави, радосни сви!Обратимо пажњу и снажимо само и искључиво примере из сопственог живота каквих желимо да има стално и много. То је једини начин да створимо живот какав желимо да живимо.

Апсолутно не обраћајући пажњу ни на шта што не желимо да доживљавамо.

То не значи да посматрамо живот кроз ружичасте наочаре. То заправо значи да смо апсолутно свесни на који се начин живот заиста манифестује. Управо зато што знамо какав је то механизам, зато свесно окрећемо пажњу само ка ономе што желимо да видимо и живимо у свом животу.

Почећу ја својим начином. Слободан је свако да своју визију дода. Важно је само да је за највеће добро свег живота посвуда. Зато Анастасија каже: Здравља Светлим Мислима Твојим!!!

Ваздух који дишемо је апсолутно чист, оснажујућ, хранећи нас својим садржајем тако да заправо само дишући можемо сву енергију која нам је неопходна, у себе унети.

Вода која тече потоцима, речицама, рекама, и која је у језерима је чиста, бистра и хранљива за сва бића која постоје. Пијући ту воду, свако постаје свежији, снажнији, још здравији и издржљивије тело од те воде и гипкије још постаје.

Земља по којој ходимо и на којој се налазимо је чиста, пуна хранећих нас биљака. Плодови биљака које на њој расту свакојаке, су савршеног укуса баш за онога ко тај плод убира са захвалношћу биљки тој за савршен, здрав и хранљив плод. Нежним, љубави пуним и са захвалношћу погледом свако сваког гледа. Мир у Души, радост, Љубав и стваралачко надахнуће у срцу сваког живућег посвуда.

Светлила попут Сунца и Месеца и осталих на небу што се нашем налазе су умирујућа, оснажујућа, пунећа нас Добротом, Благостањем, Миром, Љубављу према свима и свему – према свом животу посвуда.

Енергија Љубави у свакоме од нас надахњује и мами на деловање, на стварање Добра за сваког живућег посвуда. Мир и радост посматрања и међусобне сарадње свакога са сваким. Потпуни склад.

Рукама својим стварамо и користимо све што у природи постоји у облику у ком је настало. Свако преобликовање је природно и подржавајуће. Све што на Земљи постоји користимо на начин који је подржавајућ, хранећи, помагајући и учећи. Помоћ добијамо како од биљака тако и од животиња свих јер све је то за наше највеће добро и за највеће добро свег живота посвуда и створено.

Биљке за нас најбољи нектар у себи стварају, и њима је то радост и сврха постојања. Ми их волимо, мазимо, негујемо и захвални смо им за све што чине својим постојањем.

Животиње су ту да нам помогну у напорима које ми физички нисмо у стању баш лако да извршимо. Једноставно не морамо. Оне су ту и да нам помогну и да нас воле, а довољно им је да их само погледамо Љубављу и нежно додирнемо и захвалимо им за само постојање.

Све што сами изменимо из природе савршене, савршено се и разграђује у природи на природан начин онда када његова сврха постојања као таквог престане да постоји.

Пробудим се са новим даном. Како се буди дан, будим се и ја. Са осмехом на лицу и радости у Души, и миром у Срцу посматрам како се око мене све буди или се већ пробудило и увелико своју животну радост ствара. Дела. Делање нам је природно стање. Надахнуће када у Себи осетимо и полет ка стварању нечега што нам је у тренутку том дошло да створимо.

Начин стварања јесте разнолик. Једино је увек за највеће добро свег живота посвуда. Радост заједничког стварања и радост од посматрања створеног. Посматрања нове сврхе и користи за све.

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Stvarajmo Zajedno život u svetu u kakvom želimo da živimo: slobodni, zdravi, radosni svi!

Stvarajmo Zajedno život u svetu u kakvom želimo da živimo: slobodni, zdravi, radosni svi!

Obratimo pažnju i snažimo samo i isključivo primere iz sopstvenog života kakvih želimo da ima stalno i mnogo. To je jedini način da stvorimo život kakav želimo da živimo.

Apsolutno ne obraćajući pažnju ni na šta što ne želimo da doživljavamo.

To ne znači da posmatramo život kroz ružičaste naočare. To zapravo znači da smo apsolutno svesni na koji se način život zaista manifestuje. Upravo zato što znamo kakav je to mehanizam, zato svesno okrećemo pažnju samo ka onome što želimo da vidimo i živimo u svom životu.

Počeću ja svojim načinom. Slobodan je svako da svoju viziju doda. Važno je samo da je za najveće dobro sveg života posvuda. Zato Anastasija kaže: Zdravlja Svetlim Mislima Tvojim!!!

Vazduh koji dišemo je apsolutno čist, osnažujuć, hraneći nas svojim sadržajem tako da zapravo samo dišući možemo svu energiju koja nam je neophodna, u sebe uneti.

Voda koja teče potocima, rečicama, rekama, i koja je u jezerima je čista, bistra i hranljiva za sva bića koja postoje. Pijući tu vodu, svako postaje svežiji, snažniji, još zdraviji i izdržljivije telo od te vode i gipkije još postaje. 

Zemlja po kojoj hodimo i na kojoj se nalazimo je čista, puna hranećih nas biljaka. Plodovi biljaka koje na njoj rastu svakojake, su savršenog ukusa baš za onoga ko taj plod ubira sa zahvalnošću biljki toj za savršen, zdrav i hranljiv plod. Nežnim, ljubavi punim i sa zahvalnošću pogledom svako svakog gleda. Mir u Duši, radost, Ljubav i stvaralačko nadahnuće u srcu svakog živućeg posvuda.

Svetlila poput Sunca i Meseca i ostalih na nebu što se našem nalaze su umirujuća, osnažujuća, puneća nas Dobrotom, Blagostanjem, Mirom, Ljubavlju prema svima i svemu – prema svom životu posvuda. 

Energija Ljubavi u svakome od nas nadahnjuje i mami na delovanje, na stvaranje Dobra za svakog živućeg posvuda. Mir i radost posmatranja i međusobne saradnje svakoga sa svakim. Potpuni sklad.

Rukama svojim stvaramo i koristimo sve što u prirodi postoji u obliku u kom je nastalo. Svako preoblikovanje je prirodno i podržavajuće. Sve što na Zemlji postoji koristimo na način koji je podržavajuć, hraneći, pomagajući i učeći. Pomoć dobijamo kako od biljaka tako i od životinja svih jer sve je to za naše najveće dobro i za najveće dobro sveg života posvuda i stvoreno.

Biljke za nas najbolji nektar u sebi stvaraju, i njima je to radost i svrha postojanja. Mi ih volimo, mazimo, negujemo i zahvalni smo im za sve što čine svojim postojanjem.

Životinje su tu da nam pomognu u naporima koje mi fizički nismo u stanju baš lako da izvršimo. Jednostavno ne moramo. One su tu i da nam pomognu i da nas vole, a dovoljno im je da ih samo pogledamo Ljubavlju i nežno dodirnemo i zahvalimo im za samo postojanje.

Sve što sami izmenimo iz prirode savršene, savršeno se i razgrađuje u prirodi na prirodan način onda kada njegova svrha postojanja kao takvog prestane da postoji.

Probudim se sa novim danom. Kako se budi dan, budim se i ja. Sa osmehom na licu i radosti u Duši, i mirom u Srcu posmatram kako se oko mene sve budi ili se već probudilo i uveliko svoju životnu radost stvara. Dela. Delanje nam je prirodno stanje. Nadahnuće kada u Sebi osetimo i polet ka stvaranju nečega što nam je u trenutku tom došlo da stvorimo.

Način stvaranja jeste raznolik. Jedino je uvek za najveće dobro sveg života posvuda. Radost zajedničkog stvaranja i radost od posmatranja stvorenog. Posmatranja nove svrhe i koristi za sve.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo