Потрудимо се да заиста разумемо свог суседа

Latinica

Промишљао сам о покретима главе Човека који нешто потврђује и онога који нешто одриче. Колико сам успео да схватим, климањем горе-доле у знак одобравања потврђује више од половине Човечанства. Померањем главе лево-десно одричу тих више од половине Човечанства. 

 

Међутим, имамо и контра ситуацију где климањем главе горе-доле одричу оних осталих мање од половине Човечанства, док истовремено потврђују климањем главе лево-десно.

 

Да ли сте икада размишљали зашто је то баш тако? Управо да би се суседи посвађали јер се заправо не разумеју. Такву ситуацију имамо код Бугара и Македонаца у односу на Србе. 

А Грци чак користе реч НЕ у знак потврђивања. Уопште сада не улазим у то ко користи чију реч са тотално супротним значењем. То није тренутно важно. Зашто се исти правац климања главе користи у потпуно супротном значењу такође код суседа?

Промислимо? Да ли је то управо зато да бисмо се посвађали зато што се заправо не разумемо? А веома смо сујетни да бисмо промислили шта заиста значи суседово климање или одмахивање главом за њега? Шта заправо он нама говори?

 

Потрудимо се да суседа разумемо заиста. Питајмо га на све могуће начине шта он то нама заправо говори. Учинимо посебне напоре да се разумемо јер апсолутно све свађе које се догађају Човеку, догађају се зато што не разуме истински другог Човека.

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило
http://www.hektarzemlje.com

Potrudimo se da razumemo svog suseda

Promišljao sam o pokretima glave Čoveka koji nešto potvrđuje i onoga koji nešto odriče. Koliko sam uspeo da shvatim, klimanjem gore-dole u znak odobravanja potvrđuje više od polovine Čovečanstva. Pomeranjem glave levo-desno odriču tih više od polovine Čovečanstva.

Međutim, imamo i kontra situaciju gde klimanjem glave gore-dole odriču onih ostalih manje od polovine Čovečanstva, dok istovremeno potvrđuju klimanjem glave levo-desno.

Da li ste ikada razmišljali zašto je to baš tako? Upravo da bi se susedi posvađali jer se zapravo ne razumeju. Takvu situaciju imamo kod Bugara i Makedonaca u odnosu na Srbe.

A Grci čak koriste reč NE u znak potvrđivanja. Uopšte sada ne ulazim u to ko koristi čiju reč sa totalno suprotnim značenjem. To nije trenutno važno. Zašto se isti pravac klimanja glave koristi u potpuno suprotnom značenju takođe kod suseda?

Promislimo? Da li je to upravo zato da bismo se posvađali zato što se zapravo ne razumemo? A veoma smo sujetni da bismo promislili šta zaista znači susedovo klimanje ili odmahivanje glavom za njega? Šta zapravo on nama govori?

Potrudimo se da suseda razumemo zaista. Pitajmo ga na sve moguće načine šta on to nama zapravo govori. Učinimo posebne napore da se razumemo jer apsolutno sve svađe koje se događaju Čoveku, događaju se zato što ne razume istinski drugog Čoveka.

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo
http://www.hektarzemlje.com

Стремимо ка Извору

Latinica

Много је времена прошло од када је Човек, Творцем створен да живи у Рају, из тог Раја отишао. Не физички, већ одвајајући се од своје Суштине, са Творцем повезане. Ипак, део те повезаности је остао. Можда још само у виду нити која нас са Њим повезује, али веза је остала. Да није тако, ми сада не бисмо били овде. 

 

Казао је Творац: И тада ћу последњом травком изнићи и Човек ће спознати суштину своју и предодређење и вратиће се Род његов да помогне у Заједничком Стварању са Творцем и радоваће се посматрајући створено.

 

За чим жудиш, све ти је дато рођењем твојим на Земљи овој.

И, данас је тренутак када смо освешћенији, и сада тражимо начин да се Суштини свој вратимо. 

Управо данас, многи смо своје мисли окренули ка Светлу, ка Речима које нам Творац упућује, у намери да Му се вратимо, јер Он нас жељно очекује и стрпљиво чека у магновењу векова. Јер шта је време за Њега којем је све могуће. А и нама је подарио све оно што и сам има, да творимо и ми, Заједно са Њим и да се радујемо Заједно, посматрајући створено.

 

Па, радујмо се, јер успели смо да се окренем ка Светлу, и сада корачајући стабилно, враћамо се свом Извору.

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило
http://www.hektarzemlje.com

  

Stremimo ka Izvoru

Mnogo je vremena prošlo od kada je Čovek, Tvorcem stvoren da živi u Raju, iz tog Raja otišao. Ne fizički, već odvajajući se od svoje Suštine, sa Tvorcem povezane. Ipak, deo te povezanosti je ostao. Možda još samo u vidu niti koja nas sa Njim povezuje, ali veza je ostala. Da nije tako, mi sada ne bismo bili ovde.

Kazao je Tvorac: I tada ću poslednjom travkom iznići i Čovek će spoznati suštinu svoju i predodređenje i vratiće se Rod njegov da pomogne u Zajedničkom Stvaranju sa Tvorcem i radovaće se posmatrajući stvoreno.

Za čim žudiš, sve ti je dato rođenjem tvojim na Zemlji ovoj.

I, danas je trenutak kada smo osvešćeniji, i sada tražimo način da se Suštini svoj vratimo.

Upravo danas, mnogi smo svoje misli okrenuli ka Svetlu, ka Rečima koje nam Tvorac upućuje, u nameri da Mu se vratimo, jer On nas željno očekuje i strpljivo čeka u magnovenju vekova. Jer šta je vreme za Njega kojem je sve moguće. A i nama je podario sve ono što i sam ima, da tvorimo i mi, Zajedno sa Njim i da se radujemo Zajedno, posmatrajući stvoreno.

Pa, radujmo se, jer uspeli smo da se okrenem ka Svetlu, i sada koračajući stabilno, vraćamo se svom Izvoru.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo
http://www.hektarzemlje.com

Чега се ми, заправо, плашимо?

Latinica

Анастасија је у једној књизи показала Владимиру, (додаћу касније у којој тачно књизи и на којој страни), на који начин они који нису Човек скупљају наше емоције страха у бочице и касније просипајући то из боце на нас успевају да нас тим страховима, тачније, емоцијом страха, контролишу.

 

На који је начин могуће превазићи емоцију страха постоје хиљаде и хиљаде књига и техника. О томе ја нећу ништа ново додати. Користећи једну или неколико техника које мени вибрирају, успевам да из тренутка у тренутак, када се страх појави, а то је генерално све ређе, дишем и осећам тај страх суочивши се са потенцијалним: Шта ако се то догоди, чега сам се уплашио?

Па шта? Осетим тај страх још јачим до највеће могуће мере, да га проживим и да сагледам колико сам у могућности, све оно што би се потенцијално могло догодити а чега се ја, заправо, плашим. И скоро никада се ништа од свих тих мојих визија није догодило, или, ако се и догодило, оне у реалности никада нису биле јаче од најблаже могуће опције. И, чега сам се ја онда заправо плашио? Ту је суштина да схватимо да је једино наша визија потенцијално могућег развоја догађаја оно чега се ми заиста плашимо, а она никада није тако страшна у реалности као у нашој визији. Ми све преувеличавамо у својој машти, и мислима својим креирамо и страшније од онога што је било предвиђено да нам се догоди. Обзиром да својим мислима и креирамо стварност коју касније живимо, ми сами себи на тај начин правимо медвеђу услугу.

 

Од када сам успео да на овакав начин проживљавам будуће догађаје, мени се све умирило и ни под тачком разно више не доживљавам и не проживљавам будуће догађаје на тај начин. 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило
http://www.hektarzemlje.com

Čega se, zapravo, plašimo?

Anastasija je u jednoj knjizi pokazala Vladimiru, (dodaću kasnije u kojoj tačno knjizi i na kojoj strani), na koji način oni koji nisu Čovek skupljaju naše emocije straha u bočice i kasnije prosipajući to iz boce na nas uspevaju da nas tim strahovima, tačnije, emocijom straha, kontrolišu.

Na koji je način moguće prevazići emociju straha postoje hiljade i hiljade knjiga i tehnika. O tome ja neću ništa novo dodati. Koristeći jednu ili nekoliko tehnika koje meni vibriraju, uspevam da iz trenutka u trenutak, kada se strah pojavi, a to je generalno sve ređe, dišem i osećam taj strah suočivši se sa potencijalnim: Šta ako se to dogodi, čega sam se uplašio?

Pa šta? Osetim taj strah još jačim do najveće moguće mere, da ga proživim i da sagledam koliko sam u mogućnosti, sve ono što bi se potencijalno moglo dogoditi a čega se ja, zapravo, plašim. I skoro nikada se ništa od svih tih mojih vizija nije dogodilo, ili, ako se i dogodilo, one u realnosti nikada nisu bile jače od najblaže moguće opcije. I, čega sam se ja onda zapravo plašio? Tu je suština da shvatimo da je jedino naša vizija potencijalno mogućeg razvoja događaja ono čega se mi zaista plašimo, a ona nikada nije tako strašna u realnosti kao u našoj viziji. Mi sve preuveličavamo u svojoj mašti, i mislima svojim kreiramo i strašnije od onoga što je bilo predviđeno da nam se dogodi. Obzirom da svojim mislima i kreiramo stvarnost koju kasnije živimo, mi sami sebi na taj način pravimo medveđu uslugu.

Od kada sam uspeo da na ovakav način proživljavam buduće događaje, meni se sve umirilo i ni pod tačkom razno više ne doživljavam i ne proživljavam buduće događaje na taj način.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo
http://www.hektarzemlje.com

Како ми сада можемо да допринесемо

Latinica

 Много тема за размишљање последњих месеци, година, па, вероватно и деценија. Не сматрам да сам довољно мудар да бих другима солио памет наводећи их да свој живот заиста почну да живе. Радије пишем о себи и својим искуствима која су ми помогла да дођем овде где сам сада. Мада ни овде сада нисам задовољан. Зашто нисам? Не знам ни сам. Једноставно сам безвољан да нешто радим, иако ми руке стално говоре да би желеле неким стварањем да се баве. Помислим како ништа заиста не умем.

Можда чак не умем ни да пишем. Једино када пишем о Анастасијиним мудростима, такав текст никога не оставља равнодушним. Међутим, као што се ја увек окрећем ка извору када о нечему чујем или прочитам, тако сматрам да свако ко и из мојих писанија и говора дође до информације која је изворно њена, треба да се крене извору и да чита књиге Владимира Мегреа о Анастасијиним мудростима.

 

Други извор може да буде књига: Тихи Зов Аустралије, аутор, Марио Морган књига која је компримована верзија Анастасијиних практичних упутстава за употребу. Има још извора од којих и ја знам још понеке, на пример, Целестинско пророчанство, и друге које ви, верујем, још боље знате од мене. Сви смо дошли до информација на различите или сличне или исте начине. То је, заправо, и неважно. Важно је шта чинимо са Истином до које смо дошли. 

 

Кроз овај животни тренутак у којем се данас налазимо, када је прошло 27 година од када је Анастасија упознала Мегреа, видим огромне промене које су се већ догодиле. А она је једноставно рекла: “Пренећу човечанство кроз период тамних сила.”

 

И пренела нас је. Али то преношење је заправо било да свако од нас тада живућих људи на планети Земља буде у свом животном веку, у следећих ево колико година пронешен кроз све оно што се и раније догађало али кроз неколико хиљада, можда и десетина хиљада година. Дакле, ми смо сада у прилици да у овом животу, за свега неколико година, проживимо све и на тај начин сачувамо сећање и можемо да донесемо закључке у овом животу, а не да нам неко о томе приповеда па да нисмо уопште сигурни да ли се све то заиста тако догађало раније јер нисмо били у могућности да тим догађајима присуствујемо. 

 

Сада управо јесмо сведоци, и сећање нам није обрисано, већ је живо у нама.

Мислим да смо на тај начин доведени у прилику да се заиста вратимо ономе што је изворно у нама, и, ево, враћамо се.  Сада је потпуно јасно свакоме ко иоле укључује изворно дати нам механизам промишљања о нечему, да стварамо сопствену истину и живот у ком живимо, својим мислима. Брзина мисли нам је онолика колико се трудимо да очистимо све ометаче у сопственим главама, и сразмерно томе колика нам је чистота помисли.

 

Овај сегмент чистоте помисли ја разумем као чистоту срца. Не знам да ли је то исто, али за мене јесте а мени је једино то важно. Друга ствар која је важна јесте да, иако смо и ми васпитавани, (читај: програмирани) и свим оним што су и како су наши преДци живели и промишљали у последњим временима, такође је могуће досегнути до онога како су наши најстарији преДци који су били први до Творца у низу, промишљали и стварали. Дакле, могуће је досегнути до Извора и то се нама сада управо и дешава захваљујући свему што је Анастасија учинила и сви остали колико их има слични њој о којима лично ја не знам много али то сада и није толико важно. Важно је да ја сада дам све што је у мојој моћи да, чистећи и даље и јаче и више све програме и мисли које нам нису потребне, досегнем до мисли Праизвора. Тако и ја доприносим Заједничком Стварању са Творцем и свима вама,

Живота достојног Човека. Онаквог Живота какав је Творац за нас, (за себе), и пожелео.

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило
http://www.hektarzemlje.com

Kako mi sada možemo da doprinesemo

Mnogo tema za razmišljanje poslednjih meseci, godina, pa, verovatno i decenija. Ne smatram da sam dovoljno mudar da bih drugima solio pamet navodeći ih da svoj život zaista počnu da žive. Radije pišem o sebi i svojim iskustvima koja su mi pomogla da dođem ovde gde sam sada. Mada ni ovde sada nisam zadovoljan. Zašto nisam? Ne znam ni sam. Jednostavno sam bezvoljan da nešto radim, iako mi ruke stalno govore da bi želele nekim stvaranjem da se bave. Pomislim kako ništa zaista ne umem.

Možda čak ne umem ni da pišem. Jedino kada pišem o Anastasijinim mudrostima, takav tekst nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Međutim, kao što se ja uvek okrećem ka izvoru kada o nečemu čujem ili pročitam, tako smatram da svako ko i iz mojih pisanija i govora dođe do informacije koja je izvorno njena, treba da se krene izvoru i da čita knjige Vladimira Megrea o Anastasijinim mudrostima.

Drugi izvor može da bude knjiga: Tihi Zov Australije, autor, Mario Morgan knjiga koja je komprimovana verzija Anastasijinih praktičnih uputstava za upotrebu. Ima još izvora od kojih i ja znam još poneke, na primer, Celestinsko proročanstvo, i druge koje vi, verujem, još bolje znate od mene. Svi smo došli do informacija na različite ili slične ili iste načine. To je, zapravo, i nevažno. Važno je šta činimo sa Istinom do koje smo došli.

Kroz ovaj životni trenutak u kojem se danas nalazimo, kada je prošlo 27 godina od kada je Anastasija upoznala Megrea, vidim ogromne promene koje su se već dogodile. A ona je jednostavno rekla: “Preneću čovečanstvo kroz period tamnih sila.”

I prenela nas je. Ali to prenošenje je zapravo bilo da svako od nas tada živućih ljudi na planeti Zemlja bude u svom životnom veku, u sledećih evo koliko godina pronešen kroz sve ono što se i ranije događalo ali kroz nekoliko hiljada, možda i desetina hiljada godina. Dakle, mi smo sada u prilici da u ovom životu, za svega nekoliko godina, proživimo sve i na taj način sačuvamo sećanje i možemo da donesemo zaključke u ovom životu, a ne da nam neko o tome pripoveda pa da nismo uopšte sigurni da li se sve to zaista tako događalo ranije jer nismo bili u mogućnosti da tim događajima prisustvujemo.

Sada upravo jesmo svedoci, i sećanje nam nije obrisano, već je živo u nama.

Mislim da smo na taj način dovedeni u priliku da se zaista vratimo onome što je izvorno u nama, i, evo, vraćamo se. Sada je potpuno jasno svakome ko iole uključuje izvorno dati nam mehanizam promišljanja o nečemu, da stvaramo sopstvenu istinu i život u kom živimo, svojim mislima. Brzina misli nam je onolika koliko se trudimo da očistimo sve ometače u sopstvenim glavama, i srazmerno tome kolika nam je čistota pomisli.

Ovaj segment čistote pomisli ja razumem kao čistotu srca. Ne znam da li je to isto, ali za mene jeste a meni je jedino to važno. Druga stvar koja je važna jeste da, iako smo i mi vaspitavani, (čitaj: programirani) i svim onim što su i kako su naši preDci živeli i promišljali u poslednjim vremenima, takođe je moguće dosegnuti do onoga kako su naši najstariji preDci koji su bili prvi do Tvorca u nizu, promišljali i stvarali. Dakle, moguće je dosegnuti do Izvora i to se nama sada upravo i dešava zahvaljujući svemu što je Anastasija učinila i svi ostali koliko ih ima slični njoj o kojima lično ja ne znam mnogo ali to sada i nije toliko važno. Važno je da ja sada dam sve što je u mojoj moći da, čisteći i dalje i jače i više sve programe i misli koje nam nisu potrebne, dosegnem do misli Praizvora. Tako i ja doprinosim Zajedničkom Stvaranju sa Tvorcem i svima vama,

Života dostojnog Čoveka. Onakvog Života kakav je Tvorac za nas, (za sebe), i poželeo.

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo
http://www.hektarzemlje.com

Багујем на седмој књизи Анастасијиних мудрости

Latinica

Можда зато што је сада животни тренутак за све нас у ком се оДкривају све тајне уз помоћ којих су владале Човеком тајне силе.

У овој књизи објашњење постоји на које су начине Човека постепено довели до стања у којем уопште немамо могућност промишљања. Не само да нам је брзина мисли веома спора, већ скоро да уопште не умемо да промишљамо и логиком закључујемо. Тренутак је да се пробудимо.

Багујем на седмој књизи Анастасијиних мудрости. Можда зато што су управо у њој разјашњене тајне захваљујући којима је било могуће Човека довести до оваквог стања где нам је брзина мисли веома мала, скоро да уопште промишљање и не постоји.

Али, како је Анаста закључила секунде пред ледником, и брзо брзо сваки цвет, сваку травку, сваку бубицу и животињицу помиловала погледом пуним љубави и тако им дала снагу да ојачају и расту, окренувши леђа леднику свесна његовог постојања и снаге опасности и управо зато намерно ојачавајући оно што жели да оснажи.

Тако је и уснула да се пробуди сада када се и сви ми будимо из дугог и дубоког сна, свесни управо снаге своје пажње, намере и мисли. И сада сви ми помажемо да оснажимо у нашој реалности оно што желимо да јесте, оно што желимо да живимо, макар за будућа поколења уколико сами не доживимо.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Bagujem na sedmoj knjizi Anastasijinih mudrosti

Možda zato što je sada životni trenutak za sve nas u kom se oDkrivaju sve tajne uz pomoć kojih su vladale Čovekom tajne sile.

U ovoj knjizi objašnjenje postoji na koje su načine Čoveka postepeno doveli do stanja u kojem uopšte nemamo mogućnost promišljanja. Ne samo da nam je brzina misli veoma spora, već skoro da uopšte ne umemo da promišljamo i logikom zaključujemo. Trenutak je da se probudimo.

Bagujem na sedmoj knjizi Anastasijinih mudrosti. Možda zato što su upravo u njoj razjašnjene tajne zahvaljujući kojima je bilo moguće Čoveka dovesti do ovakvog stanja gde nam je brzina misli veoma mala, skoro da uopšte promišljanje i ne postoji.

Ali, kako je Anasta zaključila sekunde pred lednikom, i brzo brzo svaki cvet, svaku travku, svaku bubicu i životinjicu pomilovala pogledom punim ljubavi i tako im dala snagu da ojačaju i rastu, okrenuvši leđa ledniku svesna njegovog postojanja i snage opasnosti i upravo zato namerno ojačavajući ono što želi da osnaži.

Tako je i usnula da se probudi sada kada se i svi mi budimo iz dugog i dubokog sna, svesni upravo snage svoje pažnje, namere i misli. I sada svi mi pomažemo da osnažimo u našoj realnosti ono što želimo da jeste, ono što želimo da živimo, makar za buduća pokolenja ukoliko sami ne doživimo.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Како је било могуће скрити од људи постојећи Божански начин исхране и тиме успорити мисао човекову…

Latinica

„… Треба скрити од људи постојећи Божански начин исхране. Приморати их да употребљавају храну која не убрзава, већ успорава мисао. То је најважнији услов. Онда ће започети ланчана реакција. Деградација схватања повући ће за собом мноштво чинилаца који утичу на брзину мисли. Сви људи у поређењу са нама (жрецима), биће мање вредни.

– Како се може сакрити оно, што ставља на располагање свакоме Бог?

– Објавити да је неопходно захваљивати се Богу за пружено.

– Схватио сам. Помислио си чудовишно, али ненадмашно. Људи ће се сложити да се благодари Творцу и неће приметити у томе ништа лоше. Смислићемо ритуале, који ће одвући људе од непосредних творевина Божијих… Они ће бити уверени да захваљују Богу. Али, што више буду траћили време на благодарност, окупљајићи се око измишљених нама кипова, тим ће мање општити са сазданим Богом делима. Тиме ће се све више удаљавати од информације која долази непосредно од Бога. Добијаће информацију која долази од нас, али ће мислити да је тако хтео Бог. Њихова мисао ће поћи лажним путем. Повешћемо је на патворени пут.“

Мудрости Анастасијине, записане Владимиром Мегреом у књизи седмој на страни 55, преведене Зојом Беголи

Дуго сам размишљао и нисам могао да схватим и прихватим ове речи. Међутим, да ли ви волите да вам се ваша рођена деца захваљују за сваки комад хлеба, храну коју им дајете да би расли и развијали се?

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Kako je bilo moguće skriti od ljudi postojeći Božanski način ishrane i time usporiti misao čovekovu…

„… Treba skriti od ljudi postojeći Božanski način ishrane. Primorati ih da upotrebljavaju hranu koja ne ubrzava, već usporava misao. To je najvažniji uslov. Onda će započeti lančana reakcija. Degradacija shvatanja povući će za sobom mnoštvo činilaca koji utiču na brzinu misli. Svi ljudi u poređenju sa nama (žrecima), biće manje vredni.

– Kako se može sakriti ono, što stavlja na raspolaganje svakome Bog?

– Objaviti da je neophodno zahvaljivati se Bogu za pruženo.

– Shvatio sam. Pomislio si čudovišno, ali nenadmašno. Ljudi će se složiti da se blagodari Tvorcu i neće primetiti u tome ništa loše. Smislićemo rituale, koji će odvući ljude od neposrednih tvorevina Božijih… Oni će biti uvereni da zahvaljuju Bogu. Ali, što više budu traćili vreme na blagodarnost, okupljajići se oko izmišljenih nama kipova, tim će manje opštiti sa sazdanim Bogom delima. Time će se sve više udaljavati od informacije koja dolazi neposredno od Boga. Dobijaće informaciju koja dolazi od nas, ali će misliti da je tako hteo Bog. Njihova misao će poći lažnim putem. Povešćemo je na patvoreni put.“

Mudrosti Anastasijine, zapisane Vladimirom Megreom u knjizi sedmoj na strani 55, prevedene ZojomBegolli

Dugo sam razmišljao i nisam mogao da shvatim i prihvatim ove reči. Međutim, da li vi volite da vam se vaša rođena deca zahvaljuju za svaki komad hleba, hranu koju im dajete da bi rasli i razvijali se?

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Хранимо се као што дишемо…

Latinica

Шетајући по свом имању пажљиво посматрамо све што на њему расте и плод доноси. Кад се појави зеље, једемо зеље. Када се коприва промоли, од ње правимо напитке, варива и сушимо је за чај. Печурке су посебна категорија. Зашто њих не распознајемо? Потрудимо се да сазнамо, да схватимо. Можемо да их осушимо и касније суве једемо.

Плодови разни, са њима је најлакше: једемо их када су зрели, или онда када нам се њихов укус највише допада ( неко воли киселије, мање зреле и мање слатке плодове), зато што смо сви ми различити и имамо различите потребе. У различитом тренутку су нам исте (с)твари неопходне, и о томе само наш организам зна. Зато, слушајући своје тело и његове прохтеве, а при том слободно ходајући својим имањем на којем расту свакакве биљке, ми имамо најтачније податке, када је и шта нашем телу најидеалније да поједе.

Од тога смо одавно, на силу одведени, тако што су нас (наше преДке) убеђивали и убедили да се од свог имања одвојимо, од имања на којем смо знали укус, мирис и изглед сваке живуће биљке, те на тај начин и све њихове хранљиве и лековите вредности.

А онима који су на сопственим имањима ипак остали, „објаснили“ су како је потребно монокултуре садити, земљу превртати и „хранити“ којекаквим наизмишљаним тварима…
А природа је заједништво различитих биљака и животиња на једном месту наменски створила, да оне у сарадњи лакше, боље, снажније, укусније, богатије расту, чувајући, хранећи и оснажујући једна другу.

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Hranimo se kao što dišemo…

Šetajući po svom imanju pažljivo posmatramo sve što na njemu raste i plod donosi. Kad se pojavi zelje, jedemo zelje. Kada se kopriva promoli, od nje pravimo napitke, variva i sušimo je za čaj. Pečurke su posebna kategorija. Zašto njih ne raspoznajemo? Potrudimo se da saznamo, da shvatimo. Možemo da ih osušimo i kasnije suve jedemo.

Plodovi razni, sa njima je najlakše: jedemo ih kada su zreli, ili onda kada nam se njihov ukus najviše dopada ( neko voli kiselije, manje zrele i manje slatke plodove), zato što smo svi mi različiti i imamo različite potrebe. U različitom trenutku su nam iste (s)tvari neophodne, i o tome samo naš organizam zna. Zato, slušajući svoje telo i njegove prohteve, a pri tom slobodno hodajući svojim imanjem na kojem rastu svakakve biljke, mi imamo najtačnije podatke, kada je i šta našem telu najidealnije da pojede.

Od toga smo odavno, na silu odvedeni, tako što su nas (naše preDke) ubeđivali i ubedili da se od svog imanja odvojimo, od imanja na kojem smo znali ukus, miris i izgled svake živuće biljke, te na taj način i sve njihove hranljive i lekovite vrednosti.

A onima koji su na sopstvenim imanjima ipak ostali, „objasnili“ su kako je potrebno monokulture saditi, zemlju prevrtati i „hraniti“ kojekakvim naizmišljanim tvarima…

A priroda je zajedništvo različitih biljaka i životinja na jednom mestu namenski stvorila, da one u saradnji lakše, bolje, snažnije, ukusnije, bogatije rastu, čuvajući, hraneći i osnažujući jedna drugu.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Пажљиво бирајмо свој живот…

Latinica

Пажљиво бирајмо мисли у својим главама. Нека су оне пуне радости, пуне живота којим желимо да живимо. Нека су наше мисли мисли Заједничког Стварања са Створитељем нашим и радост од посматрања створеног Доброг живота за свакога од нас.

Уз такве мисли у својим главама, у нашим срцима једино Светлост и Радост може постојати. Чинимо свима око себе само оно што наше Срце препознаје као Добро. Наше Срце све зна. Душа наша осећа добробит заједништва.

Погледајмо око себе. Све што видимо, унапредимо у складу са Сопственим бићем и радости у нашем Срцу. Пожелимо другима само добро и благостање у сваком смислу те речи. Благостање за свакога од нас подразумева Добробит за све. Стварајмо само за највеће Добро свег живота посвуда. Нека су нам мисли само ка таквом стварању усмерене. На тај начин све се окреће ка Светлу и Добром за свакога.

Решено је. Тако јесте.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Pažljivo birajmo svoj život…

Pažljivo birajmo misli u svojim glavama. Neka su one pune radosti, pune života kojim želimo da živimo. Neka su naše misli misli Zajedničkog Stvaranja sa Stvoriteljem našim i radost od posmatranja stvorenog Dobrog života za svakoga od nas.

Uz takve misli u svojim glavama, u našim srcima jedino Svetlost i Radost može postojati. Činimo svima oko sebe samo ono što naše Srce prepoznaje kao Dobro. Naše Srce sve zna. Duša naša oseća dobrobit zajedništva.

Pogledajmo oko sebe. Sve što vidimo, unapredimo u skladu sa Sopstvenim bićem i radosti u našem Srcu. Poželimo drugima samo dobro i blagostanje u svakom smislu te reči. Blagostanje za svakoga od nas podrazumeva Dobrobit za sve. Stvarajmo samo za najveće Dobro sveg života posvuda. Neka su nam misli samo ka takvom stvaranju usmerene. Na taj način sve se okreće ka Svetlu i Dobrom za svakoga.

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Живимо живот достојан Човека

Latinica

Све око мене се радује. Сав живот посвуда је снажан, здрав, достојан, Добар, лак, опуштен, радостан, миран, унапређујућ.
Чистимо све што видимо, оздрављујемо све што је потребно, доприносимо бољитку свег живота посвуда. Сарађујемо и Заједнички са Богом Стварамо и радујемо се заједно посматрајући створено.

Постоји само пуноћа и Довољност свега што је за наше највеће Добро, и за највеће Добро свег живота посвуда.

Мисли су нам све брже и брже у Стварању све бољег и јаснијег живота. Унапређујемо Средину живљења на природан начин, највише од природе учећи и посматрајући је. А онда нам навиру све више и брже Нове идеје које са лакоћом у Стварност преображавамо.

Свако од нас има у свом џепу Довољно динара за храну, смештај, одећу, обућу, топлоту/хладноћу, здравље, путовање, учење и креативан рад. Сваког дана, седмице, месеца, године, века, миленијума.

То је загарантовано сваком човеку на планети Земља.
Уколико жели, свако добија на доживотно коришћење свој хектар земље, са правом наслеђивања, без права продаје и без икаквог опорезивања свега што са тог хектара произведе уколико вишкове жели да прослеђује.
Уколико жели, свако може да допринесе Заједничкој добробити на начин на који уме, жели, може.

Слободан је свако да према соБственим интересовањима, способности, дела. Уколико је на свом хектару, то је природно стање човека.
Уколико је у граду, тада заједнички сви становници одређују колико је потребно да сваки човек допринесе за добробит свих у њему.
Чистимо свако иза себе све чему је чишћење потребно, ако је потребно. Свесни смо да користимо само и искључиво оно што је природом створено и у природи се лако и брзо разлаже на природан начин.

Решено је. Тако јесте.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Živimo život dostojan Čoveka

Sve oko mene se raduje. Sav život posvuda je snažan, zdrav, dostojan, Dobar, lak, opušten, radostan, miran, unapređujuć.
Čistimo sve što vidimo, ozdravljujemo sve što je potrebno, doprinosimo boljitku sveg života posvuda. Sarađujemo i Zajednički sa Bogom Stvaramo i radujemo se zajedno posmatrajući stvoreno.

Postoji samo punoća i Dovoljnost svega što je za naše najveće Dobro, i za najveće Dobro sveg života posvuda.

Misli su nam sve brže i brže u Stvaranju sve boljeg i jasnijeg života. Unapređujemo Sredinu življenja na prirodan način, najviše od prirode učeći i posmatrajući je. A onda nam naviru sve više i brže Nove ideje koje sa lakoćom u Stvarnost preobražavamo.

Svako od nas ima u svom džepu Dovoljno dinara za hranu, smeštaj, odeću, obuću, toplotu/hladnoću, zdravlje, putovanje, učenje i kreativan rad. Svakog dana, sedmice, meseca, godine, veka, milenijuma.

To je zagarantovano svakom čoveku na planeti Zemlja.
Ukoliko želi, svako dobija na doživotno korišćenje svoj hektar zemlje, sa pravom nasleđivanja, bez prava prodaje i bez ikakvog oporezivanja svega što sa tog hektara proizvede ukoliko viškove želi da prosleđuje.
Ukoliko želi, svako može da doprinese Zajedničkoj dobrobiti na način na koji ume, želi, može.

Slobodan je svako da prema soBstvenim interesovanjima, sposobnosti, dela. Ukoliko je na svom hektaru, to je prirodno stanje čoveka.
Ukoliko je u gradu, tada zajednički svi stanovnici određuju koliko je potrebno da svaki čovek doprinese za dobrobit svih u njemu.
Čistimo svako iza sebe sve čemu je čišćenje potrebno, ako je potrebno. Svesni smo da koristimo samo i isključivo ono što je prirodom stvoreno i u prirodi se lako i brzo razlaže na prirodan način.

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Видим свет у радости Заједничког Стварања са Творцем

Latinica

Сви око мене су насмејани, радосни, певају, играју, поскакују од среће и уживају у сваком трену. Слободни да Стварамо све што нам Мисао наша укаже, ми Стварамо Заједно још радосније и срећније друштво и људи око нас су све насмејанији и опуштенији. Дишемо пуним плућима Чист Ваздух који нас и храни енергијом Творца намењеном нама. Купамо се и пијемо чисту воду из река и језера око нас. Убирамо здраве плодове са сваке биљке, и воћке око нас који нас хране и дају нам још већу радост и снагу за наше тело да се подмлађује и оздрављује још брже и лакше.

Решено је. Тако јесте.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Vidim svet u radosti Zajedničkog Stvaranja sa Tvorcem

Svi oko mene su nasmejani, radosni, pevaju, igraju, poskakuju od sreće i uživaju u svakom trenu. Slobodni da Stvaramo sve što nam Misao naša ukaže, mi Stvaramo Zajedno još radosnije i srećnije društvo i ljudi oko nas su sve nasmejaniji i opušteniji. Dišemo punim plućima Čist Vazduh koji nas i hrani energijom Tvorca namenjenom nama. Kupamo se i pijemo čistu vodu iz reka i jezera oko nas. Ubiramo zdrave plodove sa svake biljke, i voćke oko nas koji nas hrane i daju nam još veću radost i snagu za naše telo da se podmlađuje i ozdravljuje još brže i lakše.

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com