Како ја видим свет

Latinica

Нисам до сада имао жељу да визију објашњавам јер је, по мени, она јасно осликана Анастасијиним мудростима које је Мегре описао у књигама серијала Звонећи кедри Русије, а у духу нашег језика савршено превела у Светлост отишавша Зоја Беголли.

Сада видим потребу да појасним, па ево, овако:

У складу са својим бићем, и тренутним дешавањима, свако од нас способан је да своју визију објави другима. Уколико та визија наиђе на усаглашеност код великог броја тренутно живућих, она ће пронаћи пут да се материјализује.

Свест о томе да смо сви део Једног Оца, (Бога, Створитеља, Творца…Енергије Стварања, Љубави…како вама најбоље вибрира, тим именом назовите) и Мајке Земље, те на тај начин једно другоме само добро можемо мислити, желети, чинити, јер управо делима својим себи дела чинимо.

Сагласје о делању, удруживањем Мисли о Истом, о Истини јер она јесте Иста. Само видевши Исту слику Света у којем живимо и желимо да живимо, ми такав свет и стварамо живећи га.

Практично, на дневном нивоу, стварање у мојој визији је овакво:

Овде говорим о свима нама који живимо на истом говорном подручју, који једни друге разумемо говорећи свако својим језиком. Ви се препознајте који Јесте и осећате себе позваним да се удружимо.

Мислима својим видимо себе Радосним, Слободним, Сретним, Мирним, Благородним, Подржаним, Удруженим у Заједничко Стварање Света у Себи и око себе.

Ко има идеју на који начин остварити овакав живот, нека идеју ту речима својим појасни другима. Навешћу оно што видим а свако нека у себи и собом појасни све што види и начин на који види остварење.

На који начин остварити визију, свако од нас је слободан да иЗкаже, свако има једнако право и тежину. У усаглашености ћемо препознати којим путем је до визије те најједноставније доћи.

Свако живуће биће има једнако право на живот достојан човека. Вода, ваздух, енергија, храна и Завичајно имање свога Рода – хектар Земље (домовина) загарантовани су сваком од нас самим Удахом Живота на Мајки Земљи без икаквог плаћања. (Разрада начина на који остварујемо са позиције на којој се налазимо тренутно, свако од нас, следи).

Свако има могућност да чини оно што је у складу са соБственим талентима, спознајама, надареностима, надахнућем. О начину ћу рећи само следеће, за почетак, разрада свакако следи:

Нека и дуги низ следећих година свако од нас и не ради апсолутно ништа, потребно је да одморимо од живота каквим смо живели. Након одређеног периода, свако од нас ће, у складу са соБственим бићем, почети да се бави оним за шта и јесте створен. У природи је Човека да Ствара Заједно са Оцем својим, и да се Заједно радују посматрајући Створено.

Када престане да буде притиснут оним што мора или мисли да мора да чини да би живео, ослобођен неопходности рада и бављења нечим за шта ниси створен, ал си, ето, био принуђен да чиниш да би донео храну на астал и рачуне платио, моћи ћеш да се посветиш соБственим талентима и да их развијаш до поДпуног усаглашавања свог бића са својом природом и надахнућем. (Разрада о начину, следи, а свако је слободан да своје предлоге изнесе).

Толико за сада, наставак следи на овој страни

наставак, уторак, 21.04.2020. у 15:46

Обзиром да је из тренутног дешавања на планетарном нивоу јасно да смо успорили, да имамо време да га иЗкористимо за Добро, за Стварање, ја доприносим на овај начин.

Заједно можемо све што смо у стању да Замислимо. Заједно са Оцем својим и Његовим намерама да Свет створи Савршеним за Човека, тренутак је у којем заиста то можемо да живимо.

Да свако од нас чини Добро, и да то Добро буде добро за сваког од нас. И нема више изговора како је Добро за некога овакво а за некога онакво. Бог, Отац наш нас је створио према свом бићу, те тако и свако од нас јасно зна шта Јесте Добро.

Дакле, Свет у ком је сваком појединачно загарантован живот Достојан човека Стварамо једноставно: удружујући мисли своје у исту слику.

Техничке детаље о сваком сегменту живота посебно, додаваћемо и дорађиваћемо сви заједно, па вас зато и позивам да предлоге шаљете на мејл: хектарземље@гмаил.цом

За сада ћу сам, колико знам:

Дакле, загарантовано сваком од нас месечно онолико валуте колико је довољно за живот Достојан Човека. Све оно што желимо више, можемо сами да стварамо. Позван је свако да чини по таленту и надахнућу свом оно што жели и уме. Свако од нас је за нешто створен и Добро је то препознати у Себи и оСтварити.

Наравно, само и иЗкључиво Стварањем Добра.

Уколико не жели, Човек не мора ништа да ради. Не мора ништа да Ствара. Нико никога ни на шта не тера. Оно што осећаш у Себи, тако се и понашај. Ако ти је потребан одмор, одмарај се. Диши, спавај, храни се, пиј чисту воду. Умири Душу, тело и Срце пусти да Мисли. Ништа не мораш. Основно што ти потребно и довољно, загарантовано ти је. Ако и када пожелиш још нешто, можеш. Ако никада и не пожелиш, и то је у реду. Довољно је. Слободни смо.

Решено је. Тако јесте.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Kako ja vidim svet

Nisam do sada imao želju da viziju objašnjavam jer je, po meni, ona jasno oslikana Anastasijinim mudrostima koje je Megre opisao u knjigama serijala Zvoneći kedri Rusije, a u duhu našeg jezika savršeno prevela u Svetlost otišavša Zoja Begolli.

Sada vidim potrebu da pojasnim, pa evo, ovako:

U skladu sa svojim bićem, i trenutnim dešavanjima, svako od nas sposoban je da svoju viziju objavi drugima. Ukoliko ta vizija naiđe na usaglašenost kod velikog broja trenutno živućih, ona će pronaći put da se materijalizuje.

Svest o tome da smo svi deo Jednog Oca, (Boga, Stvoritelja, Tvorca…Energije Stvaranja, Ljubavi…kako vama najbolje vibrira, tim imenom nazovite) i Majke Zemlje, te na taj način jedno drugome samo dobro možemo misliti, želeti, činiti, jer upravo delima svojim sebi dela činimo.

Saglasje o delanju, udruživanjem Misli o Istom, o Istini jer ona jeste Ista. Samo videvši Istu sliku Sveta u kojem živimo i želimo da živimo, mi takav svet i stvaramo živeći ga.

Praktično, na dnevnom nivou, stvaranje u mojoj viziji je ovakvo:

Ovde govorim o svima nama koji živimo na istom govornom području, koji jedni druge razumemo govoreći svako svojim jezikom. Vi se prepoznajte koji Jeste i osećate sebe pozvanim da se udružimo.

Mislima svojim vidimo sebe Radosnim, Slobodnim, Sretnim, Mirnim, Blagorodnim, Podržanim, Udruženim u Zajedničko Stvaranje Sveta u Sebi i oko sebe.

Ko ima ideju na koji način ostvariti ovakav život, neka ideju tu rečima svojim pojasni drugima. Navešću ono što vidim a svako neka u sebi i sobom pojasni sve što vidi i način na koji vidi ostvarenje.

Na koji način ostvariti viziju, svako od nas je slobodan da iZkaže, svako ima jednako pravo i težinu. U usaglašenosti ćemo prepoznati kojim putem je do vizije te najjednostavnije doći.

Svako živuće biće ima jednako pravo na život dostojan čoveka. Voda, vazduh, energija, hrana i Zavičajno imanje svoga Roda – hektar Zemlje (domovina) zagarantovani su svakom od nas samim Udahom Života na Majki Zemlji bez ikakvog plaćanja. (Razrada načina na koji ostvarujemo sa pozicije na kojoj se nalazimo trenutno, svako od nas, sledi).

Svako ima mogućnost da čini ono što je u skladu sa soBstvenim talentima, spoznajama, nadarenostima, nadahnućem. O načinu ću reći samo sledeće, za početak, razrada svakako sledi:

Neka i dugi niz sledećih godina svako od nas i ne radi apsolutno ništa, potrebno je da odmorimo od života kakvim smo živeli. Nakon određenog perioda, svako od nas će, u skladu sa soBstvenim bićem, početi da se bavi onim za šta i jeste stvoren. U prirodi je Čoveka da Stvara Zajedno sa Ocem svojim, i da se Zajedno raduju posmatrajući Stvoreno.

Kada prestane da bude pritisnut onim što mora ili misli da mora da čini da bi živeo, oslobođen neophodnosti rada i bavljenja nečim za šta nisi stvoren, al si, eto, bio prinuđen da činiš da bi doneo hranu na astal i račune platio, moći ćeš da se posvetiš soBstvenim talentima i da ih razvijaš do poDpunog usaglašavanja svog bića sa svojom prirodom i nadahnućem. (Razrada o načinu, sledi, a svako je slobodan da svoje predloge iznese).

Toliko za sada, nastavak sledi na ovoj strani

nastavak, utorak, 21.04.2020. u 15:46

Obzirom da je iz trenutnog dešavanja na planetarnom nivou jasno da smo usporili, da imamo vreme da ga iZkoristimo za Dobro, za Stvaranje, ja doprinosim na ovaj način.

Zajedno možemo sve što smo u stanju da Zamislimo. Zajedno sa Ocem svojim i Njegovim namerama da Svet stvori Savršenim za Čoveka, trenutak je u kojem zaista to možemo da živimo.

Da svako od nas čini Dobro, i da to Dobro bude dobro za svakog od nas. I nema više izgovora kako je Dobro za nekoga ovakvo a za nekoga onakvo. Bog, Otac naš nas je stvorio prema svom biću, te tako i svako od nas jasno zna šta Jeste Dobro.

Dakle, Svet u kom je svakom pojedinačno zagarantovan život Dostojan čoveka Stvaramo jednostavno: udružujući misli svoje u istu sliku.

Tehničke detalje o svakom segmentu života posebno, dodavaćemo i dorađivaćemo svi zajedno, pa vas zato i pozivam da predloge šaljete na mejl: hektarzemlje@gmail.com

Za sada ću sam, koliko znam:

Dakle, zagarantovano svakom od nas mesečno onoliko valute koliko je dovoljno za život Dostojan Čoveka. Sve ono što želimo više, možemo sami da stvaramo. Pozvan je svako da čini po talentu i nadahnuću svom ono što želi i ume. Svako od nas je za nešto stvoren i Dobro je to prepoznati u Sebi i oStvariti.

Naravno, samo i iZključivo Stvaranjem Dobra.

Ukoliko ne želi, Čovek ne mora ništa da radi. Ne mora ništa da Stvara. Niko nikoga ni na šta ne tera. Ono što osećaš u Sebi, tako se i ponašaj. Ako ti je potreban odmor, odmaraj se. Diši, spavaj, hrani se, pij čistu vodu. Umiri Dušu, telo i Srce pusti da Misli. Ništa ne moraš. Osnovno što ti potrebno i dovoljno, zagarantovano ti je. Ako i kada poželiš još nešto, možeš. Ako nikada i ne poželiš, i to je u redu. Dovoljno je. Slobodni smo.

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com