Да сам…

Latinica

 

* Да сам дете које треба да се роди у овом трену, пожелео бих да ме Мајка и Отац дочекају сами у свом Дому на свом пространству Љубави које ће и мене дочекати са Радошћу и спремним благодетима за мој живот на њему.

* Да сам Дете волео бих да живим на Имању које су моји Отац и Мајка заједнички створили за себе и за сву своју децу коју ће родити. На том имању расте све воће и поврће и биље свакојако и животињице разне које све зједнички доприноси нашем здравом и природном начину живота. Да ме родитељи одгајају и чувају и мудрост живота ми преносе, о сваком од наших предака да ми говоре. Да ми заједно са свим нашим Родитељима и родитељима наших родитеља и прамајкама и праочевима живућим у свим димензијама постојања питања постављају и стрпљиво одговор дочекају од мене колико год да ми је времена за тај одговор потребно.

* Да сам Момак од двадесет лета, волео бих да сада сам своју Богињу проналазим међ’ Девојкама које су такође расле на свом Завичајном имању са својим родитељима који су је одгајали на исти начин као и мене моји.
Да се моја Богиња са којом бих наше Љубави пространство пожелео да стварам такође осети Богињом и да се Душе наше препознају из пространства Безконачног. Да нас походи Љубав и да пожели да се настани на нашем будућем Имању нашег Рода и порода.

* Да сам похођен Љубављу пожелео да стварам своја будућа поколења, волео бих да наш Дом Стварамо Заједно моја Богиња и ја на нашем Хектару земље на који ћемо довести све своје предке да Заједно стварамо нове светове својим Мислима и чистотом помисли. Љубав да нас надахњује и живи са нама заједно на нашем Завичајном имању нашег Рода. У радости стварања заједно са свим живућим Рођацима и Суседима у Нашем Насељу Завичајних имања да смо надахнути Љубављу према свем живућем.

* Да сам Човек, као што јесам, од 49 овоземаљских лета проживљених у досадашњим условима живота какви јесу последњих пола века, учинио бих све што је у мојој моћи да са својом Богињом коју сам одавно пронашао, стварам своје имање за поколења која долазе и за нас који живимо Сада.
И Стварамо ми своје имање, корак по корак, свакодневно. Садимо, припремамо за садњу, прилагођавамо тренутне животне околности својој визији живота какав знамо да је створен за Човека. Стварамо свој рај на Земљи. Свест своју свакодневно обогаћујемо новим искуствима и разумемо да свако од нас чини онако како му његова свест говори. Свако је тамо где јесте зато што је тако за њега најбоље у датом моменту.
Свестан сам да књиге које су мене оснажиле да делам, (мудрости Анастасијине) на свакога од нас делују онолико колико је тај неко у стању да разуме, схвати и прихвати. Зато свако од нас корача кораком који је за њега најбржи у датим околностима и тренутку живота у којем се налази.
Подржавам и снажим сваког да са свог тренутног положаја корача својим најбржим темпом ка остварењу живота какав је за Човека наумљен.
Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

* Да сам Човек који је запослен у систему на било којој позицији, од посла бих одустао, (као што јесам), окренуо бих се свом имању и сваки свој тренутак живота који живим сада, посветио бих Стварању Свог пространства Љубави заједно са својом Богињом, свестан да је посао тај који ме од природе одвлачи, свесно се враћам природи и са њом у сагласју делам.
Знам да ће ме наше имање богато наградити и бринути о нама онако како је и намишљено за Човека да живи у рају који је око нас. Схватио сам и прихватио овај тренутак као благослов који је још више допринео да се окренем потпуно свом имању јер имање значи ИМАЊЕ свега што нам је потребно.

* Да сам Човек који у систему ради на било којој позицији репресије зарад власти, дубоко бих се запитао кога ја то у ствари „штитим“ и шта се иза тога крије и које су последице. Затим бих свесно окренуо леђа „послу“ који у ствари само помаже ономе што је против Човека. Створио бих своје имање ако до тада већ нисам, свестан да је једино добро стварање у сагласју са природом.
Дао бих све од себе да својим најбржим кораком, својим најбржим темпом створим Наследно имање своје за мене и моју Богињу и наша будућа поколења на темељима здравог РАЗУМА, и у складу са природом која ме учи.

* Да сам Човек којем Дете управо треба да се роди, дао бих све од себе да га дочекам на Имању завичајном његовог Рода, заједно са његовом Мајком, мојом Богињом. Потрудио бих се да свака травка, свака бубица, животињица, птичица ил’ птица, биљчица ил’ биљка на нашем пространству Љубави дочекају наше Дете исто као и нас двоје што га дочекујемо са Осмехом и Радошћу, раширених руку, спремних да Га нахранимо, оснажимо, допринесемо да буде слободно у Духу и Телу, у Уму и Срцу и да подстакнемо да буде оно које Јесте такво какво јесте својим постојањем и постајањем на Земљи. Подржавајући сваку његову помисао, постављали бисмо му питања спремно чекајући док одговори онда када одговор буде имало у себи и решило да нам одговор свој да.

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Da sam…

* Da sam dete koje treba da se rodi u ovom trenu, poželeo bih da me Majka i Otac dočekaju sami u svom Domu na svom prostranstvu Ljubavi koje će i mene dočekati sa Radošću i spremnim blagodetima za moj život na njemu.
 
* Da sam Dete voleo bih da živim na Imanju koje su moji Otac i Majka zajednički stvorili za sebe i za svu svoju decu koju će roditi. Na tom imanju raste sve voće i povrće i bilje svakojako i životinjice razne koje sve zjednički doprinosi našem zdravom i prirodnom načinu života. Da me roditelji odgajaju i čuvaju i mudrost života mi prenose, o svakom od naših predaka da mi govore. Da mi zajedno sa svim našim Roditeljima i roditeljima naših roditelja i pramajkama i praočevima živućim u svim dimenzijama postojanja pitanja postavljaju i strpljivo odgovor dočekaju od mene koliko god da mi je vremena za taj odgovor potrebno.
 
* Da sam Momak od dvadeset leta, voleo bih da sada sam svoju Boginju pronalazim međ’ Devojkama koje su takođe rasle na svom Zavičajnom imanju sa svojim roditeljima koji su je odgajali na isti način kao i mene moji.
Da se moja Boginja sa kojom bih naše Ljubavi prostranstvo poželeo da stvaram takođe oseti Boginjom i da se Duše naše prepoznaju iz prostranstva Bezkonačnog. Da nas pohodi Ljubav i da poželi da se nastani na našem budućem Imanju našeg Roda i poroda.
 
* Da sam pohođen Ljubavlju poželeo da stvaram svoja buduća pokolenja, voleo bih da naš Dom Stvaramo Zajedno moja Boginja i ja na našem Hektaru zemlje na koji ćemo dovesti sve svoje predke da Zajedno stvaramo nove svetove svojim Mislima i čistotom pomisli. Ljubav da nas nadahnjuje i živi sa nama zajedno na našem Zavičajnom imanju našeg Roda. U radosti stvaranja zajedno sa svim živućim Rođacima i Susedima u Našem Naselju Zavičajnih imanja da smo nadahnuti Ljubavlju prema svem živućem.
 
 * Da sam Čovek, kao što jesam, od 49 ovozemaljskih leta proživljenih u dosadašnjim uslovima života kakvi jesu poslednjih pola veka, učinio bih sve što je u mojoj moći da sa svojom Boginjom koju sam odavno pronašao, stvaram svoje imanje za pokolenja koja dolaze i za nas koji živimo Sada.
I Stvaramo mi svoje imanje, korak po korak, svakodnevno. Sadimo, pripremamo za sadnju, prilagođavamo trenutne životne okolnosti svojoj viziji života kakav znamo da je stvoren za Čoveka. Stvaramo svoj raj na Zemlji. Svest svoju svakodnevno obogaćujemo novim iskustvima i razumemo da svako od nas čini onako kako mu njegova svest govori. Svako je tamo gde jeste zato što je tako za njega najbolje u datom momentu.
Svestan sam da knjige koje su mene osnažile da delam, (mudrosti Anastasijine) na svakoga od nas deluju onoliko koliko je taj neko u stanju da razume, shvati i prihvati. Zato svako od nas korača korakom koji je za njega najbrži u datim okolnostima i trenutku života u kojem se nalazi.
Podržavam i snažim svakog da sa svog trenutnog položaja korača svojim najbržim tempom ka ostvarenju života kakav je za Čoveka naumljen.
Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!
 
* Da sam Čovek koji je zaposlen u sistemu na bilo kojoj poziciji, od posla bih odustao, (kao što jesam), okrenuo bih se svom imanju i svaki svoj trenutak života koji živim sada, posvetio bih Stvaranju Svog prostranstva Ljubavi zajedno sa svojom Boginjom, svestan da je posao taj koji me od prirode odvlači, svesno se vraćam prirodi i sa njom u saglasju delam.
Znam da će me naše imanje bogato nagraditi i brinuti o nama onako kako je i namišljeno za Čoveka da živi u raju koji je oko nas. Shvatio sam i prihvatio ovaj trenutak kao blagoslov koji je još više doprineo da se okrenem potpuno svom imanju jer imanje znači IMANJE svega što nam je potrebno.
 
* Da sam Čovek koji u sistemu radi na bilo kojoj poziciji represije zarad vlasti, duboko bih se zapitao koga ja to u stvari „štitim“ i šta se iza toga krije i koje su posledice. Zatim bih svesno okrenuo leđa „poslu“ koji u stvari samo pomaže onome što je protiv Čoveka. Stvorio bih svoje imanje ako do tada već nisam, svestan da je jedino dobro stvaranje u saglasju sa prirodom.
Dao bih sve od sebe da svojim najbržim korakom, svojim najbržim tempom stvorim Nasledno imanje svoje za mene i moju Boginju i naša buduća pokolenja na temeljima zdravog RAZUMA, i u skladu sa prirodom koja me uči.
 
* Da sam Čovek kojem Dete upravo treba da se rodi, dao bih sve od sebe da ga dočekam na Imanju zavičajnom njegovog Roda, zajedno sa njegovom Majkom, mojom Boginjom. Potrudio bih se da svaka travka, svaka bubica, životinjica, ptičica il’ ptica, biljčica il’ biljka na našem prostranstvu Ljubavi dočekaju naše Dete isto kao i nas dvoje što ga dočekujemo sa Osmehom i Radošću, raširenih ruku, spremnih da Ga nahranimo, osnažimo, doprinesemo da bude slobodno u Duhu i Telu, u Umu i Srcu i da podstaknemo da bude ono koje Jeste takvo kakvo jeste svojim postojanjem i postajanjem na Zemlji. Podržavajući svaku njegovu pomisao, postavljali bismo mu pitanja spremno čekajući dok odgovori onda kada odgovor bude imalo u sebi i rešilo da nam odgovor svoj da.
 

 Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Зашто радимо?

Latinica


Зашто проводимо своје време радећи све и свашта и што волимо и што не волимо, јер заБога, то нам доноси новац који нам је преко потребан да бисмо живели?

 

Да ли ми стварно живимо захваљујући новцу?

 

Родили смо се без плаћања на ову планету коју зовемо Земља, и дишемо ваздух на тој планети без плаћања (мада, и то је већ сад дискутабилно, обзиром да сва хранљивост ваздуха који дишемо је скоро изгубљена, посебно у већим градовима, а и затрована). Без дисања ваздуха не можем да живимо. Ако у то сумњате, пробајте да зауставите дисање па да видите колико тако можете да издржите. 

 

Сунце нас обасјава и греје, без плаћања. Без Сунца за нас нема живота. Коме то још увек није јасно, нека се потруди што пре да о томе промисли и да послуша исконски свој осећај који се у њему пробуди када је Сунчан дан.

 

Вода коју пијемо и без које не можемо (не умемо) да живимо на овој планети још увек је доступна без плаћања. Говорим о правој, живој води која је још увек доступна на извору потока и река које још увек нису загађене. Једино што су извори тренутно све недоступнији, односно нису загађени још само они извори који су тешко доступни, али су доступни.

 

Жива је вода храна за Човека, иако нас томе тек нико није учио. Вода је жива када у себи има живот – промислимо сами о томе, не слушајући шта нам систем на ту тему говори. Промислимо и због чега су увели плаћање убијене воде коју су спаковали у вештачки створене флаше да би јој на тај начин још отрова додали а које тако уносивши у себе, наше тело мора приде да пречишћава. 

 

Промислимо куда идемо! И зашто? Ко нас је убедио и због какве користи да је овакав живот исправан? Ка чему стремимо као “цивилизација”? Да ли је наш пут у здравље или у ништавило.

 

Освестимо заједно за почетак, а онда нека свако по сопственој свести и савести промисли сам, куда иде овај свет у којем тренутно живимо?

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Zašto radimo?

Zašto provodimo svoje vreme radeći sve i svašta i što volimo i što ne volimo, jer zaBoga, to nam donosi novac koji nam je preko potreban da bismo živeli?

Da li mi stvarno živimo zahvaljujući novcu?

Rodili smo se bez plaćanja na ovu planetu koju zovemo Zemlja, i dišemo vazduh na toj planeti bez plaćanja (mada, i to je već sad diskutabilno, obzirom da sva hranljivost vazduha koji dišemo je skoro izgubljena, posebno u većim gradovima, a i zatrovana). Bez disanja vazduha ne možem da živimo. Ako u to sumnjate, probajte da zaustavite disanje pa da vidite koliko tako možete da izdržite.

Sunce nas obasjava i greje, bez plaćanja. Bez Sunca za nas nema života. Kome to još uvek nije jasno, neka se potrudi što pre da o tome promisli i da posluša iskonski svoj osećaj koji se u njemu probudi kada je Sunčan dan.

Voda koju pijemo i bez koje ne možemo (ne umemo) da živimo na ovoj planeti još uvek je dostupna bez plaćanja. Govorim o pravoj, živoj vodi koja je još uvek dostupna na izvoru potoka i reka koje još uvek nisu zagađene. Jedino što su izvori trenutno sve nedostupniji, odnosno nisu zagađeni još samo oni izvori koji su teško dostupni, ali su dostupni.

Živa je voda hrana za Čoveka, iako nas tome tek niko nije učio. Voda je živa kada u sebi ima život – promislimo sami o tome, ne slušajući šta nam sistem na tu temu govori. Promislimo i zbog čega su uveli plaćanje ubijene vode koju su spakovali u veštački stvorene flaše da bi joj na taj način još otrova dodali a koje tako unosivši u sebe, naše telo mora pride da prečišćava.

Promislimo kuda idemo! I zašto? Ko nas je ubedio i zbog kakve koristi da je ovakav život ispravan? Ka čemu stremimo kao “civilizacija”? Da li je naš put u zdravlje ili u ništavilo.

Osvestimo zajedno za početak, a onda neka svako po sopstvenoj svesti i savesti promisli sam, kuda ide ovaj svet u kojem trenutno živimo?

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Од биоробота до Човека постајем

Latinica

 

Управо сам схватио да сам ја биоробот који је имао срећу да пре 9 година дође до мудрости Анастасијиних, или да оне дођу до мене. Мало помало, читајући стално изнова те реченице, разумејући их на нов начин у складу са сопственим развојем свести, дошао сам до овог тренутка сада када сам заиста схватио и прихватио да сам и ја, као и сви остали тренутно живући на Земљи, у ствари, још увек биоробот на путу освешћивања.

 

Свакодневно делам дајући све од себе да спознам што више, да разумом својим схватим и прихватим своје биће овакво какво јесте тренутно. Трудим се да схватим шта у овом тренутку могу и треба да учиним конкретно како бих брже и јасније ходао ка себи Човеку, каквим ме је Створитељ, налик себи, створио.

 

 

Мој тренутни живот је на нашем имању које је величине половине хектара. Тренутак у којем се сада “Човечанство” налази захваљујући “пландемији” измишљеној управо како би нас, биороботе, још чвршће држали у роБству, само ме је убрзао у мојој већ раније освешћеној жељи да на свом имању живим без икакве потребе да са њега икада одлазим. Управо сада, не одлазим са имања ни на какав посао јер посла нема а неће га ни бити јер Човек није створен да ради већ да ужива.

 

Чак бих и ја сам себе чудно посматрао да сам се чуо да ово изговарам пре десетак и више година. Обзиром да сам ја веома радан Човек, бар сам такав био док нисам освестио уз помоћ Анастасијиних мудрости, да Човек уопште није створен да ради, већ је створен да ствара заједно са својим Оцем и да се заједно радујемо посматрајући створено. 

 

Што замислим, то и остварим, крилатица је коју користе многи. Да ли смо заиста свесни шта ова крилатица значи и колика је заправо ИСТИНА у њој садржана. Промислимо.

Ево ја сам промислио и помислио да у ствари ми стварамо својим мислима, замишљајима, у глави видимо слику а тек касније се та слика оствари, ако у томе будемо упорни, или се не оствари уколико од слике коју смо замислили – одустанемо. Од ње – слике- устанемо. Смисао наших речи сам себе објашњава, уколико се потрудимо да одгонетнемо речи које изговарамо, а не само онако, успут да их кажемо.

 

Свесно се бавим земљом, онолико колико сам свестан тренутно и на начин како ми је тренуто доступно. Оно што могу – чиним, он што тренутно не могу, мирим се са тим свестан да је тако тренутно најбоље за мене и за сав живот посвуда. Спознајем посматрајући мачке на свом имању, да се оне воле мазити и играти. Закњучујем да је то и Човекова потреба односно да нам је то урођено.

 

 

Освешћујем потребе које су нам наметнуте, једну за другом:

потреба да радимо да бисмо “зарадили” да бисмо платили све оно што нам је потребно да бисмо живели – је највећа од свих превара које сам до сада освестио.

 

Научени смо кроз васпитање, системе у којима смо “образовани”, да је неопходно да радимо да бисмо живели. То једноставно – није тачно, није ИСТИНА.

 

Живимо зато што смо рођени, а рођени смо без плаћања било коме било чега, бар је тако било у време када сам ја рођен. На жалост, у ово новије време, толико су далеко дошли са биороботизацијом Човека, да будући родитељи јако често морају да плаћају огромне своте новца да би “створили” дете. Природним путем не успевају да га створе па су “принуђени” да га на вештачки начин “добију”. То је само још једна у низу превара којима смо отуђени од свог Извора и Човека какав смо створени да будемо.

 

Ми смо створени да једноставно – будемо. Да Јесмо, да јесмо Будни.

 

Дишемо – ваздухом се хранимо – а о томе тек појма немамо. Већ нам је ваздух толико неприродан и загађен да заиста више не можемо само “од ваздуха да живимо”. Сећате се колико су нам  пута ту реченицу изговарали васпитавајући и тренирајући нас да “постанемо” људи?

 

Шта има ја ту да постајем, кад сам већ рођен Човеком. 

Рођењем својим ми ЈЕСМО. А онда се свесрдно труде да нас обуздају, завежу, укалупе и успевали су до сада у томе веома добро. Толико добро да се уопште ни један родитељ не пита:

 

Зашто рађамо децу у болници а не у свом Дому?

Зашто дете које нам се рађа, физички прво у руке дајемо туђинима, а не прихватамо га ми сами, јер нама се дете рађа а не њима? Ми смо га пожелели и створили.

 

Зашто нам новорођено дете наше туђин физички односи из видокруга да га “прегледа” а у ствари ко зна чиме га третирају док ми то не смемо да видимо – јер када бисмо видели, ми то не бисмо дозволили. 

 

Зашто након физичког чина рођења нашег Детета, ми пријављујемо његово рођење “матичару”, а у стварности тим чином ми предајемо своје дете “добровољно” у руке систему – јер тако су нам рекли да треба. Тако је “нормално”, тако то иде. 

 

У стварности, ми на тај начин заиста ПРОДАЈЕМО сопствено дете систему (да не идем сад у детаље, а могао бих), чак и дајемо новац том приликом (за таксе) – чудна нека трансакција!? 

Па бар кад га продајемо – онда је логично да новце узмемо, зар не? А том приликом неким системом се том нашем детету процењује вредност на основу тога колико предвиђају да ће оно у “свом” Животу укупно пореза и доприноса уплатити систему на разне начине, да ни о томе не идем у детаље.

 

Зашто се болнице уопште зову болнице уместо да им је име: оздравионице? Јер тамо се иде по здравље ваљда, а не по болест?

 

Зашто сами не васпитавамо своју децу већ их дајемо туђинима да их чувају и васпитавају?

 

Чим узмогнемо, ми децу уписујемо у вртиће и дајемо их туђинима на васпитавање. Зашто?

 

Зашто сами својој деци по васцијели дан не постављамо питања и стрпљиво чекамо одговоре?

Зашто их дајемо туђинима да их образују? Зашто уопште децу образујемо, тачније од њих стварамо облике какве ми мислимо да треба да створимо наместо да их пустимо да се слободно понашају. И зашто им не постављамо питања на која ми не знамо одговоре, а они их још увек памте.  Зашто покушавамо да им намећемо своје нетачне одговоре и размишљања која су у нас усадили они који су нас образовали у ово што јесмо а нису нас васпитали на начин који је за Човека природан.

 

Наше дете, дошавше на наше Љубави пространство и Завичајно имање свога рода слободно је да у сваком трену упознаје све Божије савршене творевине. Сваку биљку и травку по укусу спознаје само, природно их стављајући у уста уколико пожели. На тај начин упознаје све што од баш те биљке и травке добија па ће касније, уколико му је потребно, само знати коју травку или биљку да поједе или само сажваће и испљуне потом ако је то за његово највеће добро. 

 

Све Божије творевине савршене, створене су за Човеково највеће добро, и природно је да, као и свака животиња, тако и тек дошавши Човек, проба Васељену по укусу, мирису, боји и хранљивости те да тако спозна за свој будући живот шта ће му кад од користи бити и за шта ће када моћи употребити те творевине Божије.

 

А ми радимо шта? Не дозвољавамо сопственом детету да Васељену по укусу спозна! Брже – боље му из уста вадимо све оно што је у њих стрпало – јер то је инстинктом вођен покрет – када дете на сопственом имању живи. Ту где је свака травка и бубица, животиња и биљчица за његово највеће добро створена и једва чека да допринесе дететовом сазревању и одрастању, негујући га сопственом жртвом, јер то и није жртва већ испуњавање сопствене предодређености.

 

Напротив, дете живеће у неприродним творевинама попут стана у граду, где је сваки предмет у његовој околини потенцијално опасан за њега ако нико не гледа у њега у сваком трену. Неприродно када у уста стави дете које је рођењем условљено на такво понашање, ми васпитавамо са НЕ! И отимамо из рукице сопственог детета нешто зато што може тим да се повреди, а ми то никако не желимо. А зашто смо Га уопште окружили таквим вештачки створеним предметима?

Промислимо…

 

Дете спознаје посматрајући свет око себе. Какав му свет ми прво нудимо да види? На који се начин према тек дошавшем Човеку опходимо? Кревељимо му се у лице јер Га тобоже мазимо и волимо, а заиста ниподаштавамо његово Биће, слободно, тек дошавше у овај свет. Бранимо му или Га, напротив, терамо да чини оно што ми мислимо да треба, а не оно што заста јесте њему потребно или што пожели у датом моменту.

 

Да ли знате да дете има савршену моћ контроле вршења нужде? Потребно је само пажљиво посматрати своје дете и у тренутку када ће вршити нужду, ми то видимо на његовом лицу и у понашању. Али, потребно је посматрати своје дете стално, а ми за то немамо времена. 

 

Чему наше време служи ако смо пожелели да дете створимо и да га негујемо? Мало апсурдно, зар не? Желели смо да га родимо зато што је то природни порив сваког Човека, а немамо времена да га негујемо и чувамо, што нам је једина улога ако смо га родили.

Немамо времена зато што морамо да радимо да бисмо зарадили да бисмо купили да бисмо живели?! Опет апсурд с почетка књиге.

 

Промислимо…

 

У шта преображавамо (образујемо) децу своју?

 

Уображавамо их у ону слику коју ми имамо о њима, а то је махом слика коју смо од својих родитеља наследили кроз сопствено васпитавање и образовање кроз систем. А тај систем заправо образује (уобличава) Човека у оно што је за тај систем једино важно – да буде добар и користан биоробот који ће тај систем хранити и одржавати га још јачим и кориснијим за систем као такав.

 

Промислимо…

 

Шта смо све од модалитета понашања сопствених родитеља наследили? Некада се тога присећамо са радошћу, некада управо обратно са резигнираношћу и љутњом. А они су заправо чинили само оно што су најбоље знали и умели, такође имитирајући сопствене родитеље и васпитаче, а не са свешћу шта заиста рад сопственом детету?

 

Зашто је страшно да се наше дете укаки у гаће? Зато што је нама физички напор да након тога те гаће мењамо и перемо, сушимо и пегламо како би поново биле чисте за следећу употребу. А зашто детету уопште облачимо гаће? Зато што нам је усађено да је срамота ићи ГО! То је такође још један начин на који су нас образовали у ово што данас јесмо. Шта је то СРАМОТА или СРАМ? Често употребљавана реч при васпитавању детета, сопственог или туђег. 

 

Зашто треба да нас буде срам сопственог тела? 

 

То је још једна од тема које се надаље саме отварају када промишљамо како смо доспели до овде где се сада налазимо. 

По Божијој промисли, свако од нас рођењем добија савршену гардеробу која савршено пристаје сваком од нас понаособ и сваког тренутка се мења заједно са нашим одрастањем и никада нам не буде мала већ расте заједно са нама. Уз све то, она нас најбоље штити и држи наше биће – тело на савршеном месту, а при том има и различиту боју за сваког од нас и није провидна да се не бисмо плашили свих оних, због тога нама, невидљивих процеса који се унутар нас догађају и тако наше тело савршеним за нас одржавају. 

 

Е, не. Нас од рођења облаче у још нека одела преко нашег природног, те нам на тај начин на првом месту одузимају савршену моћ терморегулације са којом смо рођени. Надаље нас образују тако да је нешто модерно носити у једно време, а касније је нешто друго пожељно носити у друго време и на тај начин нас програмирају на моду како бисмо имали још један разлог да јуримо за новцем којим ћемо ту моду испоштовати. А такође, та гардероба која нам је наметнута се временом истроши као и све друго вештачки створено, па ју је неопходно мењати с времена на време што такође изискује новац за којим треба срљати како бисмо га створили, јер, забога и то је неопходно, не можеш ваљда ићи поцепане гардеробе!!!

 

А наша савршена одећа се сама поправља уколико се деси да се “поцепа”, јер је она заправо јако издржљива, растегљива и јака, па не може тек тако ни да се поцепа. За то је неопходно коришћење неких јако оштрих ствари уз употребу силе, какве у природи уопште и не постоје тек тако, већ су вештачки створене управо из разлога како би могле “поцепати” или пробости ту нашу савршену Богом дану одећу у којој смо рођени.

Промислимо…

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

OD BIOROBOTA DO ČOVEKA POSTAJEM

 

Upravo sam shvatio da sam ja biorobot koji je imao sreću da pre 9 godina dođe do mudrosti Anastasijinih, ili da one dođu do mene. Malo pomalo, čitajući stalno iznova te rečenice, razumejući ih na nov način u skladu sa sopstvenim razvojem svesti, došao sam do ovog trenutka sada kada sam zaista shvatio i prihvatio da sam i ja, kao i svi ostali trenutno živući na Zemlji, u stvari, još uvek biorobot na putu osvešćivanja.

Svakodnevno delam dajući sve od sebe da spoznam što više, da razumom svojim shvatim i prihvatim svoje biće ovakvo kakvo jeste trenutno. Trudim se da shvatim šta u ovom trenutku mogu i treba da učinim konkretno kako bih brže i jasnije hodao ka sebi Čoveku, kakvim me je Stvoritelj, nalik sebi, stvorio.

Moj trenutni život je na našem imanju koje je veličine polovine hektara. Trenutak u kojem se sada “Čovečanstvo” nalazi zahvaljujući “plandemiji” izmišljenoj upravo kako bi nas, biorobote, još čvršće držali u roBstvu, samo me je ubrzao u mojoj već ranije osvešćenoj želji da na svom imanju živim bez ikakve potrebe da sa njega ikada odlazim. Upravo sada, ne odlazim sa imanja ni na kakav posao jer posla nema a neće ga ni biti jer Čovek nije stvoren da radi već da uživa.

Čak bih i ja sam sebe čudno posmatrao da sam se čuo da ovo izgovaram pre desetak i više godina. Obzirom da sam ja veoma radan Čovek, bar sam takav bio dok nisam osvestio uz pomoć Anastasijinih mudrosti, da Čovek uopšte nije stvoren da radi, već je stvoren da stvara zajedno sa svojim Ocem i da se zajedno radujemo posmatrajući stvoreno.

Što zamislim, to i ostvarim, krilatica je koju koriste mnogi. Da li smo zaista svesni šta ova krilatica znači i kolika je zapravo ISTINA u njoj sadržana. Promislimo.

Evo ja sam promislio i pomislio da u stvari mi stvaramo svojim mislima, zamišljajima, u glavi vidimo sliku a tek kasnije se ta slika ostvari, ako u tome budemo uporni, ili se ne ostvari ukoliko od slike koju smo zamislili – odustanemo. Od nje – slike- ustanemo. Smisao naših reči sam sebe objašnjava, ukoliko se potrudimo da odgonetnemo reči koje izgovaramo, a ne samo onako, usput da ih kažemo.

Svesno se bavim zemljom, onoliko koliko sam svestan trenutno i na način kako mi je trenuto dostupno. Ono što mogu – činim, on što trenutno ne mogu, mirim se sa tim svestan da je tako trenutno najbolje za mene i za sav život posvuda. Spoznajem posmatrajući mačke na svom imanju, da se one vole maziti i igrati. Zaknjučujem da je to i Čovekova potreba odnosno da nam je to urođeno.

Osvešćujem potrebe koje su nam nametnute, jednu za drugom:

potreba da radimo da bismo “zaradili” da bismo platili sve ono što nam je potrebno da bismo živeli – je najveća od svih prevara koje sam do sada osvestio.

Naučeni smo kroz vaspitanje, sisteme u kojima smo “obrazovani”, da je neophodno da radimo da bismo živeli. To jednostavno – nije tačno, nije ISTINA.

Živimo zato što smo rođeni, a rođeni smo bez plaćanja bilo kome bilo čega, bar je tako bilo u vreme kada sam ja rođen. Na žalost, u ovo novije vreme, toliko su daleko došli sa biorobotizacijom Čoveka, da budući roditelji jako često moraju da plaćaju ogromne svote novca da bi “stvorili” dete. Prirodnim putem ne uspevaju da ga stvore pa su “prinuđeni” da ga na veštački način “dobiju”. To je samo još jedna u nizu prevara kojima smo otuđeni od svog Izvora i Čoveka kakav smo stvoreni da budemo.

Mi smo stvoreni da jednostavno – budemo. Da Jesmo, da jesmo Budni.

Dišemo – vazduhom se hranimo – a o tome tek pojma nemamo. Već nam je vazduh toliko neprirodan i zagađen da zaista više ne možemo samo “od vazduha da živimo”. Sećate se koliko su nam puta tu rečenicu izgovarali vaspitavajući i trenirajući nas da “postanemo” ljudi?

Šta ima ja tu da postajem, kad sam već rođen Čovekom.

Rođenjem svojim mi JESMO. A onda se svesrdno trude da nas obuzdaju, zavežu, ukalupe i uspevali su do sada u tome veoma dobro. Toliko dobro da se uopšte ni jedan roditelj ne pita:

Zašto rađamo decu u bolnici a ne u svom Domu?

Zašto dete koje nam se rađa, fizički prvo u ruke dajemo tuđinima, a ne prihvatamo ga mi sami, jer nama se dete rađa a ne njima? Mi smo ga poželeli i stvorili.

Zašto nam novorođeno dete naše tuđin fizički odnosi iz vidokruga da ga “pregleda” a u stvari ko zna čime ga tretiraju dok mi to ne smemo da vidimo – jer kada bismo videli, mi to ne bismo dozvolili.

Zašto nakon fizičkog čina rođenja našeg Deteta, mi prijavljujemo njegovo rođenje “matičaru”, a u stvarnosti tim činom mi predajemo svoje dete “dobrovoljno” u ruke sistemu – jer tako su nam rekli da treba. Tako je “normalno”, tako to ide.

U stvarnosti, mi na taj način zaista PRODAJEMO sopstveno dete sistemu (da ne idem sad u detalje, a mogao bih), čak i dajemo novac tom prilikom (za takse) – čudna neka transakcija!?

Pa bar kad ga prodajemo – onda je logično da novce uzmemo, zar ne? A tom prilikom nekim sistemom se tom našem detetu procenjuje vrednost na osnovu toga koliko predviđaju da će ono u “svom” Životu ukupno poreza i doprinosa uplatiti sistemu na razne načine, da ni o tome ne idem u detalje.

Zašto se bolnice uopšte zovu bolnice umesto da im je ime: ozdravionice? Jer tamo se ide po zdravlje valjda, a ne po bolest?

Zašto sami ne vaspitavamo svoju decu već ih dajemo tuđinima da ih čuvaju i vaspitavaju?

Čim uzmognemo, mi decu upisujemo u vrtiće i dajemo ih tuđinima na vaspitavanje. Zašto?

Zašto sami svojoj deci po vascijeli dan ne postavljamo pitanja i strpljivo čekamo odgovore?

Zašto ih dajemo tuđinima da ih obrazuju? Zašto uopšte decu obrazujemo, tačnije od njih stvaramo oblike kakve mi mislimo da treba da stvorimo namesto da ih pustimo da se slobodno ponašaju. I zašto im ne postavljamo pitanja na koja mi ne znamo odgovore, a oni ih još uvek pamte. Zašto pokušavamo da im namećemo svoje netačne odgovore i razmišljanja koja su u nas usadili oni koji su nas obrazovali u ovo što jesmo a nisu nas vaspitali na način koji je za Čoveka prirodan.

Naše dete, došavše na naše Ljubavi prostranstvo i Zavičajno imanje svoga roda slobodno je da u svakom trenu upoznaje sve Božije savršene tvorevine. Svaku biljku i travku po ukusu spoznaje samo, prirodno ih stavljajući u usta ukoliko poželi. Na taj način upoznaje sve što od baš te biljke i travke dobija pa će kasnije, ukoliko mu je potrebno, samo znati koju travku ili biljku da pojede ili samo sažvaće i ispljune potom ako je to za njegovo najveće dobro.

Sve Božije tvorevine savršene, stvorene su za Čovekovo najveće dobro, i prirodno je da, kao i svaka životinja, tako i tek došavši Čovek, proba Vaseljenu po ukusu, mirisu, boji i hranljivosti te da tako spozna za svoj budući život šta će mu kad od koristi biti i za šta će kada moći upotrebiti te tvorevine Božije.

A mi radimo šta? Ne dozvoljavamo sopstvenom detetu da Vaseljenu po ukusu spozna! Brže – bolje mu iz usta vadimo sve ono što je u njih strpalo – jer to je instinktom vođen pokret – kada dete na sopstvenom imanju živi. Tu gde je svaka travka i bubica, životinja i biljčica za njegovo najveće dobro stvorena i jedva čeka da doprinese detetovom sazrevanju i odrastanju, negujući ga sopstvenom žrtvom, jer to i nije žrtva već ispunjavanje sopstvene predodređenosti.

Naprotiv, dete živeće u neprirodnim tvorevinama poput stana u gradu, gde je svaki predmet u njegovoj okolini potencijalno opasan za njega ako niko ne gleda u njega u svakom trenu. Neprirodno kada u usta stavi dete koje je rođenjem uslovljeno na takvo ponašanje, mi vaspitavamo sa NE! I otimamo iz rukice sopstvenog deteta nešto zato što može tim da se povredi, a mi to nikako ne želimo. A zašto smo Ga uopšte okružili takvim veštački stvorenim predmetima?

Promislimo…

Dete spoznaje posmatrajući svet oko sebe. Kakav mu svet mi prvo nudimo da vidi? Na koji se način prema tek došavšem Čoveku ophodimo? Kreveljimo mu se u lice jer Ga tobože mazimo i volimo, a zaista nipodaštavamo njegovo Biće, slobodno, tek došavše u ovaj svet. Branimo mu ili Ga, naprotiv, teramo da čini ono što mi mislimo da treba, a ne ono što zasta jeste njemu potrebno ili što poželi u datom momentu.

Da li znate da dete ima savršenu moć kontrole vršenja nužde? Potrebno je samo pažljivo posmatrati svoje dete i u trenutku kada će vršiti nuždu, mi to vidimo na njegovom licu i u ponašanju. Ali, potrebno je posmatrati svoje dete stalno, a mi za to nemamo vremena.

Čemu naše vreme služi ako smo poželeli da dete stvorimo i da ga negujemo? Malo apsurdno, zar ne? Želeli smo da ga rodimo zato što je to prirodni poriv svakog Čoveka, a nemamo vremena da ga negujemo i čuvamo, što nam je jedina uloga ako smo ga rodili.

Nemamo vremena zato što moramo da radimo da bismo zaradili da bismo kupili da bismo živeli?! Opet apsurd s početka knjige.

Promislimo…

U šta preobražavamo (obrazujemo) decu svoju?
Uobražavamo ih u onu sliku koju mi imamo o njima, a to je mahom slika koju smo od svojih roditelja nasledili kroz sopstveno vaspitavanje i obrazovanje kroz sistem. A taj sistem zapravo obrazuje (uobličava) Čoveka u ono što je za taj sistem jedino važno – da bude dobar i koristan biorobot koji će taj sistem hraniti i održavati ga još jačim i korisnijim za sistem kao takav.

Promislimo…

Šta smo sve od modaliteta ponašanja sopstvenih roditelja nasledili? Nekada se toga prisećamo sa radošću, nekada upravo obratno sa rezigniranošću i ljutnjom. A oni su zapravo činili samo ono što su najbolje znali i umeli, takođe imitirajući sopstvene roditelje i vaspitače, a ne sa svešću šta zaista rad sopstvenom detetu?

Zašto je strašno da se naše dete ukaki u gaće? Zato što je nama fizički napor da nakon toga te gaće menjamo i peremo, sušimo i peglamo kako bi ponovo bile čiste za sledeću upotrebu. A zašto detetu uopšte oblačimo gaće? Zato što nam je usađeno da je sramota ići GO! To je takođe još jedan način na koji su nas obrazovali u ovo što danas jesmo. Šta je to SRAMOTA ili SRAM? Često upotrebljavana reč pri vaspitavanju deteta, sopstvenog ili tuđeg.

Zašto treba da nas bude sram sopstvenog tela?
To je još jedna od tema koje se nadalje same otvaraju kada promišljamo kako smo dospeli do ovde gde se sada nalazimo.

Po Božijoj promisli, svako od nas rođenjem dobija savršenu garderobu koja savršeno pristaje svakom od nas ponaosob i svakog trenutka se menja zajedno sa našim odrastanjem i nikada nam ne bude mala već raste zajedno sa nama. Uz sve to, ona nas najbolje štiti i drži naše biće – telo na savršenom mestu, a pri tom ima i različitu boju za svakog od nas i nije providna da se ne bismo plašili svih onih, zbog toga nama, nevidljivih procesa koji se unutar nas događaju i tako naše telo savršenim za nas održavaju.

E, ne. Nas od rođenja oblače u još neka odela preko našeg prirodnog, te nam na taj način na prvom mestu oduzimaju savršenu moć termoregulacije sa kojom smo rođeni. Nadalje nas obrazuju tako da je nešto moderno nositi u jedno vreme, a kasnije je nešto drugo poželjno nositi u drugo vreme i na taj način nas programiraju na modu kako bismo imali još jedan razlog da jurimo za novcem kojim ćemo tu modu ispoštovati. A takođe, ta garderoba koja nam je nametnuta se vremenom istroši kao i sve drugo veštački stvoreno, pa ju je neophodno menjati s vremena na vreme što takođe iziskuje novac za kojim treba srljati kako bismo ga stvorili, jer, zaboga i to je neophodno, ne možeš valjda ići pocepane garderobe!!!

A naša savršena odeća se sama popravlja ukoliko se desi da se “pocepa”, jer je ona zapravo jako izdržljiva, rastegljiva i jaka, pa ne može tek tako ni da se pocepa. Za to je neophodno korišćenje nekih jako oštrih stvari uz upotrebu sile, kakve u prirodi uopšte i ne postoje tek tako, već su veštački stvorene upravo iz razloga kako bi mogle “pocepati” ili probosti tu našu savršenu Bogom danu odeću u kojoj smo rođeni.

Promislimo…

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

ЧОВЕК

Latinica

Човек. Зашто су четири Човека а пет и више људи? Сматрам да је то још једна превара како бисмо се одвојили од Човека. Где је логика да је 4 Човека а 5 људи? Људ, то је израз који нема значење, бар га ја не знам. А, шта ако је то израз који означава неког ко НИЈЕ Човек? 

Људ у односу на Човек? Промислимо.

 

Да ли је, можда, људ у ствари љут? Па смо зато, када нас је више од 4, љути? Или, чим нас је више од 4 ПОСТАЈЕМО ЉУТИ? Промислимо.

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

ČOVEK

Čovek. Zašto su četiri Čoveka a pet i više ljudi? Smatram da je to još jedna prevara kako bismo se odvojili od Čoveka. Gde je logika da je 4 Čoveka a 5 ljudi? Ljud, to je izraz koji nema značenje, bar ga ja ne znam. A, šta ako je to izraz koji označava nekog ko NIJE Čovek?

Ljud u odnosu na Čovek? Promislimo.

Da li je, možda, ljud u stvari, ljut? Pa smo zato, kada nas je više od 4, ljuti? Ili, čim nas je više od 4 POSTAJEMO LjUTI? Promislimo.

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Potražimo Dobro, pesma Jason Mraza

Look for the Good by  Džejson Mraz

Potražite Dobro u svemu

Potražite one ljude koji će osloboditi vašu Dušu

Uvek se čini da je nemoguće sve dok ne bude urađeno

Potražite Dobro u svakome

Ljudi su prestali da lude, ljudi su prestali da se ljute

Ljudi su prestali da zaboravljaju supermoći koje svi mi imamo

Rođeni smo da volimo, ne da mrzimo,

Možemo da odlučujemo o svojoj sudbini

I tražite Dobro u svakome i slavite sve naše greške

Ako postoji srebrna potka (srebrna potka)

Još uvek moraš da je pronađeš, da je pronađeš, da je pronađeš

U svemu tražite Dobro

Potražite one ljude koji će osloboditi vašu Dušu

Uvek se čini da je nemoguće sve dok ne bude urađeno

Potražite Dobro u svakome

Svakome je potrebno Sunce da sija, svakome je potrebna kiša

Svako nosi u sebi neku vrstu bola

Vidim ko ti zaista jesi, ti si baš kao ja

Vidim da tražite svrhu, vođeni snom

Vidim ko ti jesi, ja sam baš poput tebe

Ponekad se izgubim i zaboravim šta sam došao ovde da uradim

I dalje nastavljam da pokušavam (nastavljam da pokušavam)

Kada postane zastrašujuće

U svemu potražite Dobro

Potražite one ljude koji će osloboditi vašu Dušu

Uvek se čini da je nemoguće sve dok ne bude urađeno

Potražite Dobro, potražite Dobro

Potražite Dobro u svima

Svako je Priroda, svako je Bog

Svi su Ljubav i Svetlost i vibracija

Potražite Dobro, potražite Dobro

Svi se naljute ponekad i možda tako i treba

Potražite Dobro, potražite Dobro

Da, potražite sve junake u vašem komšiluku

Potražite Dobro, potražite Dobro

Život bi sigurno bio slađi ako bismo svi to učinili

U svemu potražite Dobro

Potražite one ljude koji će osloboditi vašu Dušu

Uvek se čini da je nemoguće sve dok ne bude urađeno

Potražite Dobro, potražite Dobro

Potražite Dobro u svakome

 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2eoDAuoBna74qMZd8BLFwXOeAaenvoHGlqH5AzhsgoeCT3MxqYnBRmye4&v=E0AkcG1SYDE&feature=youtu.be

 

 

Димензије постојања

Latinica

Да ли је пета димензија вибрација? Односно брзина којом вибрирамо? Дакле, на истом месту у истом тренутку односно моменту, јер време је 4. димензија (ја бар тако доживљавам) постоји све са другом (различитом) брзином вибрације.

Димензије постојања су:
3 које одређују тело и простор,
4. је тренутак или моменат у времену на истом месту
5. је брзина којом тела вибрирају?
Да ли и ви мислите на исти начин? Има ли вама ово смисла?

Time is events not dates!!!
Време су догађаји а не датуми. Тачније, време су догађаји у одређеним моментима а те моменте ми бележимо датумима (и сатима, минутима и секундама).

Our biometric field spins – it expands out and contracts back in.
Every single thing you see does this
Наше биометријско поље се врти – проширује се и скупља.
Апсолутно свака поједина ствар ради то (тако)

Every single argument
is over opinion and not what is true.
Свака свађа (расправа)је око мишљења а не око истине.

Бити у одређеној димензији постојања, како Анастасија каже, можемо да разумемо на овај начин:
У том тренутку времена при тој брзини вибрирања.

Being in the now – losing linear time is critical
What is the absolute truth you ask?
Life is the only thing there is and life is in the present
What happens today has nothing to do with yesterday –
Tomorrow never comes – when it does, it’s today
There is no there – once you get there it is here
Stay present my friends
For the present is the best present you’ll ever get
Бити у сада, у овом моменту, моменат по моменат – изаћи из линеарног времена је најважније.
Шта је апсолутна истина питате?
Живот је једино што постоји и живот је у садашњости.
Оно што се догађа данас нема никакве везе са јучерашњим даном-
Сутра никада не долази – јер када дође, то је данас.
Не постоји тамо – јер када дођете тамо то постане овде
Останите присутни пријатељи моји,
Јер остати присутан то је најбољи поклон који ћете икада добити.

Дакле, сада ми је много логичније све оно што сам годинама читао и трудио се да примењујем. Бити у сада, бити присутан, тренутак по тренутак у времену и простору, добија нову димензију: брзину вибрација.

Да се вратим на 4д. Дакле стално говоримо како је време измишљено да бисмо се лакше споразумевали када причамо о догађајима. У реду, измислили. Али ја тек сада разумем да када посматрамо време као још једну одредницу неког догађаја (тренутка), ми му у ствари само додајемо још једну одредницу односно димензију јер како бисмо иначе у исти простор ставили толико тренутака.
Дакле у тој димензији постојања коју дефинишу 3 димензије плус датум (и време) ми сада можемо савити много различитих елемената који су у различитом времену у истом простору.

Друга је ствар што смо научени да време посматрамо линеарно и зато говоримо о прошлости и будућности. Када изађемо из тог линеарног оквира, добијамо само различите временске тренутке истог простора, на пример.

5.д

А сада још свему томе додамо и димензију брзина вибрације, па чак и када су остале димензије константне дакле, исти простор, исти временски моменат, брзина вибрације одређује постојање, (на пример видљивост нечега, и невидљивост нечег другог са другом брзином вибрације)

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Dimenzije postojanja

Da li je peta dimenzija vibracija? Odnosno brzina kojom vibriramo? Dakle, na istom mestu u istom trenutku odnosno momentu, jer vreme je 4. dimenzija (ja bar tako doživljavam) postoji sve sa drugom (različitom) brzinom vibracije.

Dimenzije postojanja su:
3 koje određuju telo i prostor,
4. je trenutak ili momenat u vremenu na istom mestu
5. je brzina kojom tela vibriraju?
Da li i vi mislite na isti način? Ima li vama ovo smisla?

Time is events not dates!!!
Vreme su događaji a ne datumi. Tačnije, vreme su događaji u određenim momentima a te momente mi beležimo datumima (i satima, minutima i sekundama).

Our biometric field spins – it expands out and contracts back in.
Every single thing you see does this.
Naše biometrijsko polje se vrti – proširuje se i skuplja.
Apsolutno svaka pojedina stvar radi to (tako)

Every single argument
is over opinion and not what is true.
Svaka svađa (rasprava) je oko mišljenja a ne oko istine.

Biti u određenoj dimenziji postojanja, kako Anastasija kaže, možemo da razumemo na ovaj način:
U tom trenutku vremena pri toj brzini vibriranja.

Being in the now – losing linear time is critical
What is the absolute truth you ask?
Life is the only thing there is and life is in the present
What happens today has nothing to do with yesterday –
Tomorrow never comes – when it does, it’s today
There is no there – once you get there it is here
Stay present my friends
For the present is the best present you’ll ever get.
Biti u sada, u ovom momentu, momenat po momenat – izaći iz linearnog vremena je najvažnije.
Šta je apsolutna istina pitate?
Život je jedino što postoji i život je u sadašnjosti.
Ono što se događa danas nema nikakve veze sa jučerašnjim danom-
Sutra nikada ne dolazi – jer kada dođe, to je danas.
Ne postoji tamo – jer kada dođete tamo to postane ovde
Ostanite prisutni prijatelji moji,
Jer ostati prisutan to je najbolji poklon koji ćete ikada dobiti.

Dakle, sada mi je mnogo logičnije sve ono što sam godinama čitao i trudio se da primenjujem. Biti u sada, biti prisutan, trenutak po trenutak u vremenu i prostoru, dobija novu dimenziju: brzinu vibracija.

Da se vratim na 4d. Dakle stalno govorimo kako je vreme izmišljeno da bismo se lakše sporazumevali kada pričamo o događajima. U redu, izmislili. Ali ja tek sada razumem da kada posmatramo vreme kao još jednu odrednicu nekog događaja (trenutka), mi mu u stvari samo dodajemo još jednu odrednicu odnosno dimenziju jer kako bismo inače u isti prostor stavili toliko trenutaka.
Dakle u toj dimenziji postojanja koju definišu 3 dimenzije plus datum (i vreme) mi sada možemo saviti mnogo različitih elemenata koji su u različitom vremenu u istom prostoru.

Druga je stvar što smo naučeni da vreme posmatramo linearno i zato govorimo o prošlosti i budućnosti. Kada izađemo iz tog linearnog okvira, dobijamo samo različite vremenske trenutke istog prostora, na primer.

5.d

A sada još svemu tome dodamo i dimenziju brzina vibracije, pa čak i kada su ostale dimenzije konstantne dakle, isti prostor, isti vremenski momenat, brzina vibracije određuje postojanje, (na primer vidljivost nečega, i nevidljivost nečeg drugog sa drugom brzinom vibracije)

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Потрудимо се да заиста разумемо свог суседа

Latinica

Промишљао сам о покретима главе Човека који нешто потврђује и онога који нешто одриче. Колико сам успео да схватим, климањем горе-доле у знак одобравања потврђује више од половине Човечанства. Померањем главе лево-десно одричу тих више од половине Човечанства. 

 

Међутим, имамо и контра ситуацију где климањем главе горе-доле одричу оних осталих мање од половине Човечанства, док истовремено потврђују климањем главе лево-десно.

 

Да ли сте икада размишљали зашто је то баш тако? Управо да би се суседи посвађали јер се заправо не разумеју. Такву ситуацију имамо код Бугара и Македонаца у односу на Србе. 

А Грци чак користе реч НЕ у знак потврђивања. Уопште сада не улазим у то ко користи чију реч са тотално супротним значењем. То није тренутно важно. Зашто се исти правац климања главе користи у потпуно супротном значењу такође код суседа?

Промислимо? Да ли је то управо зато да бисмо се посвађали зато што се заправо не разумемо? А веома смо сујетни да бисмо промислили шта заиста значи суседово климање или одмахивање главом за њега? Шта заправо он нама говори?

 

Потрудимо се да суседа разумемо заиста. Питајмо га на све могуће начине шта он то нама заправо говори. Учинимо посебне напоре да се разумемо јер апсолутно све свађе које се догађају Човеку, догађају се зато што не разуме истински другог Човека.

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило
http://www.hektarzemlje.com

Potrudimo se da razumemo svog suseda

Promišljao sam o pokretima glave Čoveka koji nešto potvrđuje i onoga koji nešto odriče. Koliko sam uspeo da shvatim, klimanjem gore-dole u znak odobravanja potvrđuje više od polovine Čovečanstva. Pomeranjem glave levo-desno odriču tih više od polovine Čovečanstva.

Međutim, imamo i kontra situaciju gde klimanjem glave gore-dole odriču onih ostalih manje od polovine Čovečanstva, dok istovremeno potvrđuju klimanjem glave levo-desno.

Da li ste ikada razmišljali zašto je to baš tako? Upravo da bi se susedi posvađali jer se zapravo ne razumeju. Takvu situaciju imamo kod Bugara i Makedonaca u odnosu na Srbe.

A Grci čak koriste reč NE u znak potvrđivanja. Uopšte sada ne ulazim u to ko koristi čiju reč sa totalno suprotnim značenjem. To nije trenutno važno. Zašto se isti pravac klimanja glave koristi u potpuno suprotnom značenju takođe kod suseda?

Promislimo? Da li je to upravo zato da bismo se posvađali zato što se zapravo ne razumemo? A veoma smo sujetni da bismo promislili šta zaista znači susedovo klimanje ili odmahivanje glavom za njega? Šta zapravo on nama govori?

Potrudimo se da suseda razumemo zaista. Pitajmo ga na sve moguće načine šta on to nama zapravo govori. Učinimo posebne napore da se razumemo jer apsolutno sve svađe koje se događaju Čoveku, događaju se zato što ne razume istinski drugog Čoveka.

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo
http://www.hektarzemlje.com

Шта су то Светле мисли

Latinica

Шта су то Светле мисли? То су мисли о Светлом, ма када створене Човеком. Отприлике би то могла да буде дефиниција. Мада, сматрам да је израз много комплекснији, али, за сада, да се задовољимо овим.

Мисли о Добру, о Светлом, за свако живуће биће ма када и ма где створено. “Ако је за највеће добро свег живота посвуда” кажу неки Изворни Аустралци аутору књиге Тихи Зов Аустралије.

Дакле, када замишљам живот за себе, онакав какав сам свестан да желим да живим, увек уз своју жељу додам и најважнију суштину: Ако је то за моје највеће Добро и за највеће Добро свег живота посвуда. Свестан да, можда, немам баш увек најбољи преглед целокупне ситуације те из тог разлога можда мислим да нешто јесте за мене Добро. Међутим, ако није истовремено и за највеће Добро свег живота посвуда, онда то и не треба да се у Стварност преобрази.

Свест о томе да је мој поглед, тачније, позиција или угао посматрања, веома приземан јер сам “висок” телесно само око 165 сантиметара. Дакле, при Земљи сам, близу. Уколико бих могао целокупна тренутна догађања на целој Земљи, или још шире од тога, посвуда, да сагледам из удаљеније позиције и да видим целокупну слику, сигурно да бих много брже и лакше могао да разумем зашто се управо на овај начин све догађа.

Међутим, такође сматрам, да ми ту перспективу немамо са разлогом. Можда је разлог учење, можда је разлог вера без доказа, можда је разлог свест о ономе и онима које не могу телесним очима да видим и телесним ушима да чујем, али постоје око мене. Сигуран сам да веома Добар разлог постоји и зато се препуштам.

Препуштам се свему што ме је створило баш оваквог и баш овде и баш сада. Препуштам се јер сам сигуран у Творчеву промисао, па и по цену тога да се догађања мени лично не допадају таква каква се одвијају. Сврха њиховог постојања апсолутно постоји, можда и из разлога да учинимо нешто. Да се освестимо. Да применимо своја знања и могућности или да их се макар поново сетимо. Да се сетимо због чега смо овде.

Одавно сам у неколико различитих мудрих књига прочитао следеће реченице као целину. Вероватно ћу парафразирати, али и у тим књигама нису увек баш идентичне. Зато не наводим извор јер их има више и помало су различити. Но, суштина им је иста.

Оно што ме је одушевило јесте када сам пре 14 година те исте речи прочитао у капели свете Петке на Калемегдану. Спој источњачке и западњачке мудрости на таквом месту ме је оборио с’ ногу, како се каже.

 

Дакле:

 

“ Боже, дај ми смирености да прихватим ствари које не могу да променим,

  Храбрости, да променим оне које могу, и

  Мудрости, да Увек умем да их разликујем”

 

У мом животу то практично изгледа и звучи овако:

 

Када се нађем у неком животном изазову који ми се не допада, ја учиним све оно што је у мојој моћи да то променим, са тим да кажем себи: 

АКО ЈЕ ТО ЗА МОЈЕ НАЈВЕЋЕ ДОБРО И ЗА НАЈВЕЋЕ ДОБРО СВЕГ ЖИВОТА ПОСВУДА.

Ако није у мојој моћи да било шта учиним по том питању, онда кажем: 

ОК. ДА ВИДИМ ЧЕМУ ОВО ИМА ДА МЕ НАУЧИ.

И пустим. 

 

Раније кроз живот читајући ове речи у различитим животним ситуацијама, различито сам их и разумео и примењивао, или их се само присећао, са сетом.

Од када сам пре 8 година пронашао и технику која је за мене најидеалнија, примењујући је, почео сам и практично, управо ове речи да примењујем у буквалном смислу. То је некако последица свеукупне мудрости коју сам временом стекао и примењујем.

 

Тај детаљ, ПРИМЕЊИВАЊА информација и истина сублимираних у мудрост коју сам до тада прикупио, мене разликује од многих који такође довољно информација у свом животу имају прикупљених, или освешћених, али их не ПРИМЕЊУЈУ.

 

Дакле, кључ у мом случају јесте у пуштању. Када бих схватио да на нешто не могу да утичем, бар не физички, ја то пустим и препустим се да бих научио оно чему ме та ситуација и учи. Додуше, склон сам да својим мислима о Добру, о Највећем Добру за Сав Живот Посвуда, такође надаље утичем на догађања, али и тада, свесно, само и искључиво уколико то јесте за Највеће Добро свег живота посвуда. 

 

Ето то би била сублимирана мудрост у најкраће, коју желим да пренесем свима који ово читају. 

 

Свако од нас дубоко у себи има сачувана сва знања и мудрости који одувек постоје. Сетимо се. Када се сетимо, онда применимо. Делајмо. Уколико је то за Највеће Добро Свег Живота Посвуда.

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило
http://www.hektarzemlje.com

Šta su to Svetle misli?

Šta su to Svetle misli? To su misli o Svetlom, ma kada stvorene Čovekom. Otprilike bi to mogla da bude definicija. Mada, smatram da je izraz mnogo kompleksniji, ali, za sada, da se zadovoljimo ovim.

Misli o Dobru, o Svetlom, za svako živuće biće ma kada i ma gde stvoreno. “Ako je za najveće dobro sveg života posvuda” kažu neki Izvorni Australci autoru knjige Tihi Zov Australije.

Dakle, kada zamišljam život za sebe, onakav kakav sam svestan da želim da živim, uvek uz svoju želju dodam i najvažniju suštinu: Ako je to za moje najveće Dobro i za najveće Dobro sveg života posvuda. Svestan da, možda, nemam baš uvek najbolji pregled celokupne situacije te iz tog razloga možda mislim da nešto jeste za mene Dobro. Međutim, ako nije istovremeno i za najveće Dobro sveg života posvuda, onda to i ne treba da se u Stvarnost preobrazi.

Svest o tome da je moj pogled, tačnije, pozicija ili ugao posmatranja, veoma prizeman jer sam “visok” telesno samo oko 165 santimetara. Dakle, pri Zemlji sam, blizu. Ukoliko bih mogao celokupna trenutna događanja na celoj Zemlji, ili još šire od toga, posvuda, da sagledam iz udaljenije pozicije i da vidim celokupnu sliku, sigurno da bih mnogo brže i lakše mogao da razumem zašto se upravo na ovaj način sve događa.

Međutim, takođe smatram, da mi tu perspektivu nemamo sa razlogom. Možda je razlog učenje, možda je razlog vera bez dokaza, možda je razlog svest o onome i onima koje ne mogu telesnim očima da vidim i telesnim ušima da čujem, ali postoje oko mene. Siguran sam da veoma Dobar razlog postoji i zato se prepuštam.

Prepuštam se svemu što me je stvorilo baš ovakvog i baš ovde i baš sada. Prepuštam se jer sam siguran u Tvorčevu promisao, pa i po cenu toga da se događanja meni lično ne dopadaju takva kakva se odvijaju. Svrha njihovog postojanja apsolutno postoji, možda i iz razloga da učinimo nešto. Da se osvestimo. Da primenimo svoja znanja i mogućnosti ili da ih se makar ponovo setimo. Da se setimo zbog čega smo ovde.

Odavno sam u nekoliko različitih mudrih knjiga pročitao sledeće rečenice kao celinu. Verovatno ću parafrazirati, ali i u tim knjigama nisu uvek baš identične. Zato ne navodim izvor jer ih ima više i pomalo su različiti. No, suština im je ista.

Ono što me je oduševilo jeste kada sam pre 14 godina te iste reči pročitao u kapeli svete Petke na Kalemegdanu. Spoj istočnjačke i zapadnjačke mudrosti na takvom mestu me je oborio s’ nogu, kako se kaže.

Dakle:

“ Bože, daj mi smirenosti da prihvatim stvari koje ne mogu da promenim,

Hrabrosti, da promenim one koje mogu, i

Mudrosti, da Uvek umem da ih razlikujem”

U mom životu to praktično izgleda i zvuči ovako:

Kada se nađem u nekom životnom izazovu koji mi se ne dopada, ja učinim sve ono što je u mojoj moći da to promenim, sa tim da kažem sebi:

AKO JE TO ZA MOJE NAJVEĆE DOBRO I ZA NAJVEĆE DOBRO SVEG ŽIVOTA POSVUDA.

Ako nije u mojoj moći da bilo šta učinim po tom pitanju, onda kažem:

OK. DA VIDIM ČEMU OVO IMA DA ME NAUČI.

I pustim.
Ranije kroz život čitajući ove reči u različitim životnim situacijama, različito sam ih i razumeo i primenjivao, ili ih se samo prisećao, sa setom.

Od kada sam pre 8 godina pronašao i tehniku koja je za mene najidealnija, primenjujući je, počeo sam i praktično, upravo ove reči da primenjujem u bukvalnom smislu. To je nekako posledica sveukupne mudrosti koju sam vremenom stekao i primenjujem.

Taj detalj, PRIMENjIVANjA informacija i istina sublimiranih u mudrost koju sam do tada prikupio, mene razlikuje od mnogih koji takođe dovoljno informacija u svom životu imaju prikupljenih, ili osvešćenih, ali ih ne PRIMENjUJU.

Dakle, ključ u mom slučaju jeste u puštanju. Kada bih shvatio da na nešto ne mogu da utičem, bar ne fizički, ja to pustim i prepustim se da bih naučio ono čemu me ta situacija i uči. Doduše, sklon sam da svojim mislima o Dobru, o Najvećem Dobru za Sav Život Posvuda, takođe nadalje utičem na događanja, ali i tada, svesno, samo i isključivo ukoliko to jeste za Najveće Dobro sveg života posvuda.

Eto to bi bila sublimirana mudrost u najkraće, koju želim da prenesem svima koji ovo čitaju.

Svako od nas duboko u sebi ima sačuvana sva znanja i mudrosti koji oduvek postoje. Setimo se. Kada se setimo, onda primenimo. Delajmo. Ukoliko je to za Najveće Dobro Sveg Života Posvuda.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo
http://www.hektarzemlje.com

„Можда сам сањар али нисам једини“. Ленон.

Latinica

Како Ленон каже у песми Imagine:

“ You may say I am a dreamer, but I’m not the only one,

I hope someday you’ll join us and the world will be as one!!!“

 

Можда звучим као да пишем фантастику, али, све што нам је дато да замислимо, то у Стварност можемо да преобразимо. Живот нам је зато дат, да будемо налик Творцу који је створио и нас по свом обличју. Може ли Родитељ за своје дете да пожели ишта мање од онога што и сам има? 

Понављам: све што можемо, све што нам је дато да замислимо, то у Стварност можемо да преобразимо. То је наша могућност:

Да Заједнички са Створитељем који је у нама својим делом а сваки део је исти као цео оригинал, Стварамо, и да се Заједно радујемо посматрајући Створено.

А ја могу да замислим живот за све живуће посвуда такав какав свако за себе може да пожели. На тај начин је све и свако задовољан и Ствара у складу са сопственим бићем. Стога је све и свако задовољан, радостан, срећан, благословен, у благостању живећи. У Заједништву и складу са свим живућим посвуда.

Обзиром да ја то могу да замислим и замишљам, то се неизоставно догађа. А пошто нисам једини, дошао је дан да се и други придруже који исто виде, и свет управо бива и јесте као ЈЕДАН.

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило
http://www.hektarzemlje.com

„Možda sam sanjar ali nisam jedini“. Lenon.

Kako Lenon kaže u pesmi Imagine:

“ You may say I am a dreamer, but I’m not the only one,

I hope someday you’ll join us and the world will be as one!!!“

Možda zvučim kao da pišem fantastiku, ali, sve što nam je dato da zamislimo, to u Stvarnost možemo da preobrazimo. Život nam je zato dat, da budemo nalik Tvorcu koji je stvorio i nas po svom obličju. Može li Roditelj za svoje dete da poželi išta manje od onoga što i sam ima?

Ponavljam: sve što možemo, sve što nam je dato da zamislimo, to u Stvarnost možemo da preobrazimo. To je naša mogućnost:

Da Zajednički sa Stvoriteljem koji je u nama svojim delom a svaki deo je isti kao ceo original, Stvaramo, i da se Zajedno radujemo posmatrajući Stvoreno.

A ja mogu da zamislim život za sve živuće posvuda takav kakav svako za sebe može da poželi. Na taj način je sve i svako zadovoljan i Stvara u skladu sa sopstvenim bićem. Stoga je sve i svako zadovoljan, radostan, srećan, blagosloven, u blagostanju živeći. U Zajedništvu i skladu sa svim živućim posvuda.

Obzirom da ja to mogu da zamislim i zamišljam, to se neizostavno događa. A pošto nisam jedini, došao je dan da se i drugi pridruže koji isto vide, i svet upravo biva i jeste kao JEDAN.

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo
http://www.hektarzemlje.com

 

Стремимо ка Извору

Latinica

Много је времена прошло од када је Човек, Творцем створен да живи у Рају, из тог Раја отишао. Не физички, већ одвајајући се од своје Суштине, са Творцем повезане. Ипак, део те повезаности је остао. Можда још само у виду нити која нас са Њим повезује, али веза је остала. Да није тако, ми сада не бисмо били овде. 

 

Казао је Творац: И тада ћу последњом травком изнићи и Човек ће спознати суштину своју и предодређење и вратиће се Род његов да помогне у Заједничком Стварању са Творцем и радоваће се посматрајући створено.

 

За чим жудиш, све ти је дато рођењем твојим на Земљи овој.

И, данас је тренутак када смо освешћенији, и сада тражимо начин да се Суштини свој вратимо. 

Управо данас, многи смо своје мисли окренули ка Светлу, ка Речима које нам Творац упућује, у намери да Му се вратимо, јер Он нас жељно очекује и стрпљиво чека у магновењу векова. Јер шта је време за Њега којем је све могуће. А и нама је подарио све оно што и сам има, да творимо и ми, Заједно са Њим и да се радујемо Заједно, посматрајући створено.

 

Па, радујмо се, јер успели смо да се окренем ка Светлу, и сада корачајући стабилно, враћамо се свом Извору.

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило
http://www.hektarzemlje.com

  

Stremimo ka Izvoru

Mnogo je vremena prošlo od kada je Čovek, Tvorcem stvoren da živi u Raju, iz tog Raja otišao. Ne fizički, već odvajajući se od svoje Suštine, sa Tvorcem povezane. Ipak, deo te povezanosti je ostao. Možda još samo u vidu niti koja nas sa Njim povezuje, ali veza je ostala. Da nije tako, mi sada ne bismo bili ovde.

Kazao je Tvorac: I tada ću poslednjom travkom iznići i Čovek će spoznati suštinu svoju i predodređenje i vratiće se Rod njegov da pomogne u Zajedničkom Stvaranju sa Tvorcem i radovaće se posmatrajući stvoreno.

Za čim žudiš, sve ti je dato rođenjem tvojim na Zemlji ovoj.

I, danas je trenutak kada smo osvešćeniji, i sada tražimo način da se Suštini svoj vratimo.

Upravo danas, mnogi smo svoje misli okrenuli ka Svetlu, ka Rečima koje nam Tvorac upućuje, u nameri da Mu se vratimo, jer On nas željno očekuje i strpljivo čeka u magnovenju vekova. Jer šta je vreme za Njega kojem je sve moguće. A i nama je podario sve ono što i sam ima, da tvorimo i mi, Zajedno sa Njim i da se radujemo Zajedno, posmatrajući stvoreno.

Pa, radujmo se, jer uspeli smo da se okrenem ka Svetlu, i sada koračajući stabilno, vraćamo se svom Izvoru.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo
http://www.hektarzemlje.com