Naše Prostranstvo Ljubavi

Odakle god da počnem da pišem, suština je uvek ista: koračamo stameno ka poDpunom ostvarenju života na svom Hektaru Zemlje.

Trenutno (već 4 godine) smo na svom imanju koje je veličine upola manje, u nameri da u nekom trenutku, verovatno tek kad za to budemo zaista zreli, dodamo ovom našem još toliko. Ili se, moguće, preselimo na drugo imanje koje će nam biti savršeno u tom trenutku. Za sad smo tu, na sat vremena vožnje do mog posla koji još uvek nisam promenio. I dalje sam srećni taksi preduzetnik u gradu Beogradu i, dok god budem išta „morao“ da radim za novac, radiću to što volim.

Ideja je da, zapravo, u jednom momentu kada budemo za to stasali, prestanem da išta radim za novac. A da sve bude samo i isključivo zarad uživanja i dobrobiti sveg života posvuda. Tim putem koračamo, ostvaruje se polako, tempom za koji smo zapravo spremni a ne onim kojim bi mi želeli da bude.

Зашто радимо?

Latinica


Зашто проводимо своје време радећи све и свашта и што волимо и што не волимо, јер заБога, то нам доноси новац који нам је преко потребан да бисмо живели?

 

Да ли ми стварно живимо захваљујући новцу?

 

Родили смо се без плаћања на ову планету коју зовемо Земља, и дишемо ваздух на тој планети без плаћања (мада, и то је већ сад дискутабилно, обзиром да сва хранљивост ваздуха који дишемо је скоро изгубљена, посебно у већим градовима, а и затрована). Без дисања ваздуха не можем да живимо. Ако у то сумњате, пробајте да зауставите дисање па да видите колико тако можете да издржите. 

 

Сунце нас обасјава и греје, без плаћања. Без Сунца за нас нема живота. Коме то још увек није јасно, нека се потруди што пре да о томе промисли и да послуша исконски свој осећај који се у њему пробуди када је Сунчан дан.

 

Вода коју пијемо и без које не можемо (не умемо) да живимо на овој планети још увек је доступна без плаћања. Говорим о правој, живој води која је још увек доступна на извору потока и река које још увек нису загађене. Једино што су извори тренутно све недоступнији, односно нису загађени још само они извори који су тешко доступни, али су доступни.

 

Жива је вода храна за Човека, иако нас томе тек нико није учио. Вода је жива када у себи има живот – промислимо сами о томе, не слушајући шта нам систем на ту тему говори. Промислимо и због чега су увели плаћање убијене воде коју су спаковали у вештачки створене флаше да би јој на тај начин још отрова додали а које тако уносивши у себе, наше тело мора приде да пречишћава. 

 

Промислимо куда идемо! И зашто? Ко нас је убедио и због какве користи да је овакав живот исправан? Ка чему стремимо као “цивилизација”? Да ли је наш пут у здравље или у ништавило.

 

Освестимо заједно за почетак, а онда нека свако по сопственој свести и савести промисли сам, куда иде овај свет у којем тренутно живимо?

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Zašto radimo?

Zašto provodimo svoje vreme radeći sve i svašta i što volimo i što ne volimo, jer zaBoga, to nam donosi novac koji nam je preko potreban da bismo živeli?

Da li mi stvarno živimo zahvaljujući novcu?

Rodili smo se bez plaćanja na ovu planetu koju zovemo Zemlja, i dišemo vazduh na toj planeti bez plaćanja (mada, i to je već sad diskutabilno, obzirom da sva hranljivost vazduha koji dišemo je skoro izgubljena, posebno u većim gradovima, a i zatrovana). Bez disanja vazduha ne možem da živimo. Ako u to sumnjate, probajte da zaustavite disanje pa da vidite koliko tako možete da izdržite.

Sunce nas obasjava i greje, bez plaćanja. Bez Sunca za nas nema života. Kome to još uvek nije jasno, neka se potrudi što pre da o tome promisli i da posluša iskonski svoj osećaj koji se u njemu probudi kada je Sunčan dan.

Voda koju pijemo i bez koje ne možemo (ne umemo) da živimo na ovoj planeti još uvek je dostupna bez plaćanja. Govorim o pravoj, živoj vodi koja je još uvek dostupna na izvoru potoka i reka koje još uvek nisu zagađene. Jedino što su izvori trenutno sve nedostupniji, odnosno nisu zagađeni još samo oni izvori koji su teško dostupni, ali su dostupni.

Živa je voda hrana za Čoveka, iako nas tome tek niko nije učio. Voda je živa kada u sebi ima život – promislimo sami o tome, ne slušajući šta nam sistem na tu temu govori. Promislimo i zbog čega su uveli plaćanje ubijene vode koju su spakovali u veštački stvorene flaše da bi joj na taj način još otrova dodali a koje tako unosivši u sebe, naše telo mora pride da prečišćava.

Promislimo kuda idemo! I zašto? Ko nas je ubedio i zbog kakve koristi da je ovakav život ispravan? Ka čemu stremimo kao “civilizacija”? Da li je naš put u zdravlje ili u ništavilo.

Osvestimo zajedno za početak, a onda neka svako po sopstvenoj svesti i savesti promisli sam, kuda ide ovaj svet u kojem trenutno živimo?

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Димензије постојања

Latinica

Да ли је пета димензија вибрација? Односно брзина којом вибрирамо? Дакле, на истом месту у истом тренутку односно моменту, јер време је 4. димензија (ја бар тако доживљавам) постоји све са другом (различитом) брзином вибрације.

Димензије постојања су:
3 које одређују тело и простор,
4. је тренутак или моменат у времену на истом месту
5. је брзина којом тела вибрирају?
Да ли и ви мислите на исти начин? Има ли вама ово смисла?

Time is events not dates!!!
Време су догађаји а не датуми. Тачније, време су догађаји у одређеним моментима а те моменте ми бележимо датумима (и сатима, минутима и секундама).

Our biometric field spins – it expands out and contracts back in.
Every single thing you see does this
Наше биометријско поље се врти – проширује се и скупља.
Апсолутно свака поједина ствар ради то (тако)

Every single argument
is over opinion and not what is true.
Свака свађа (расправа)је око мишљења а не око истине.

Бити у одређеној димензији постојања, како Анастасија каже, можемо да разумемо на овај начин:
У том тренутку времена при тој брзини вибрирања.

Being in the now – losing linear time is critical
What is the absolute truth you ask?
Life is the only thing there is and life is in the present
What happens today has nothing to do with yesterday –
Tomorrow never comes – when it does, it’s today
There is no there – once you get there it is here
Stay present my friends
For the present is the best present you’ll ever get
Бити у сада, у овом моменту, моменат по моменат – изаћи из линеарног времена је најважније.
Шта је апсолутна истина питате?
Живот је једино што постоји и живот је у садашњости.
Оно што се догађа данас нема никакве везе са јучерашњим даном-
Сутра никада не долази – јер када дође, то је данас.
Не постоји тамо – јер када дођете тамо то постане овде
Останите присутни пријатељи моји,
Јер остати присутан то је најбољи поклон који ћете икада добити.

Дакле, сада ми је много логичније све оно што сам годинама читао и трудио се да примењујем. Бити у сада, бити присутан, тренутак по тренутак у времену и простору, добија нову димензију: брзину вибрација.

Да се вратим на 4д. Дакле стално говоримо како је време измишљено да бисмо се лакше споразумевали када причамо о догађајима. У реду, измислили. Али ја тек сада разумем да када посматрамо време као још једну одредницу неког догађаја (тренутка), ми му у ствари само додајемо још једну одредницу односно димензију јер како бисмо иначе у исти простор ставили толико тренутака.
Дакле у тој димензији постојања коју дефинишу 3 димензије плус датум (и време) ми сада можемо савити много различитих елемената који су у различитом времену у истом простору.

Друга је ствар што смо научени да време посматрамо линеарно и зато говоримо о прошлости и будућности. Када изађемо из тог линеарног оквира, добијамо само различите временске тренутке истог простора, на пример.

5.д

А сада још свему томе додамо и димензију брзина вибрације, па чак и када су остале димензије константне дакле, исти простор, исти временски моменат, брзина вибрације одређује постојање, (на пример видљивост нечега, и невидљивост нечег другог са другом брзином вибрације)

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Dimenzije postojanja

Da li je peta dimenzija vibracija? Odnosno brzina kojom vibriramo? Dakle, na istom mestu u istom trenutku odnosno momentu, jer vreme je 4. dimenzija (ja bar tako doživljavam) postoji sve sa drugom (različitom) brzinom vibracije.

Dimenzije postojanja su:
3 koje određuju telo i prostor,
4. je trenutak ili momenat u vremenu na istom mestu
5. je brzina kojom tela vibriraju?
Da li i vi mislite na isti način? Ima li vama ovo smisla?

Time is events not dates!!!
Vreme su događaji a ne datumi. Tačnije, vreme su događaji u određenim momentima a te momente mi beležimo datumima (i satima, minutima i sekundama).

Our biometric field spins – it expands out and contracts back in.
Every single thing you see does this.
Naše biometrijsko polje se vrti – proširuje se i skuplja.
Apsolutno svaka pojedina stvar radi to (tako)

Every single argument
is over opinion and not what is true.
Svaka svađa (rasprava) je oko mišljenja a ne oko istine.

Biti u određenoj dimenziji postojanja, kako Anastasija kaže, možemo da razumemo na ovaj način:
U tom trenutku vremena pri toj brzini vibriranja.

Being in the now – losing linear time is critical
What is the absolute truth you ask?
Life is the only thing there is and life is in the present
What happens today has nothing to do with yesterday –
Tomorrow never comes – when it does, it’s today
There is no there – once you get there it is here
Stay present my friends
For the present is the best present you’ll ever get.
Biti u sada, u ovom momentu, momenat po momenat – izaći iz linearnog vremena je najvažnije.
Šta je apsolutna istina pitate?
Život je jedino što postoji i život je u sadašnjosti.
Ono što se događa danas nema nikakve veze sa jučerašnjim danom-
Sutra nikada ne dolazi – jer kada dođe, to je danas.
Ne postoji tamo – jer kada dođete tamo to postane ovde
Ostanite prisutni prijatelji moji,
Jer ostati prisutan to je najbolji poklon koji ćete ikada dobiti.

Dakle, sada mi je mnogo logičnije sve ono što sam godinama čitao i trudio se da primenjujem. Biti u sada, biti prisutan, trenutak po trenutak u vremenu i prostoru, dobija novu dimenziju: brzinu vibracija.

Da se vratim na 4d. Dakle stalno govorimo kako je vreme izmišljeno da bismo se lakše sporazumevali kada pričamo o događajima. U redu, izmislili. Ali ja tek sada razumem da kada posmatramo vreme kao još jednu odrednicu nekog događaja (trenutka), mi mu u stvari samo dodajemo još jednu odrednicu odnosno dimenziju jer kako bismo inače u isti prostor stavili toliko trenutaka.
Dakle u toj dimenziji postojanja koju definišu 3 dimenzije plus datum (i vreme) mi sada možemo saviti mnogo različitih elemenata koji su u različitom vremenu u istom prostoru.

Druga je stvar što smo naučeni da vreme posmatramo linearno i zato govorimo o prošlosti i budućnosti. Kada izađemo iz tog linearnog okvira, dobijamo samo različite vremenske trenutke istog prostora, na primer.

5.d

A sada još svemu tome dodamo i dimenziju brzina vibracije, pa čak i kada su ostale dimenzije konstantne dakle, isti prostor, isti vremenski momenat, brzina vibracije određuje postojanje, (na primer vidljivost nečega, i nevidljivost nečeg drugog sa drugom brzinom vibracije)

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Чега се ми, заправо, плашимо?

Latinica

Анастасија је у једној књизи показала Владимиру, (додаћу касније у којој тачно књизи и на којој страни), на који начин они који нису Човек скупљају наше емоције страха у бочице и касније просипајући то из боце на нас успевају да нас тим страховима, тачније, емоцијом страха, контролишу.

 

На који је начин могуће превазићи емоцију страха постоје хиљаде и хиљаде књига и техника. О томе ја нећу ништа ново додати. Користећи једну или неколико техника које мени вибрирају, успевам да из тренутка у тренутак, када се страх појави, а то је генерално све ређе, дишем и осећам тај страх суочивши се са потенцијалним: Шта ако се то догоди, чега сам се уплашио?

Па шта? Осетим тај страх још јачим до највеће могуће мере, да га проживим и да сагледам колико сам у могућности, све оно што би се потенцијално могло догодити а чега се ја, заправо, плашим. И скоро никада се ништа од свих тих мојих визија није догодило, или, ако се и догодило, оне у реалности никада нису биле јаче од најблаже могуће опције. И, чега сам се ја онда заправо плашио? Ту је суштина да схватимо да је једино наша визија потенцијално могућег развоја догађаја оно чега се ми заиста плашимо, а она никада није тако страшна у реалности као у нашој визији. Ми све преувеличавамо у својој машти, и мислима својим креирамо и страшније од онога што је било предвиђено да нам се догоди. Обзиром да својим мислима и креирамо стварност коју касније живимо, ми сами себи на тај начин правимо медвеђу услугу.

 

Од када сам успео да на овакав начин проживљавам будуће догађаје, мени се све умирило и ни под тачком разно више не доживљавам и не проживљавам будуће догађаје на тај начин. 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило
http://www.hektarzemlje.com

Čega se, zapravo, plašimo?

Anastasija je u jednoj knjizi pokazala Vladimiru, (dodaću kasnije u kojoj tačno knjizi i na kojoj strani), na koji način oni koji nisu Čovek skupljaju naše emocije straha u bočice i kasnije prosipajući to iz boce na nas uspevaju da nas tim strahovima, tačnije, emocijom straha, kontrolišu.

Na koji je način moguće prevazići emociju straha postoje hiljade i hiljade knjiga i tehnika. O tome ja neću ništa novo dodati. Koristeći jednu ili nekoliko tehnika koje meni vibriraju, uspevam da iz trenutka u trenutak, kada se strah pojavi, a to je generalno sve ređe, dišem i osećam taj strah suočivši se sa potencijalnim: Šta ako se to dogodi, čega sam se uplašio?

Pa šta? Osetim taj strah još jačim do najveće moguće mere, da ga proživim i da sagledam koliko sam u mogućnosti, sve ono što bi se potencijalno moglo dogoditi a čega se ja, zapravo, plašim. I skoro nikada se ništa od svih tih mojih vizija nije dogodilo, ili, ako se i dogodilo, one u realnosti nikada nisu bile jače od najblaže moguće opcije. I, čega sam se ja onda zapravo plašio? Tu je suština da shvatimo da je jedino naša vizija potencijalno mogućeg razvoja događaja ono čega se mi zaista plašimo, a ona nikada nije tako strašna u realnosti kao u našoj viziji. Mi sve preuveličavamo u svojoj mašti, i mislima svojim kreiramo i strašnije od onoga što je bilo predviđeno da nam se dogodi. Obzirom da svojim mislima i kreiramo stvarnost koju kasnije živimo, mi sami sebi na taj način pravimo medveđu uslugu.

Od kada sam uspeo da na ovakav način proživljavam buduće događaje, meni se sve umirilo i ni pod tačkom razno više ne doživljavam i ne proživljavam buduće događaje na taj način.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo
http://www.hektarzemlje.com

Писмо свима којих се тиче

Latinica

Свима којих се ово тиче упућујем ово писмо

Поштовани,

Дозволите нама који желимо и знамо како, да створимо Рај на Земљи. Доделивши нам свакоме по хектар земље на трајно коришћење са правом наслеђивања и без права отуђивања. Без опорезивања свега што са тог хектара створимо.

Направите неколико територија од по 150 – 200 хектара у једном комаду, како бисмо створили насеља новог типа. У сваком од њих ћемо, нас највише стотину појединаца или породица, бити добри суседи једни другима, а свако ће живети и радити на свом хектару. За заједничке потребе ћемо остатак земље одредити и уредити.

Земље за ту сврху имамо на претек, можете то да учините уколико заиста свима желите добро.

Добивши своје парче домовине, ставши на сопствено пространство, створићемо, за свега неколико деценија, оно што ће свима одговарати.
<ул>
<ли>Бићемо обезбеђени и сигурни, добићемо социјални мир
<ли>Ствараћемо себи, а и за оне који то желе, обезбеђивати здраву храну
<ли>Бићемо запослени, тј више нећемо тражити од државе и власти ништа
<ли>Људи ће бити здравији јер ће јести здраву храну и пити чисту воду…

Својим примером показаћемо и онима који још увек не верују и не знају, како је то могуће.

Потребно је само да нам сада доделите, од толико неискоришћене земље, свакоме по хектар.

Доделите свакоме од нас ко то жели, не обазирући се на године, пол, брачни статус, националну припадност, физичку способност. Видећете својим очима како се све око вас мења.

Ми смо о свему овоме научили из књига мудрости Анастасијиних, записаних Владимиром Мегреом, у нас преведених Зојом Беголли. Свако може да их прочита. Онај ко осети Душом својом овај позив, потражиће свој хектар да створи своје Завичајно имање.

Они који не пожеле, имаће свеједно добробити од свега што ми створимо.

Државу ово не кошта ништа јер та земља свакако није у употреби. Држава добија много јер на овај начин решава многа питања за која већ веома дуго решења нема. Примером својим показаћемо и другима како је могуће живети у Рају на Земљи. Она нам је за то и дата.

Прочитао(ла) сам мудрости Анастасијине и већ их живим. Намера ми је да на свом хектару земље створим своје наследно имање и на њему живим живот достојан човека.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

својеручно:

Данило Илић

http://www.hektarzemlje.com

Pismo svima kojih se tiče

Svima kojih se ovo tiče upućujem ovo pismo

Poštovani,

Dozvolite nama koji želimo i znamo kako, da stvorimo Raj na Zemlji. Dodelivši nam svakome po hektar zemlje na trajno korišćenje sa pravom nasleđivanja i bez prava otuđivanja. Bez oporezivanja svega što sa tog hektara stvorimo.

Napravite nekoliko teritorija od po 150 – 200 hektara u jednom komadu, kako bismo stvorili naselja novog tipa. U svakom od njih ćemo, nas najviše stotinu pojedinaca ili porodica, biti dobri susedi jedni drugima, a svako će živeti i raditi na svom hektaru. Za zajedničke potrebe ćemo ostatak zemlje odrediti i urediti.

Zemlje za tu svrhu imamo na pretek, možete to da učinite ukoliko zaista svima želite dobro.

Dobivši svoje parče domovine, stavši na sopstveno prostranstvo, stvorićemo, za svega nekoliko decenija, ono što će svima odgovarati.

  • Bićemo obezbeđeni i sigurni, dobićemo socijalni mir
  • Stvaraćemo sebi, a i za one koji to žele, obezbeđivati zdravu hranu
  • Bićemo zaposleni, tj više nećemo tražiti od države i vlasti ništa
  • Ljudi će biti zdraviji jer će jesti zdravu hranu i piti čistu vodu…

Svojim primerom pokazaćemo i onima koji još uvek ne veruju i ne znaju, kako je to moguće.

Potrebno je samo da nam sada dodelite, od toliko neiskorišćene zemlje, svakome po hektar.

Dodelite svakome od nas ko to želi, ne obazirući se na godine, pol, bračni status, nacionalnu pripadnost, fizičku sposobnost. Videćete svojim očima kako se sve oko vas menja.

Mi smo o svemu ovome naučili iz knjiga mudrosti Anastasijinih, zapisanih Vladimirom Megreom, u nas prevedenih Zojom Begolli. Svako može da ih pročita. Onaj ko oseti Dušom svojom ovaj poziv, potražiće svoj hektar da stvori svoje Zavičajno imanje.

Oni koji ne požele, imaće svejedno dobrobiti od svega što mi stvorimo.

Državu ovo ne košta ništa jer ta zemlja svakako nije u upotrebi. Država dobija mnogo jer na ovaj način rešava mnoga pitanja za koja već veoma dugo rešenja nema. Primerom svojim pokazaćemo i drugima kako je moguće živeti u Raju na Zemlji. Ona nam je za to i data.

Pročitao(la) sam mudrosti Anastasijine i već ih živim. Namera mi je da na svom hektaru zemlje stvorim svoje nasledno imanje i na njemu živim život dostojan čoveka.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

svojeručno:

Danilo Ilić

http://www.hektarzemlje.com

Чекајући Годоа, или неког другог

Latinica

Драги моји сви,
Нема ме већ девет месеци, за то време је и једна беба могла бити рођена, да је требало…

Очигледно није. Застао сам да се осврнем и промислим како и са ким даље у Заједничко Стварање…

Много се људи пријавило да жели да Заједно Стварамо… и, онда… девет месеци ништа…

Намерно чекам, и чекаћу и даље. Јер, Заједничко Стварање по мом уверењу, није:

један човек (ко год он био) води главну реч, измишља правила, одлучује, а остали који желе му се приклањају и поклањају.

Заједничко Стварање по мом промишљању јесте следеће:

Удружени у Заједничку мисао и слику, договарамо се око сваког детаља Заједно како бисмо створили Насеље у којем желимо бити суседи једни другима…

Докле год не будем био у тиму од 100 породица (или појединаца) са којима Заједно Стварам Насеље, ја чекам осталих деведесет девет да се удружимо. Нема ограничења, потребно је да сви видимо исту слику а она је веома јасно осликана и представљена у Анастасијиним мудростима изреченим у књигама Владимира Мегреа.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило,

http://www.hektarzemlje.com

Čekajući Godoa, ili nekog drugog

Dragi moji svi,
Nema me već devet meseci, za to vreme je i jedna beba mogla biti rođena, da je trebalo…

Očigledno nije. Zastao sam da se osvrnem i promislim kako i sa kim dalje u Zajedničko Stvaranje…

Mnogo se ljudi prijavilo da želi da Zajedno Stvaramo… i, onda… devet meseci ništa…

Namerno čekam, i čekaću i dalje. Jer, Zajedničko Stvaranje po mom uverenju, nije:

jedan čovek (ko god on bio) vodi glavnu reč, izmišlja pravila, odlučuje, a ostali koji žele mu se priklanjaju i poklanjaju.

Zajedničko Stvaranje po mom promišljanju jeste sledeće:

Udruženi u Zajedničku misao i sliku, dogovaramo se oko svakog detalja Zajedno kako bismo stvorili Naselje u kojem želimo biti susedi jedni drugima…

  • Dokle god ne budem bio u timu od 100 porodica (ili pojedinaca) sa kojima Zajedno Stvaram Naselje, ja čekam ostalih devedeset devet da se udružimo. Nema ograničenja, potrebno je da svi vidimo istu sliku a ona je veoma jasno oslikana i predstavljena u Anastasijinim mudrostima izrečenim u knjigama Vladimira Megrea.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo,

http://www.hektarzemlje.com

Три године касније…

Latinica

Данас је тачно три године од када сам почео да пишем овај блог у намери да се окупимо и Заједно створимо бар једно Насеље на нашим просторима у којем ће свако од нас живети на свом Пространству Љубави, на свом Хектару Земље…

Има нас овде, има… Па, шта чекамо, онда?

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Tri godine kasnije…

Danas je tačno tri godine od kada sam počeo da pišem ovaj blog u nameri da se okupimo i Zajedno stvorimo bar jedno Naselje na našim prostorima u kojem će svako od nas živeti na svom Prostranstvu Ljubavi, na svom Hektaru Zemlje…

Ima nas ovde, ima… Pa, šta čekamo, onda?

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

СЛИКА КОЈУ ВИДИМ ИЗГЛЕДА ОВАКО

Latinica

Универзум који се шири је начичкан планетама као што је Земља!!!

На свакој планети за коју се не може разлучити која је од које лепша, мир, зеленило, радост, живот!!! На сваком кораку смех, песма, плес, игра, надметања снаге физичке, а и снаге Ума!!!

Сви босим ногама додирују Земљу, Обучени у Рухо направљано руком и изаткано љубављу оних који су га Стварали…

Свако има своје Пространство Љубави које је већ Створио или тек са својом Сродном Душом Ствара!!! Разноликост боја, мириса, облика је толика да се само нагледати не можеш. Застаје дах од свега што видети и чути можеш, од лепоте и радости само од посматрања и буди жељу у свакоме да Ствара још лепше…

Људи живе свако на свом Пространству Љубави, на свом Имању од по једног хектара које се налази у суседству са другим таквим имањима а у оквиру насеља од по стотинак породица!!!

Између насеља су пространства чисте Шуме. пропланака, језера, река, потока, мора, планина… Нека су насеља ближе мору, нека су на вишим планинама, нека су на брдашцима и висоравнима.

Људи разговарају а усне не мичу. Сви се разумеју и договарају се око Заједничких Стварања Новог, лепшег, Радоснијег…

Свако је Здрав, својим телима могу изводити акробације какве год им, као деци, падају напамет. А деца поред њих своје визије Стварају Старији им помажу, уколико им је помоћ тражена, да брже и једноставније у Стварност своје визије преобразе!!!

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

SLIKA KOJU VIDIM IZGLEDA OVAKO

Univerzum koji se širi je načičkan planetama kao što je Zemlja!!!

Na svakoj planeti za koju se ne može razlučiti koja je od koje lepša, mir, zelenilo, radost, život!!! Na svakom koraku smeh, pesma, ples, igra, nadmetanja snage fizičke, a i snage Uma!!!

Svi bosim nogama dodiruju Zemlju, Obučeni u Ruho napravljano rukom i izatkano ljubavlju onih koji su ga Stvarali…

Svako ima svoje Prostranstvo Ljubavi koje je već Stvorio ili tek sa svojom Srodnom Dušom Stvara!!! Raznolikost boja, mirisa, oblika je tolika da se samo nagledati ne možeš. Zastaje dah od svega što videti i čuti možeš, od lepote i radosti samo od posmatranja i budi želju u svakome da Stvara još lepše…

Ljudi žive svako na svom Prostranstvu Ljubavi, na svom Imanju od po jednog hektara koje se nalazi u susedstvu sa drugim takvim imanjima a u okviru naselja od po stotinak porodica!!!

Između naselja su prostranstva čiste Šume. proplanaka, jezera, reka, potoka, mora, planina… Neka su naselja bliže moru, neka su na višim planinama, neka su na brdašcima i visoravnima.

Ljudi razgovaraju a usne ne miču. Svi se razumeju i dogovaraju se oko Zajedničkih Stvaranja Novog, lepšeg, Radosnijeg…

Svako je Zdrav, svojim telima mogu izvoditi akrobacije kakve god im, kao deci, padaju napamet. A deca pored njih svoje vizije Stvaraju Stariji im pomažu, ukoliko im je pomoć tražena, da brže i jednostavnije u Stvarnost svoje vizije preobraze!!!

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

www.hektarzemlje.com

ОБЈАВЉУЈЕМ САСТАНАК!!!

Latinica

Драги моји,

Објављујем Састанак са свима који желе да Заједно Стварамо Живот достојан Човека!!!

Након 3 године од када сам почео да пишем блог у жељи да пронађем оне који су такође заинтересовани да, инспирисани визијом Анастасијином коју нам је поклонила као путоказ, Створимо бар једно Насеље у којем желимо да живимо, сада имамо место где континуирано наше мисли, идеје, разрађујемо и удруженим снагама Заједно Стварамо!!!

На нашем сајту http://www.hektarzemlje.com је заживео форум и тај састанак је започео и траје…

Своје мисли, идеје, решења износимо у писаној форми ко када за то има времена и инспирацију и читамо и дискутујемо на све теме онда када појединачно свако од нас може, жели.

Ко год жели да се са нама Удружи у Нашем Заједничком Стварању, добродошао је на састанак кад год му је воља. Важно је да Заједно Стварамо!!!

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

пс. Не замерите што ћу убудуће јако ретко „висити на фб“, блог свакако пишем даље, мада ћу га од сада писати на сајту а копирати овде, јер имам Важно Дело да Чиним. Видимо се на форуму, тамо сам скоро стално…

Захвалан сам wордпрессу, фб, интернету уопште! Њихова мисија да нас окупи је успела…

OBJAVLJUJEM SASTANAK!!!

Dragi moji,

Objavljujem Sastanak sa svima koji žele da Zajedno Stvaramo Život dostojan Čoveka!!!

Nakon 3 godine od kada sam počeo da pišem blog u želji da pronađem one koji su takođe zainteresovani da, inspirisani vizijom Anastasijinom koju nam je poklonila kao putokaz, Stvorimo bar jedno Naselje u kojem želimo da živimo, sada imamo mesto gde kontinuirano naše misli, ideje, razrađujemo i udruženim snagama Zajedno Stvaramo!!!

Na našem sajtu www.hektarzemlje.com je zaživeo forum i taj sastanak je započeo i traje…

Svoje misli, ideje, rešenja iznosimo u pisanoj formi ko kada za to ima vremena i inspiraciju i čitamo i diskutujemo na sve teme onda kada pojedinačno svako od nas može, želi.

Ko god želi da se sa nama Udruži u Našem Zajedničkom Stvaranju, dobrodošao je na sastanak kad god mu je volja. Važno je da Zajedno Stvaramo!!!

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

www.hektarzemlje.com

ps. Ne zamerite što ću ubuduće jako retko „visiti na fb“, blog svakako pišem dalje, mada ću ga od sada pisati na sajtu a kopirati ovde, jer imam Važno Delo da Činim. Vidimo se na forumu, tamo sam skoro stalno…

Zahvalan sam wordpressu, fb, internetu uopšte! Njihova misija da nas okupi je uspela…

Стварамо Заједно!!!

Latinica

Драги сви,

Хвала на стрпљењу онима који чекају, хвала на труду онима који делају. Пресрећан сам да објавим да имамо Форум на којем ћемо се од сада па на даље договарати и осмишљавати све активности како би Наше Заједничко Стварање још Снажније деловало…и како би сва комуникација била прегледна и једноставна.

Има нас са свих тачака планете Земља и води нас иста визија. Стремимо ка Стварању Добра!!!

Уколико се до сада нисте придружили нашем Заједничком Стварању, а читајући књиге о Анастасији добили сте жељу да живите у Насељима Завичајних Родних Имања, хајде да их Заједно и Створимо…

Насеља у којима ћемо бити суседи једни другима а свако ће имати свој хектар земље, своје Завичајно Родно Рођено Имање (Дом, Домовина) које ће оставити будућим покољењима да га Усаврше, које ће их призвати када буду прешли на другу страну да се врате, које ће их бранити, хранити, држати здравима и учити. Инспирисати и надахњивати на Добро, на Ново и Свемогуће, јер Човек је рођен да би Стварао, рођен да Може Све што му Душа пожели Ако је то за његово највеће Добро и за Највеће Добро Свег Живота Посвуда!!!

Желите да Стварате Заједно са нама? Уопште није важно на којој се тачки планете Земља тренутно налазите, нити на којој територији бисте волели да живите. Стварамо Заједно свако са своје тренутне позиције, а када дође до материјализације, лако ћемо се поделити по Насељима која ће симултано, као после кише, ницати на свим странама света…

Решено је. Тако јесте.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Stvaramo Zajedno!!!

Dragi svi,

Hvala na strpljenju onima koji čekaju, hvala na trudu onima koji delaju. Presrećan sam da objavim da imamo Forum na kojem ćemo se od sada pa na dalje dogovarati i osmišljavati sve aktivnosti kako bi Naše Zajedničko Stvaranje još Snažnije delovalo…i kako bi sva komunikacija bila pregledna i jednostavna.

Ima nas sa svih tačaka planete Zemlja i vodi nas ista vizija. Stremimo ka Stvaranju Dobra!!!

Ukoliko se do sada niste pridružili našem Zajedničkom Stvaranju, a čitajući knjige o Anastasiji dobili ste želju da živite u Naseljima Zavičajnih Rodnih Imanja, hajde da ih Zajedno i Stvorimo…

Naselja u kojima ćemo biti susedi jedni drugima a svako će imati svoj hektar zemlje, svoje Zavičajno Rodno Rođeno Imanje (Dom, Domovina) koje će ostaviti budućim pokoljenjima da ga Usavrše, koje će ih prizvati kada budu prešli na drugu stranu da se vrate, koje će ih braniti, hraniti, držati zdravima i učiti. Inspirisati i nadahnjivati na Dobro, na Novo i Svemoguće, jer Čovek je rođen da bi Stvarao, rođen da Može Sve što mu Duša poželi Ako je to za njegovo najveće Dobro i za Najveće Dobro Sveg Života Posvuda!!!

Želite da Stvarate Zajedno sa nama? Uopšte nije važno na kojoj se tački planete Zemlja trenutno nalazite, niti na kojoj teritoriji biste voleli da živite. Stvaramo Zajedno svako sa svoje trenutne pozicije, a kada dođe do materijalizacije, lako ćemo se podeliti po Naseljima koja će simultano, kao posle kiše, nicati na svim stranama sveta…

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com