ДВА ЦИТАТА ЗА ДАНАС!!!

Latinica

„Моја визија само тренутно није свакоме појмљива. Али, слика она духовна, друга, када се пред људима укаже, остаће и моја. Наликоваће моја визија на чистачицу, која само паучину са најбитнијег скида.
– Какву сад паучину? Реци јасније, Анастасија, шта још хоћеш да створиш?
– Пред људима хоћу слику Бога да оживим. Његово велико провиђење да свакоме појмљивим учиним. Његова стремљења кроз Љубав, свако жив ће моћи да осети. Данас, у овом животу, срећним може постати човек. Деца сва данашњих људи живеће у Његовом Рају. Ја нисам сама. Ти ниси сам. Рај ће се појавити као заједничко Стварање.“

Стварање, 4. књига, страна 135

“ Најважније је, Владимире, то, да и данас свако може да изгради дом, собом Бога да осећа и живи у Рају. Један их трен само, на Земљи данас живуће људе, од Раја дели. Спознаја је у свакоме унутра. Када спознаји постулати не сметају… Тада, Владимире, погледај…

– Сад. Сад ћеш све разумети. И људи ће сви схватити, читаоци моји, твоји.
Они ће собом суштину земље установити, своје предодређење спознати. Сада, Владимире, ево, сад ћемо у мислима градити дом! И ти, и ја, и сви они. Уверавам те, веруј ми, мисао свакога повезаће се са мишљу Божијом. Ка рају ће се отворити двери…
…Заједно ћемо дом изградити са онима, који ће у будућности са твојим редовима записаним доћи у додир. У јединствену ће се људска мисао слити. Моћ Божија у људима постоји, да у стварност помишљено преточе. Неће само један дом на земљи бити. Све ће свако у тим домовима узмоћи да спозна. Сам ће моћи да осети и појми стремљења Божанског провиђења. Градићемо дом! Они, и ја, и ти!“

Стварање, 4.књига, страна 144

Ово је све што имам да кажем након јучерашњег сусрета!!!

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

DVA CITATA ZA DANAS!!!

„Moja vizija samo trenutno nije svakome pojmljiva. Ali, slika ona duhovna, druga, kada se pred ljudima ukaže, ostaće i moja. Nalikovaće moja vizija na čistačicu, koja samo paučinu sa najbitnijeg skida.
– Kakvu sad paučinu? Reci jasnije, Anastasija, šta još hoćeš da stvoriš?
– Pred ljudima hoću sliku Boga da oživim. Njegovo veliko proviđenje da svakome pojmljivim učinim. Njegova stremljenja kroz Ljubav, svako živ će moći da oseti. Danas, u ovom životu, srećnim može postati čovek. Deca sva današnjih ljudi živeće u Njegovom Raju. Ja nisam sama. Ti nisi sam. Raj će se pojaviti kao zajedničko Stvaranje.“

Stvaranje, 4. knjiga, strana 135

“ Najvažnije je, Vladimire, to, da i danas svako može da izgradi dom, sobom Boga da oseća i živi u Raju. Jedan ih tren samo, na Zemlji danas živuće ljude, od Raja deli. Spoznaja je u svakome unutra. Kada spoznaji postulati ne smetaju… Tada, Vladimire, pogledaj…

– Sad. Sad ćeš sve razumeti. I ljudi će svi shvatiti, čitaoci moji, tvoji.
Oni će sobom suštinu zemlje ustanoviti, svoje predodređenje spoznati. Sada, Vladimire, evo, sad ćemo u mislima graditi dom! I ti, i ja, i svi oni. Uveravam te, veruj mi, misao svakoga povezaće se sa mišlju Božijom. Ka raju će se otvoriti dveri…
…Zajedno ćemo dom izgraditi sa onima, koji će u budućnosti sa tvojim redovima zapisanim doći u dodir. U jedinstvenu će se ljudska misao sliti. Moć Božija u ljudima postoji, da u stvarnost pomišljeno pretoče. Neće samo jedan dom na zemlji biti. Sve će svako u tim domovima uzmoći da spozna. Sam će moći da oseti i pojmi stremljenja Božanskog proviđenja. Gradićemo dom! Oni, i ja, i ti!“

Stvaranje, 4.knjiga, strana 144

Ovo je sve što imam da kažem nakon jučerašnjeg susreta!!!

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

ПИСМО ПЕТРА ШУМСКОГ

Latinica

У СУСРЕТ СУСРЕТУ

Још само неколико дана нас дели до сусрета у коме ћемо поделити и сабрати наше снове и слике о заједничком Стварању Пространства Љубави, надахнути Анастасијином визијом и подстакнути Даниловом иницијативом… Једно без другог не иде.

Архитекта је скицирао предиван пројекат и понудио га свету… Али, докле год се не појаве извођачи радова, зидари и градитељи једне другачије Стварности од ове у којој већином живимо – тај Пројекат, ма колико леп, је само лепа слика на зиду или столу неког архитекте, или мртво слово на папиру. Духовно задовољство читања Анастасијиних речи треба преточити у Живу Стварност, створити Врт Живота и Љубави на овој предивној Земљи коју смо до сада тако олако узимали и уништавали сопственом несвесношћу.

Зато хвала Данилу на иницијативи – позиву извођачима радова (а то смо сви ми) на остварењу Анастасијине чудесне визије. И хвала Оксани на писму које се чита и осећа срцем (а не само очима), и које нас тако јасно упућује на истинско место Стварања – а то је мисао људска спуштена у срце.

У одговор на Оксанино надахнуто писмо и Данилов позив, дајем свој скроман допринос (мање поетичан) у виду спознаје од пре доста година којој време није одузело ништа, осим што је додало ноту хитности потребе за остварењем (у прилогу).
 
До сусрета у недељу, свако добро! (Од недеље – сваком боље!:)

П.Шумски 

PISMO PETRA ŠUMSKOG

пс. У следећем посту ћу објавити документ о којем овде говори, јер ми, на жалост, тренутна техника коју користим не дозвољава да овде убацим тај документ.
Значи читајте и следећи пост!
Хвала, хвала, хвала!!!
А захваљујем и Петру на предивним речима.

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

U SUSRET SUSRETU

Još samo nekoliko dana nas deli do susreta u kome ćemo podeliti i sabrati naše snove i slike o zajedničkom Stvaranju Prostranstva Ljubavi, nadahnuti Anastasijinom vizijom i podstaknuti Danilovom inicijativom… Jedno bez drugog ne ide.

Arhitekta je skicirao predivan projekat i ponudio ga svetu… Ali, dokle god se ne pojave izvođači radova, zidari i graditelji jedne drugačije Stvarnosti od ove u kojoj većinom živimo – taj Projekat, ma koliko lep, je samo lepa slika na zidu ili stolu nekog arhitekte, ili mrtvo slovo na papiru. Duhovno zadovoljstvo čitanja Anastasijinih reči treba pretočiti u Živu Stvarnost, stvoriti Vrt Života i Ljubavi na ovoj predivnoj Zemlji koju smo do sada tako olako uzimali i uništavali sopstvenom nesvesnošću.

Zato hvala Danilu na inicijativi – pozivu izvođačima radova (a to smo svi mi) na ostvarenju Anastasijine čudesne vizije. I hvala Oksani na pismu koje se čita i oseća srcem (a ne samo očima), i koje nas tako jasno upućuje na istinsko mesto Stvaranja – a to je misao ljudska spuštena u srce.

U odgovor na Oksanino nadahnuto pismo i Danilov poziv, dajem svoj skroman doprinos (manje poetičan) u vidu spoznaje od pre dosta godina kojoj vreme nije oduzelo ništa, osim što je dodalo notu hitnosti potrebe za ostvarenjem (u prilogu).
 
Do susreta u nedelju, svako dobro! (Od nedelje – svakom bolje!:)

P.Šumski 

ps. U sledećem postu ću objaviti dokument o kojem ovde govori, jer mi, na žalost, trenutna tehnika koju koristim ne dozvoljava da ovde ubacim taj dokument.
Znači čitajte i sledeći post!
Hvala, hvala, hvala!!!
A zahvaljujem i Petru na predivnim rečima.

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

СТВАРАЊЕ МИСЛИМА

Latinica

Ок, ко жели да ствара на исти начин како је и до сада стварао и како су нас устројили да мислимо да је једино могуће – нека настави на исти начин да живи и ствара! Никоме се не мешам у одлуку нити попујем шта и како треба да ради…

Ово о чему ја причам и пишем а и стварам(о) заједно јесте стварање на апсолутно другачији начин – а свима нама дат рођењем- СТВАРАЊЕ МИСЛИМА!!!  (Ми сви тако живимо и стварамо само што немамо свест о томе па нам се онда дешава да стварност у којој живимо изгледа онако како не желимо зато што смо је креирали несвесно, ал нећу сад о томе…)

Књиге о Анастасији су ме инспирисале на делање!!! Све што чиним у последњих 16 месеци колико пишем овај блог је у намери да се окупимо ми, сличноразмишљајући, и да СТВОРИМО РАЈ НА ЗЕМЉИ!!! За почетак на једном месту, а врло брзо ће се идеја и њено остварење проширити на много већу површину него што и најхрабрије сањалице могу да замисле!!!

Можда неко не верује у бајке, и то у реду, ни ја нисам веровао раније…а онда сам почео да живим бајку и све што ми се догађа је савршено усаглашено што ми је потврђење да сам на правом путу!!!

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

STVARANJE MISLIMA

Ok, ko želi da stvara na isti način kako je i do sada stvarao i kako su nas ustrojili da mislimo da je jedino moguće – neka nastavi na isti način da živi i stvara! Nikome se ne mešam u odluku niti popujem šta i kako treba da radi…

Ovo o čemu ja pričam i pišem a i stvaram(o) zajedno jeste stvaranje na apsolutno drugačiji način – a svima nama dat rođenjem- STVARANjE MISLIMA!!!  (Mi svi tako živimo i stvaramo samo što nemamo svest o tome pa nam se onda dešava da stvarnost u kojoj živimo izgleda onako kako ne želimo zato što smo je kreirali nesvesno, al neću sad o tome…)

Knjige o Anastasiji su me inspirisale na delanje!!! Sve što činim u poslednjih 16 meseci koliko pišem ovaj blog je u nameri da se okupimo mi, sličnorazmišljajući, i da STVORIMO RAJ NA ZEMLjI!!! Za početak na jednom mestu, a vrlo brzo će se ideja i njeno ostvarenje proširiti na mnogo veću površinu nego što i najhrabrije sanjalice mogu da zamisle!!!

Možda neko ne veruje u bajke, i to u redu, ni ja nisam verovao ranije…a onda sam počeo da živim bajku i sve što mi se događa je savršeno usaglašeno što mi je potvrđenje da sam na pravom putu!!!

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

НА ДАНАШЊИ ДАН ПРЕ ДЕВЕТ ГОДИНА

Latinica

Мени је овај дан веома значајан јер сам пре девет година донео одлуку да крећем у свој нови живот!!!

Излазак из „зоне конфора“!!! Нисам тада ни знао да се то тако зове… Ал ево, девет година касније…срећан, радостан, жив, здрав, пун енергије (неки кажу покретачке, заразне,стваралачке, – за мене је то једноставно тако и не називам и не дефинишем све именима)

Сада желим само да кажем да се све догађа тачно у своје савршено време, били ми свесни тога или не били…
Сада сам и те како свестан и захвалан на целокупном досадашњем свом животу баш таквим какав сам живео.
Захвалан покојном оцу што је учинио све баш онако како је учинио јер да је другачије било, ја бих данас био другачији и не бих био баш овакав и баш овде где јесам сада…захвалан и мајци и свима осталима из истог разлога…

Захвалан свима који су били или јесу део мог живота и својим утицајем допринели да будем овакав какав јесам…

Хвала свима и сваком од вас!
Хвала, хвала, хвала!!!

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

NA DANAŠNjI DAN PRE DEVET GODINA

Meni je ovaj dan veoma značajan jer sam pre devet godina doneo odluku da krećem u svoj novi život!!!

Izlazak iz „zone konfora“!!! Nisam tada ni znao da se to tako zove… Al evo, devet godina kasnije…srećan, radostan, živ, zdrav, pun energije (neki kažu pokretačke, zarazne,stvaralačke, – za mene je to jednostavno tako i ne nazivam i ne definišem sve imenima)

Sada želim samo da kažem da se sve događa tačno u svoje savršeno vreme, bili mi svesni toga ili ne bili…
Sada sam i te kako svestan i zahvalan na celokupnom dosadašnjem svom životu baš takvim kakav sam živeo.
Zahvalan pokojnom ocu što je učinio sve baš onako kako je učinio jer da je drugačije bilo, ja bih danas bio drugačiji i ne bih bio baš ovakav i baš ovde gde jesam sada…zahvalan i majci i svima ostalima iz istog razloga…

Zahvalan svima koji su bili ili jesu deo mog života i svojim uticajem doprineli da budem ovakav kakav jesam…

Hvala svima i svakom od vas!
Hvala, hvala, hvala!!!

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

ПРОСЛЕЂУЈЕМ ПИСМО ОКСАНЕ ВУЈАНОВИЋ СВИМА ДА ВИДИТЕ

Latinica

Поштовани сви,

Желим са свима Вама да поделим писмо које ми је стигло од Оксане Вујановић, једне од првих особа које су ми се јавиле да ми дају подршку када сам почео са писањем блога, а сада већ једне од нас 20так који активно учествујемо у Стварању:

 

Оксана Вујановић:
„Хвала теби Данило што си нас покренуо ….

Сажетак мојих мисли о СТВАРАЊУ заједничког пространства, завичајних имања.
Желим да поделим своје мисли о виђење ствари око почетка заједничког СТВАРАЊА.
Мислим као прво, да наша заједничка идеја или визија, као и све постојеће око нас има нематеријални и материјални садржај.

НЕМАТЕРИАЛНИ САДРЖАЈ НАШЕ ИДЕЈЕ:
1. ЗНАЊЕ – прикуплене информацији, со-знања(колективно знање).
2. ЉУБАВ – божанска енергија, која повећава снагу и брзину стварања.
3. СНАГА – стваралачка енергија.
4. ЗДРАВ РАЗУМ – знање+разумевање и поштовање свега око нас.

МАТЕРИАЛНИ САДРЖАЈ НАШЕ ИДЕЈЕ:
ЗЕМЉА – као простор(сваком мин. 1хектар земли) или другим речима пространство на којом ћемо креирати и стварати нашу светлу и радосну будучност,а и већност .
ЉУДИ – у бљизем и даљем окружењу.
БИЉНИ СВЕТ
ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ
Значи, када имамо те двје необходне компоњенте (нематериално и материално) можемо запоћети са отсликавањем наше идеју о Завичајним имањима у Јави(стварности),тако што ћемо материјални садржај,дословце ,пунити нематеријалним садржајем.
Другим речима сво ЗНАЊЕ ,ЉУБАВ, СНАГУ и ЗДРАВ РАЗУМ , са великом жељом за стварањем , несебићно и потпуно добровољно предавати тако званом материјалном делу наше идеји, а то значи ЗЕМЉИ ,ЉУДИМА , БИЉНОМ СВЕТУ, ЖИВОТИЊСКОМ СВЕТУ.
И тако ћемо стално акомулирати нематеријални и материјални садржај што ће нам омугућити у будућем времену пут у непрекидну вечност.
Себичност и егоизам неће као људские особине бити заступљене у пројекту стварања завичајних имања(само у границама здравог разума) јер све што радимо,радимо не само за себе ,већ и за будућност нових покољења.

Питање број два .
Сада када још нисмо омогућили себи материјални део идеји или другим речима ЗЕМЉУ на којој ћемо стварати и градити идеју . Шта да радим(о) са ЗНАЊЕМ,ЉУБАВЉУ,СНАГОМ и ЗДРАВИМ РАЗУМОМ коју сам довољно прикупили за све ове године читајући книге В. Мегре и Анастасије. Просто ме толико испуњавају да морам их помало отпуштати ,јер ако будем те енергији држала у себи имам утисак да ћу се запалити изнутра. Горети изнутра то је један мучан процес, вероватно многима познат, јер ако изгориш,унутар остаје само празнина.
Дуго сам мислила и дошла до решења.
Док не будем имала своју земљу, сваки дан требам размишљати о својој будућој ЗЕМЉИ и као мантру понављати сљедујеће:
Земљице моја мила!!! Земљо моја снажна, паметна и лепа
Волим те свим бичем својим.
Заједно чемо ТИ и ЈА направити на радост свима Светлу Будучност нашу.
Земљо мила моја!!! Долазим теби,немој бити тужна…Долазим
И тако у том стилу свако нека разговара са будучом својом ЗЕМЉОМ
Тако ћемо наше будуће пространство пунити са љубавју.
ЗНАЊЕ које сам прикупила размењиваћу са другима .Желим делити а исто тако и примати паметне савете. Желим акомулирати знање.
Сву потребну СНАГУ чу дати да би се покренуо нас заједнички проекат .
А користичу и ЗДРАВ РАЗУМ у одлучивању свега што будем започела.
А када дође времје и ми будемо поседовали нашу ЗЕМЉУ.
Тада ћемо већ на делу ујединити материјални садржај с нематеријалним .
ЈА+ЗЕМЉА+ЉУДИ+БИЉНИ СВЕТ+ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ+ЗНАЊЕ+ЉУБАВ+СНАГА+ЗДРАВ РАЗУМ.
ЈЕДВА ЧЕКАМ ТАЈ ТРЕНУТАК.
ТАЈ ПРВИ КОРАК У ВЕЧНОСТ.

Данило направила сам сажетак својих мисли.
Могла би још писати, али мислим за почетак довољно.Желим бити кратка и јасна.
Нежелим ни себе, а ни друге удавити у великом мору речи који ми се мотају по глави.

Ока нацрта заједничких имања на папиру у бојама, још не иде .
За сада могу само речима описати што бих вољела у будућем да видим на нашем заједничком простору.
А то је срећна и испуњена идјејом, заједница истомишленика, који живе у складу са свим материалним и нематериалним што сам горе навела.
Гдје има пуно смеха ,песме и игре.
Гдје све натопљено љубављу.
Гдје су дјеца испунена жељом о спознаји свега око себе.
Гдје има пуно цвјеча .
Гдје питка вода на дохват руке.
Гдје се поштује свако- од човека, биљке до мале живуљке.
Гдје свако има слуха за друге.
Гдје нема егоизма и себичности.
Гдје ће свако помоћи свакоме без лишних питања.
И још много тога….“

 

Након ових реченица ја заиста немам шт нити да додам нити да одузмем!!!

Здравља Светлим мислима твојим Оксана, хвала на предивном размишљању и уобличењу твојих мисли!!!

Хвала на подршци и између свега осталог и на оном семену сибирског кедра које си успела да нам пошаљеш за промоцију иако сама ниси успела да дођеш…а ево, још је помало остало да у недељу 29. новембра посадимо у саксије…

Хвала, хвала, хвала!!!

 

Свако(м) добро!!!

Данило,

Хектар Земље

PROSLEĐUJEM PISMO OKSANE VUJANOVIĆ SVIMA DA VIDITE

Poštovani svi,

Želim sa svima Vama da podelim pismo koje mi je stiglo od Oksane Vujanović, jedne od prvih osoba koje su mi se javile da mi daju podršku kada sam počeo sa pisanjem bloga, a sada već jedne od nas 20tak koji aktivno učestvujemo u Stvaranju:

Oksana Vujanović:
„Hvala tebi Danilo što si nas pokrenuo ….

Sažetak mojih misli o STVARANjU zajedničkog prostranstva, zavičajnih imanja.
Želim da podelim svoje misli o viđenje stvari oko početka zajedničkog STVARANjA.
Mislim kao prvo, da naša zajednička ideja ili vizija, kao i sve postojeće oko nas ima nematerijalni i materijalni sadržaj.

NEMATERIALNI SADRŽAJ NAŠE IDEJE:
1. ZNANjE – prikuplene informaciji, so-znanja(kolektivno znanje).
2. LjUBAV – božanska energija, koja povećava snagu i brzinu stvaranja.
3. SNAGA – stvaralačka energija.
4. ZDRAV RAZUM – znanje+razumevanje i poštovanje svega oko nas.

MATERIALNI SADRŽAJ NAŠE IDEJE:
ZEMLjA – kao prostor(svakom min. 1hektar zemli) ili drugim rečima prostranstvo na kojom ćemo kreirati i stvarati našu svetlu i radosnu budučnost,a i većnost .
LjUDI – u bljizem i daljem okruženju.
BILjNI SVET
ŽIVOTINjSKI SVET
Znači, kada imamo te dvje neobhodne komponjente (nematerialno i materialno) možemo zapoćeti sa otslikavanjem naše ideju o Zavičajnim imanjima u Javi(stvarnosti),tako što ćemo materijalni sadržaj,doslovce ,puniti nematerijalnim sadržajem.
Drugim rečima svo ZNANjE ,LjUBAV, SNAGU i ZDRAV RAZUM , sa velikom željom za stvaranjem , nesebićno i potpuno dobrovoljno predavati tako zvanom materijalnom delu naše ideji, a to znači ZEMLjI ,LjUDIMA , BILjNOM SVETU, ŽIVOTINjSKOM SVETU.
I tako ćemo stalno akomulirati nematerijalni i materijalni sadržaj što će nam omugućiti u budućem vremenu put u neprekidnu večnost.
Sebičnost i egoizam neće kao ljudskie osobine biti zastupljene u projektu stvaranja zavičajnih imanja(samo u granicama zdravog razuma) jer sve što radimo,radimo ne samo za sebe ,već i za budućnost novih pokoljenja.

Pitanje broj dva .
Sada kada još nismo omogućili sebi materijalni deo ideji ili drugim rečima ZEMLjU na kojoj ćemo stvarati i graditi ideju . Šta da radim(o) sa ZNANjEM,LjUBAVLjU,SNAGOM i ZDRAVIM RAZUMOM koju sam dovoljno prikupili za sve ove godine čitajući knige V. Megre i Anastasije. Prosto me toliko ispunjavaju da moram ih pomalo otpuštati ,jer ako budem te energiji držala u sebi imam utisak da ću se zapaliti iznutra. Goreti iznutra to je jedan mučan proces, verovatno mnogima poznat, jer ako izgoriš,unutar ostaje samo praznina.
Dugo sam mislila i došla do rešenja.
Dok ne budem imala svoju zemlju, svaki dan trebam razmišljati o svojoj budućoj ZEMLjI i kao mantru ponavljati sljedujeće:
Zemljice moja mila!!! Zemljo moja snažna, pametna i lepa
Volim te svim bičem svojim.
Zajedno čemo TI i JA napraviti na radost svima Svetlu Budučnost našu.
Zemljo mila moja!!! Dolazim tebi,nemoj biti tužna…Dolazim
I tako u tom stilu svako neka razgovara sa budučom svojom ZEMLjOM
Tako ćemo naše buduće prostranstvo puniti sa ljubavju.
ZNANjE koje sam prikupila razmenjivaću sa drugima .Želim deliti a isto tako i primati pametne savete. Želim akomulirati znanje.
Svu potrebnu SNAGU ču dati da bi se pokrenuo nas zajednički proekat .
A korističu i ZDRAV RAZUM u odlučivanju svega što budem započela.
A kada dođe vremje i mi budemo posedovali našu ZEMLjU.
Tada ćemo već na delu ujediniti materijalni sadržaj s nematerijalnim .
JA+ZEMLjA+LjUDI+BILjNI SVET+ŽIVOTINjSKI SVET+ZNANjE+LjUBAV+SNAGA+ZDRAV RAZUM.
JEDVA ČEKAM TAJ TRENUTAK.
TAJ PRVI KORAK U VEČNOST.

Danilo napravila sam sažetak svojih misli.
Mogla bi još pisati, ali mislim za početak dovoljno.Želim biti kratka i jasna.
Neželim ni sebe, a ni druge udaviti u velikom moru reči koji mi se motaju po glavi.

Oka nacrta zajedničkih imanja na papiru u bojama, još ne ide .
Za sada mogu samo rečima opisati što bih voljela u budućem da vidim na našem zajedničkom prostoru.
A to je srećna i ispunjena idjejom, zajednica istomišlenika, koji žive u skladu sa svim materialnim i nematerialnim što sam gore navela.
Gdje ima puno smeha ,pesme i igre.
Gdje sve natopljeno ljubavlju.
Gdje su djeca ispunena željom o spoznaji svega oko sebe.
Gdje ima puno cvječa .
Gdje pitka voda na dohvat ruke.
Gdje se poštuje svako- od čoveka, biljke do male živuljke.
Gdje svako ima sluha za druge.
Gdje nema egoizma i sebičnosti.
Gdje će svako pomoći svakome bez lišnih pitanja.
I još mnogo toga….“

Nakon ovih rečenica ja zaista nemam št niti da dodam niti da oduzmem!!!

Zdravlja Svetlim mislima tvojim Oksana, hvala na predivnom razmišljanju i uobličenju tvojih misli!!!

Hvala na podršci i između svega ostalog i na onom semenu sibirskog kedra koje si uspela da nam pošalješ za promociju iako sama nisi uspela da dođeš…a evo, još je pomalo ostalo da u nedelju 29. novembra posadimo u saksije…

Hvala, hvala, hvala!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo,

Hektar Zemlje

СУСРЕТ 29.11.2015. У 12:00

Latinica

https://www.facebook.com/events/1086768304676161/

Молим све који долазе да ми се што пре најаве на мејл:
hektarzemlje@gmail.com
јер је број места ограничен!

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

SUSRET 29.11.2015. U 12:00

https://www.facebook.com/events/1086768304676161/

Molim sve koji dolaze da mi se što pre najave na mejl:
hektarzemlje@gmail.com
jer je broj mesta ograničen!

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

МОЛБА

Latinica

Молим свакога од Вас ко ми је икада послао неки мејл или комуницирао преко фејсбука са мном да ми се поново јави, уколико жели да учествује у нашем Стварању! Опростите ми, али имао сам неки „пех“ па сам погубио мејл адресе, телефоне и фб профилне контакте као и поруке на фб.
Верујем да је тако „морало“ да се догоди, па Вас још једном молим, јавите ми се поново уколико желите да будете део стварања које се догађа сада!

Хвала, хвала, хвала!!!

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

MOLBA

Molim svakoga od Vas ko mi je ikada poslao neki mejl ili komunicirao preko fejsbuka sa mnom da mi se ponovo javi, ukoliko želi da učestvuje u našem Stvaranju! Oprostite mi, ali imao sam neki „peh“ pa sam pogubio mejl adrese, telefone i fb profilne kontakte kao i poruke na fb.
Verujem da je tako „moralo“ da se dogodi, pa Vas još jednom molim, javite mi se ponovo ukoliko želite da budete deo stvaranja koje se događa sada!

Hvala, hvala, hvala!!!

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

МНОГИ МЕ ПИТАЈУ ЗА ПДФ

Latinica

Много Вас који сте пожелели да читате књиге о Анастасији питате ме за пдф који може да се нађе понегде на нету…
Рећи ћу Вам своја сазнања и своје мишљење, кад ме већ питате…

Зоји Беголи су украдени преводи својевремено и искоришћени су за нечије сврхе уз знатне промене које су „убачене“ у исте…

Према речима Анастасијиним:

„…Да, књига није звучна. Она као нотни лист служи. Читалац у себи прочитане звуке нехотице изговара. Значи, скривена у тексту повезивања, у Души одјекују у неизвитопереном првосазданом виду. Они Истину носе и исцељење. И надахнућем Душу испуњавају. Што у Души одјекује, нема снагу никакав инструмент вештачки да произведе.“
(Књига 3. Пространство Љубави, страна 28)

Након овог цитата који ми је само први дошао у сећање, а има их још много на различитим местима у свих десет књига, ја не бих волео да прочитам и једно слово другачије него што је оригинал написан.

Можда не знате, али многи су покушавали да преведу Анастасију, у духу у ком је писана…
Зоја је успела у потпуности, други се нису усудили чак ни Руси рођени тамо а који живе овде. Зато,
Бирам да читам тачне речи и слова, а Ви свој избор направите сами…

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

MNOGI ME PITAJU ZA PDF

Mnogo Vas koji ste poželeli da čitate knjige o Anastasiji pitate me za pdf koji može da se nađe ponegde na netu…
Reći ću Vam svoja saznanja i svoje mišljenje, kad me već pitate…

Zoji Begoli su ukradeni prevodi svojevremeno i iskorišćeni su za nečije svrhe uz znatne promene koje su „ubačene“ u iste…

Prema rečima Anastasijinim:

„…Da, knjiga nije zvučna. Ona kao notni list služi. Čitalac u sebi pročitane zvuke nehotice izgovara. Znači, skrivena u tekstu povezivanja, u Duši odjekuju u neizvitoperenom prvosazdanom vidu. Oni Istinu nose i isceljenje. I nadahnućem Dušu ispunjavaju. Što u Duši odjekuje, nema snagu nikakav instrument veštački da proizvede.“
(Knjiga 3. Prostranstvo Ljubavi, strana 28)

Nakon ovog citata koji mi je samo prvi došao u sećanje, a ima ih još mnogo na različitim mestima u svih deset knjiga, ja ne bih voleo da pročitam i jedno slovo drugačije nego što je original napisan.

Možda ne znate, ali mnogi su pokušavali da prevedu Anastasiju, u duhu u kom je pisana…
Zoja je uspela u potpunosti, drugi se nisu usudili čak ni Rusi rođeni tamo a koji žive ovde. Zato,
Biram da čitam tačne reči i slova, a Vi svoj izbor napravite sami…

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

29.новембар 2015. у подне у Београду

Latinica

Тај датум је рок за слање скице, нацрта онога што је у вашим срцима жеља да Заједнички део насеља изгледа и садржи. Дакле, само оно и онако како Ви желите, тако и нацртајте, или скицирајте или речима опишите, и то је довољно.

29.новембра у подне се састајемо са све скицама и саксијама како бисмо усагласили једну слику, заједничку визију о којој ћемо надаље промишљати свако од нас у исто време у које се будемо договорили.

А саксије са земљом у њима ће послужити да, до тада већ припремљено семе кедра које имамо свако своје, а за оне који немају још увек има пар комада вишка код мене које ће добити они који до сада нису добили, заједно ставимо у земљу и на тај начин „симболично?“ почнемо остварење Заједничке визије!!!

мејл за слање скице, нацрта или описа је:
hektarzemlje@gmail.com.

Не мора то бити детаљно, немора бити савршено нацртано…може и чича Глиша нечему да послужи, битно је да своју визију кроз опис или слику можете да нам свима појасните, а онда ћемо сви заједно усагласити једну скици-слику која ће свима да се допада и о којој ћемо надаље сви мислити и на тај начин је заиста и О – Стварити!!!

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

29.novembar 2015. u podne u Beogradu

Taj datum je rok za slanje skice, nacrta onoga što je u vašim srcima želja da Zajednički deo naselja izgleda i sadrži. Dakle, samo ono i onako kako Vi želite, tako i nacrtajte, ili skicirajte ili rečima opišite, i to je dovoljno.

29.novembra u podne se sastajemo sa sve skicama i saksijama kako bismo usaglasili jednu sliku, zajedničku viziju o kojoj ćemo nadalje promišljati svako od nas u isto vreme u koje se budemo dogovorili.

A saksije sa zemljom u njima će poslužiti da, do tada već pripremljeno seme kedra koje imamo svako svoje, a za one koji nemaju još uvek ima par komada viška kod mene koje će dobiti oni koji do sada nisu dobili, zajedno stavimo u zemlju i na taj način „simbolično?“ počnemo ostvarenje Zajedničke vizije!!!

mejl za slanje skice, nacrta ili opisa je:
hektarzemlje@gmail.com.

Ne mora to biti detaljno, nemora biti savršeno nacrtano…može i čiča Gliša nečemu da posluži, bitno je da svoju viziju kroz opis ili sliku možete da nam svima pojasnite, a onda ćemo svi zajedno usaglasiti jednu skici-sliku koja će svima da se dopada i o kojoj ćemo nadalje svi misliti i na taj način je zaista i O – Stvariti!!!

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

ПРИКАЗУЈЕМ ВАМ ИДЕЈУ

Latinica

До сада сте имали могућност да стварате са мном од почетка, да се придружите од самог старта и да растете и стварате са мном заједно!!!

Од сада сви ми који смо заједно од мог почетка стварања до сада ћемо вам изложити идеју и надаље ћете моћи да будете део оствареног и његовог раста на даље…

Јавно, па како нам буде…

Ускоро пишем више и објављујем…

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

PRIKAZUJEM VAM IDEJU

Do sada ste imali mogućnost da stvarate sa mnom od početka, da se pridružite od samog starta i da rastete i stvarate sa mnom zajedno!!!

Od sada svi mi koji smo zajedno od mog početka stvaranja do sada ćemo vam izložiti ideju i nadalje ćete moći da budete deo ostvarenog i njegovog rasta na dalje…

Javno, pa kako nam bude…

Uskoro pišem više i objavljujem…

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje