Да сам…

Latinica

 

* Да сам дете које треба да се роди у овом трену, пожелео бих да ме Мајка и Отац дочекају сами у свом Дому на свом пространству Љубави које ће и мене дочекати са Радошћу и спремним благодетима за мој живот на њему.

* Да сам Дете волео бих да живим на Имању које су моји Отац и Мајка заједнички створили за себе и за сву своју децу коју ће родити. На том имању расте све воће и поврће и биље свакојако и животињице разне које све зједнички доприноси нашем здравом и природном начину живота. Да ме родитељи одгајају и чувају и мудрост живота ми преносе, о сваком од наших предака да ми говоре. Да ми заједно са свим нашим Родитељима и родитељима наших родитеља и прамајкама и праочевима живућим у свим димензијама постојања питања постављају и стрпљиво одговор дочекају од мене колико год да ми је времена за тај одговор потребно.

* Да сам Момак од двадесет лета, волео бих да сада сам своју Богињу проналазим међ’ Девојкама које су такође расле на свом Завичајном имању са својим родитељима који су је одгајали на исти начин као и мене моји.
Да се моја Богиња са којом бих наше Љубави пространство пожелео да стварам такође осети Богињом и да се Душе наше препознају из пространства Безконачног. Да нас походи Љубав и да пожели да се настани на нашем будућем Имању нашег Рода и порода.

* Да сам похођен Љубављу пожелео да стварам своја будућа поколења, волео бих да наш Дом Стварамо Заједно моја Богиња и ја на нашем Хектару земље на који ћемо довести све своје предке да Заједно стварамо нове светове својим Мислима и чистотом помисли. Љубав да нас надахњује и живи са нама заједно на нашем Завичајном имању нашег Рода. У радости стварања заједно са свим живућим Рођацима и Суседима у Нашем Насељу Завичајних имања да смо надахнути Љубављу према свем живућем.

* Да сам Човек, као што јесам, од 49 овоземаљских лета проживљених у досадашњим условима живота какви јесу последњих пола века, учинио бих све што је у мојој моћи да са својом Богињом коју сам одавно пронашао, стварам своје имање за поколења која долазе и за нас који живимо Сада.
И Стварамо ми своје имање, корак по корак, свакодневно. Садимо, припремамо за садњу, прилагођавамо тренутне животне околности својој визији живота какав знамо да је створен за Човека. Стварамо свој рај на Земљи. Свест своју свакодневно обогаћујемо новим искуствима и разумемо да свако од нас чини онако како му његова свест говори. Свако је тамо где јесте зато што је тако за њега најбоље у датом моменту.
Свестан сам да књиге које су мене оснажиле да делам, (мудрости Анастасијине) на свакога од нас делују онолико колико је тај неко у стању да разуме, схвати и прихвати. Зато свако од нас корача кораком који је за њега најбржи у датим околностима и тренутку живота у којем се налази.
Подржавам и снажим сваког да са свог тренутног положаја корача својим најбржим темпом ка остварењу живота какав је за Човека наумљен.
Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

* Да сам Човек који је запослен у систему на било којој позицији, од посла бих одустао, (као што јесам), окренуо бих се свом имању и сваки свој тренутак живота који живим сада, посветио бих Стварању Свог пространства Љубави заједно са својом Богињом, свестан да је посао тај који ме од природе одвлачи, свесно се враћам природи и са њом у сагласју делам.
Знам да ће ме наше имање богато наградити и бринути о нама онако како је и намишљено за Човека да живи у рају који је око нас. Схватио сам и прихватио овај тренутак као благослов који је још више допринео да се окренем потпуно свом имању јер имање значи ИМАЊЕ свега што нам је потребно.

* Да сам Човек који у систему ради на било којој позицији репресије зарад власти, дубоко бих се запитао кога ја то у ствари „штитим“ и шта се иза тога крије и које су последице. Затим бих свесно окренуо леђа „послу“ који у ствари само помаже ономе што је против Човека. Створио бих своје имање ако до тада већ нисам, свестан да је једино добро стварање у сагласју са природом.
Дао бих све од себе да својим најбржим кораком, својим најбржим темпом створим Наследно имање своје за мене и моју Богињу и наша будућа поколења на темељима здравог РАЗУМА, и у складу са природом која ме учи.

* Да сам Човек којем Дете управо треба да се роди, дао бих све од себе да га дочекам на Имању завичајном његовог Рода, заједно са његовом Мајком, мојом Богињом. Потрудио бих се да свака травка, свака бубица, животињица, птичица ил’ птица, биљчица ил’ биљка на нашем пространству Љубави дочекају наше Дете исто као и нас двоје што га дочекујемо са Осмехом и Радошћу, раширених руку, спремних да Га нахранимо, оснажимо, допринесемо да буде слободно у Духу и Телу, у Уму и Срцу и да подстакнемо да буде оно које Јесте такво какво јесте својим постојањем и постајањем на Земљи. Подржавајући сваку његову помисао, постављали бисмо му питања спремно чекајући док одговори онда када одговор буде имало у себи и решило да нам одговор свој да.

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Da sam…

* Da sam dete koje treba da se rodi u ovom trenu, poželeo bih da me Majka i Otac dočekaju sami u svom Domu na svom prostranstvu Ljubavi koje će i mene dočekati sa Radošću i spremnim blagodetima za moj život na njemu.
 
* Da sam Dete voleo bih da živim na Imanju koje su moji Otac i Majka zajednički stvorili za sebe i za svu svoju decu koju će roditi. Na tom imanju raste sve voće i povrće i bilje svakojako i životinjice razne koje sve zjednički doprinosi našem zdravom i prirodnom načinu života. Da me roditelji odgajaju i čuvaju i mudrost života mi prenose, o svakom od naših predaka da mi govore. Da mi zajedno sa svim našim Roditeljima i roditeljima naših roditelja i pramajkama i praočevima živućim u svim dimenzijama postojanja pitanja postavljaju i strpljivo odgovor dočekaju od mene koliko god da mi je vremena za taj odgovor potrebno.
 
* Da sam Momak od dvadeset leta, voleo bih da sada sam svoju Boginju pronalazim međ’ Devojkama koje su takođe rasle na svom Zavičajnom imanju sa svojim roditeljima koji su je odgajali na isti način kao i mene moji.
Da se moja Boginja sa kojom bih naše Ljubavi prostranstvo poželeo da stvaram takođe oseti Boginjom i da se Duše naše prepoznaju iz prostranstva Bezkonačnog. Da nas pohodi Ljubav i da poželi da se nastani na našem budućem Imanju našeg Roda i poroda.
 
* Da sam pohođen Ljubavlju poželeo da stvaram svoja buduća pokolenja, voleo bih da naš Dom Stvaramo Zajedno moja Boginja i ja na našem Hektaru zemlje na koji ćemo dovesti sve svoje predke da Zajedno stvaramo nove svetove svojim Mislima i čistotom pomisli. Ljubav da nas nadahnjuje i živi sa nama zajedno na našem Zavičajnom imanju našeg Roda. U radosti stvaranja zajedno sa svim živućim Rođacima i Susedima u Našem Naselju Zavičajnih imanja da smo nadahnuti Ljubavlju prema svem živućem.
 
 * Da sam Čovek, kao što jesam, od 49 ovozemaljskih leta proživljenih u dosadašnjim uslovima života kakvi jesu poslednjih pola veka, učinio bih sve što je u mojoj moći da sa svojom Boginjom koju sam odavno pronašao, stvaram svoje imanje za pokolenja koja dolaze i za nas koji živimo Sada.
I Stvaramo mi svoje imanje, korak po korak, svakodnevno. Sadimo, pripremamo za sadnju, prilagođavamo trenutne životne okolnosti svojoj viziji života kakav znamo da je stvoren za Čoveka. Stvaramo svoj raj na Zemlji. Svest svoju svakodnevno obogaćujemo novim iskustvima i razumemo da svako od nas čini onako kako mu njegova svest govori. Svako je tamo gde jeste zato što je tako za njega najbolje u datom momentu.
Svestan sam da knjige koje su mene osnažile da delam, (mudrosti Anastasijine) na svakoga od nas deluju onoliko koliko je taj neko u stanju da razume, shvati i prihvati. Zato svako od nas korača korakom koji je za njega najbrži u datim okolnostima i trenutku života u kojem se nalazi.
Podržavam i snažim svakog da sa svog trenutnog položaja korača svojim najbržim tempom ka ostvarenju života kakav je za Čoveka naumljen.
Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!
 
* Da sam Čovek koji je zaposlen u sistemu na bilo kojoj poziciji, od posla bih odustao, (kao što jesam), okrenuo bih se svom imanju i svaki svoj trenutak života koji živim sada, posvetio bih Stvaranju Svog prostranstva Ljubavi zajedno sa svojom Boginjom, svestan da je posao taj koji me od prirode odvlači, svesno se vraćam prirodi i sa njom u saglasju delam.
Znam da će me naše imanje bogato nagraditi i brinuti o nama onako kako je i namišljeno za Čoveka da živi u raju koji je oko nas. Shvatio sam i prihvatio ovaj trenutak kao blagoslov koji je još više doprineo da se okrenem potpuno svom imanju jer imanje znači IMANJE svega što nam je potrebno.
 
* Da sam Čovek koji u sistemu radi na bilo kojoj poziciji represije zarad vlasti, duboko bih se zapitao koga ja to u stvari „štitim“ i šta se iza toga krije i koje su posledice. Zatim bih svesno okrenuo leđa „poslu“ koji u stvari samo pomaže onome što je protiv Čoveka. Stvorio bih svoje imanje ako do tada već nisam, svestan da je jedino dobro stvaranje u saglasju sa prirodom.
Dao bih sve od sebe da svojim najbržim korakom, svojim najbržim tempom stvorim Nasledno imanje svoje za mene i moju Boginju i naša buduća pokolenja na temeljima zdravog RAZUMA, i u skladu sa prirodom koja me uči.
 
* Da sam Čovek kojem Dete upravo treba da se rodi, dao bih sve od sebe da ga dočekam na Imanju zavičajnom njegovog Roda, zajedno sa njegovom Majkom, mojom Boginjom. Potrudio bih se da svaka travka, svaka bubica, životinjica, ptičica il’ ptica, biljčica il’ biljka na našem prostranstvu Ljubavi dočekaju naše Dete isto kao i nas dvoje što ga dočekujemo sa Osmehom i Radošću, raširenih ruku, spremnih da Ga nahranimo, osnažimo, doprinesemo da bude slobodno u Duhu i Telu, u Umu i Srcu i da podstaknemo da bude ono koje Jeste takvo kakvo jeste svojim postojanjem i postajanjem na Zemlji. Podržavajući svaku njegovu pomisao, postavljali bismo mu pitanja spremno čekajući dok odgovori onda kada odgovor bude imalo u sebi i rešilo da nam odgovor svoj da.
 

 Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Како ја видим свет, 2.део илити наставак

Latinica

(Претходно:

Нисам до сада имао жељу да визију објашњавам јер је, по мени, она јасно осликана Анастасијиним мудростима које је Мегре описао у књигама серијала Звонећи кедри Русије, а у духу нашег језика савршено превела у Светлост отишавша Зоја Беголли.

Сада видим потребу да појасним, па ево, овако:

У складу са својим бићем, и тренутним дешавањима, свако од нас способан је да своју визију објави другима. Уколико та визија наиђе на усаглашеност код великог броја тренутно живућих, она ће пронаћи пут да се материјализује.

<стронг>Свест о томе да смо сви део Једног Оца, (Бога, Створитеља, Творца…Енергије Стварања, Љубави…како вама најбоље вибрира, тим именом назовите) и <стронг>Мајке Земље, те на тај начин једно другоме само добро можемо мислити, желети, чинити, јер управо делима својим себи дела чинимо.

Сагласје о делању, удруживањем Мисли о Истом, о Истини јер она јесте Иста. Само видевши Исту слику Света у којем живимо и желимо да живимо, ми такав свет и стварамо живећи га.)

наставак, уторак, 21.04.2020. у 15:46

Обзиром да је из тренутног дешавања на планетарном нивоу јасно да смо успорили, да имамо време да га иЗкористимо за Добро, за Стварање, ја доприносим на овај начин.

Заједно можемо све што смо у стању да Замислимо. Заједно са Оцем својим и Његовим намерама да Свет створи Савршеним за Човека, тренутак је у којем заиста то можемо да живимо.

Да свако од нас чини Добро, и да то Добро буде добро за сваког од нас. И нема више изговора како је Добро за некога овакво а за некога онакво. Бог, Отац наш нас је створио према свом бићу, те тако и свако од нас јасно зна шта Јесте Добро.

Дакле, Свет у ком је сваком појединачно загарантован живот Достојан човека Стварамо једноставно: удружујући мисли своје у исту слику.

Техничке детаље о сваком сегменту живота посебно, додаваћемо и дорађиваћемо сви заједно, па вас зато и позивам да предлоге шаљете на мејл: hektarzemlje@gmail.com

За сада ћу сам, колико знам:

Дакле, загарантовано сваком од нас месечно онолико валуте колико је довољно за живот Достојан Човека. Све оно што желимо више, можемо сами да стварамо. Позван је свако да чини по таленту и надахнућу свом оно што жели и уме. Свако од нас је за нешто створен и Добро је то препознати у Себи и оСтварити.

Наравно, само и иЗкључиво Стварањем Добра.

Уколико не жели, Човек не мора ништа да ради. Не мора ништа да Ствара. Нико никога ни на шта не тера. Оно што осећаш у Себи, тако се и понашај. Ако ти је потребан одмор, одмарај се. Диши, спавај, храни се, пиј чисту воду. Умири Душу, тело и Срце пусти да Мисли. Ништа не мораш. Основно што ти потребно и довољно, загарантовано ти је. Ако и када пожелиш још нешто, можеш. Ако никада и не пожелиш, и то је у реду. Довољно је. Слободни смо.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Kako ja vidim svet, 2.deo iliti nastavak

(Prethodno:

Nisam do sada imao želju da viziju objašnjavam jer je, po meni, ona jasno oslikana Anastasijinim mudrostima koje je Megre opisao u knjigama serijala Zvoneći kedri Rusije, a u duhu našeg jezika savršeno prevela u Svetlost otišavša Zoja Begolli.

Sada vidim potrebu da pojasnim, pa evo, ovako:

U skladu sa svojim bićem, i trenutnim dešavanjima, svako od nas sposoban je da svoju viziju objavi drugima. Ukoliko ta vizija naiđe na usaglašenost kod velikog broja trenutno živućih, ona će pronaći put da se materijalizuje.

Svest o tome da smo svi deo Jednog Oca, (Boga, Stvoritelja, Tvorca…Energije Stvaranja, Ljubavi…kako vama najbolje vibrira, tim imenom nazovite) i Majke Zemlje, te na taj način jedno drugome samo dobro možemo misliti, želeti, činiti, jer upravo delima svojim sebi dela činimo.

Saglasje o delanju, udruživanjem Misli o Istom, o Istini jer ona jeste Ista. Samo videvši Istu sliku Sveta u kojem živimo i želimo da živimo, mi takav svet i stvaramo živeći ga.)

nastavak, utorak, 21.04.2020. u 15:46

Obzirom da je iz trenutnog dešavanja na planetarnom nivou jasno da smo usporili, da imamo vreme da ga iZkoristimo za Dobro, za Stvaranje, ja doprinosim na ovaj način.

Zajedno možemo sve što smo u stanju da Zamislimo. Zajedno sa Ocem svojim i Njegovim namerama da Svet stvori Savršenim za Čoveka, trenutak je u kojem zaista to možemo da živimo.

Da svako od nas čini Dobro, i da to Dobro bude dobro za svakog od nas. I nema više izgovora kako je Dobro za nekoga ovakvo a za nekoga onakvo. Bog, Otac naš nas je stvorio prema svom biću, te tako i svako od nas jasno zna šta Jeste Dobro.

Dakle, Svet u kom je svakom pojedinačno zagarantovan život Dostojan čoveka Stvaramo jednostavno: udružujući misli svoje u istu sliku.

Tehničke detalje o svakom segmentu života posebno, dodavaćemo i dorađivaćemo svi zajedno, pa vas zato i pozivam da predloge šaljete na mejl: hektarzemlje@gmail.com

Za sada ću sam, koliko znam:

Dakle, zagarantovano svakom od nas mesečno onoliko valute koliko je dovoljno za život Dostojan Čoveka. Sve ono što želimo više, možemo sami da stvaramo. Pozvan je svako da čini po talentu i nadahnuću svom ono što želi i ume. Svako od nas je za nešto stvoren i Dobro je to prepoznati u Sebi i oStvariti.

Naravno, samo i iZključivo Stvaranjem Dobra.

Ukoliko ne želi, Čovek ne mora ništa da radi. Ne mora ništa da Stvara. Niko nikoga ni na šta ne tera. Ono što osećaš u Sebi, tako se i ponašaj. Ako ti je potreban odmor, odmaraj se. Diši, spavaj, hrani se, pij čistu vodu. Umiri Dušu, telo i Srce pusti da Misli. Ništa ne moraš. Osnovno što ti potrebno i dovoljno, zagarantovano ti je. Ako i kada poželiš još nešto, možeš. Ako nikada i ne poželiš, i to je u redu. Dovoljno je. Slobodni smo.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Свесно окренимо мисли ка Светлом!!!

Latinica

Веома сам свестан свих негативних ствари које се одвијају и код нас а и у свету тренутно. И то траје већ дуже време. Свестан сам да све чему дајемо пажњу – снажи се и расте. Управо због тога свесно окрећем своје мисли ка светлом јер то је слика коју снажим својом пажњом и мислима.

Удружимо се у мислима о Светлом, о Радосном животу у Заједништву и Стваралаштву. У сарадњи са Природом. У сарадњи са Мислима Божијим. Томе дајмо пажњу, томе дајмо снагу, томе дајмо Љубав.

Волим вас све. Освестимо се. Заједно.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Svesno okrenimo misli ka Svetlom!!!

Veoma sam svestan svih negativnih stvari koje se odvijaju i kod nas a i u svetu trenutno. I to traje već duže vreme. Svestan sam da sve čemu dajemo pažnju – snaži se i raste. Upravo zbog toga svesno okrećem svoje misli ka svetlom jer to je slika koju snažim svojom pažnjom i mislima.

Udružimo se u mislima o Svetlom, o Radosnom životu u Zajedništvu i Stvaralaštvu. U saradnji sa Prirodom. U saradnji sa Mislima Božijim. Tome dajmo pažnju, tome dajmo snagu, tome dajmo Ljubav.

Volim vas sve. Osvestimo se. Zajedno.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Освануо је нови живот.

Latinica

Око мене све живо се смеје. Свака травка, воћкица. Ветрић ме мази. Хладњикаво је, пријатно хладњикаво. Мир. Радост живота. Напредујемо.

Чекам. Радујем се. Освешћујем осећања. О Сећања…

Да, хладњикаво. Пријатно хладњикаво.
Јучерашњи залазак сунца је био потпуно другачији. Ноћас нисам видео ни једну звезду ни месец. Нисам се уплашио, а моја драга ми је рекла:

„сутра ће све бити у реду. И ти и ја и сунце и месец и звезде и све живуће посвуда.“

Мир. Радост. Живот. Стваралаштво.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Osvanuo je novi život.

Oko mene sve živo se smeje. Svaka travka, voćkica. Vetrić me mazi. Hladnjikavo je, prijatno hladnjikavo. Mir. Radost života. Napredujemo.

Čekam. Radujem se. Osvešćujem osećanja. O Sećanja…

Da, hladnjikavo. Prijatno hladnjikavo.
Jučerašnji zalazak sunca je bio potpuno drugačiji. Noćas nisam video ni jednu zvezdu ni mesec. Nisam se uplašio, a moja draga mi je rekla:

„sutra će sve biti u redu. I ti i ja i sunce i mesec i zvezde i sve živuće posvuda.“

Mir. Radost. Život. Stvaralaštvo.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Нова слика се остварује

Latinica

Драги моји сви,

Сада је најважније време да гледамо слику СВЕТЛА, ДОБРОГ, да своју пажњу, а на тај начин и енергију дајемо само ономе што желимо да оснажимо.

Свесно оснажујем само и искључиво ДОБРО, СВЕТЛО, ЗДРАВО, ПРАВЕДНО, СНАЖНО, ОСЕЋАЈНО, ЉУБАВ, ПОШТОВАЊЕ, УВАЖАВАЊЕ, БЛАГОСТАЊЕ, РАДОСТ, и само томе дајем пажњу.

Не само у 6х ујутру, већ сваког тренутка и сваког секунда, то је мој једини посао.
Здравља Светлим Мислима Нашим!!!
Анастасија је још пре 27 година провела људе кроз раздобље тамних сила. Сада је време дошло да то заиста и живимо.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Nova slika se ostvaruje

Dragi moji svi,

Sada je najvažnije vreme da gledamo sliku SVETLA, DOBROG, da svoju pažnju, a na taj način i energiju dajemo samo onome što želimo da osnažimo.

Svesno osnažujem samo i isključivo DOBRO, SVETLO, ZDRAVO, PRAVEDNO, SNAŽNO, OSEĆAJNO, LJUBAV, POŠTOVANJE, UVAŽAVANJE, BLAGOSTANJE, RADOST, i samo tome dajem pažnju.

Ne samo u 6h ujutru, već svakog trenutka i svakog sekunda, to je moj jedini posao.
Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!
Anastasija je još pre 27 godina provela ljude kroz razdoblje tamnih sila. Sada je vreme došlo da to zaista i živimo.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

СТОП! ПОКРЕНИМО НОВУ СЛИКУ!!!

Latinica

10.12.18. у 08:33:53 часова, понедељак
СТОП!!! ПОКРЕНИМО НОВУ СЛИКУ!!!
Све је стало. Замрло на трен. Освестили смо се. Погледом све што смо захватили почело је да нам се смеши на неки само нама својствен начин. Само смо ми били у стању да разумемо тај осмех. Осмех захвалне Мајке Земље за овај трен!!!
Погледали смо се без речи. Разумели смо се. И потом почели. Да погледом оснажујемо природне елементе и да их Љубављу грлимо у мислима својим. Да им се захваљујемо за све оно што су до сада чинили за нас док ми на њих обраћали пажњу нисмо.
Напокон је дошао тај трен. Сада знамо, осећамо и спремно крећемо у акцију чишћења. Све оно што смо до сада непотребно и неживо поседовали у свом микроокружењу, захвално смо кренули да скупљамо и односимо на одређена заједничка места. Није то одпад који ћемо уништавати, то су места на којима ћемо сакупити све те до сада неживе уређаје и надаље променити њихову улогу.
Око себе видим само природу која у свом никада до сада виђеном с моје стране сјају и пуноћи боја обасјава све уоколо. Све је добило још неколико нових, до сада не спознатих димензија. Осим димензије појавне, сада је све добило и димензију осећајну, споразумевајућу са нама заборављених спознаја тих.
Одједном смо знали и могли да са свиме природним размењујемо осећања и информације неопходне за даљње кораке које ћемо чинити.
Све остављамо како јесте, ништа не уништавамо. Све оно што је до сада сматрано за корисно уместо наших урођених а заборављених способности, сада ће нам служити за незаборав и сећање погрешног пута којим смо ходили али смо се на време освестили.
За наук, како су моји стари умели да говоре а сећам се тих реченица. За наук нека ти служи!
Е, па нека нам је са срећом нови живот на нашој предивној Мајчици Земљи! И нека нас не оптерећује што смо јој до сада радили из несвести и незнања, опростила нам је већ она. Зна она да је то било из нехата. И разрешиће она све оно што ми не знамо како. И до сада је то чинила, али је њен ритам много спорији био разградње од ритма градње којим смо ми инвазију вршили. На њу која нас је свим срцем и Душом свом мазила и пазила и даривала нам све неопходно за наш живот на њој у рају Богом замишљеним за своје дете, стварању заједничком делима да се радују.
Кренули смо путем заједничког стварања са Творцем нашим и радујемо се посматрајући дело створено. Заједнички. Промишљено! На радост свих и свега постојећег живог. Дела убијајућа живог створеног више ни у помисли нема нашој.
Погледасмо се у очи са сваким унаоколо човеком или биљком, животињом, птицом или дрветом, цветом, травком. Мудрост из свакога избија и ми је поново разумемо као до сада говорећи један језик са својим сународницима. Напокон говоримо у мислима стварајући слике свега живог унаоколо што само себе у стању је да поново створи и да себе само одржава у животу и користи за све.
Делај, сада стварај осећајем јединственим за све унаоколо. Све ти је дато човече Божији, да мислима што створиш у материјално претвори се. Важно је само свест о општој добробити дела тог имати у виду. Тада се све материјализује онако како смо замислили. Другачије бити не може. То је сада јасно свакоме од нас, и деламо само у том интересу.
Дела заједничка за све за шта је неопходно заједничко стварање, заједничка мисао умнажа се Љубављу. Осећање то прожима нас све, напокон, ослобођене.
Уклонисмо заједнички све што нас је раздвајало и делило а неживо је. Живе реке, планине, брда и потоке остависмо да нас спајају и обележавају својом бити оно што је намишљено Творцем. Тумачимо ту замисао полако и без пожуривања, читав Живот пред нама је за то и све друго што творити желимо.
Беше то дан Освести наше. Наставак следи…

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

STOP! POKRENIMO NOVU SLIKU!!!

Sve je stalo. Zamrlo na tren. Osvestili smo se. Pogledom sve što smo zahvatili počelo je da nam se smeši na neki samo nama svojstven način. Samo smo mi bili u stanju da razumemo taj osmeh. Osmeh zahvalne Majke Zemlje za ovaj tren!!!
Pogledali smo se bez reči. Razumeli smo se. I potom počeli. Da pogledom osnažujemo prirodne elemente i da ih Ljubavlju grlimo u mislima svojim. Da im se zahvaljujemo za sve ono što su do sada činili za nas dok mi na njih obraćali pažnju nismo.
Napokon je došao taj tren. Sada znamo, osećamo i spremno krećemo u akciju čišćenja. Sve ono što smo do sada nepotrebno i neživo posedovali u svom mikrookruženju, zahvalno smo krenuli da skupljamo i odnosimo na određena zajednička mesta. Nije to oDpad koji ćemo uništavati, to su mesta na kojima ćemo sakupiti sve te do sada nežive uređaje i nadalje promeniti njihovu ulogu.
Oko sebe vidim samo prirodu koja u svom nikada do sada viđenom s moje strane sjaju i punoći boja obasjava sve uokolo. Sve je dobilo još nekoliko novih, do sada ne spoznatih dimenzija. Osim dimenzije pojavne, sada je sve dobilo i dimenziju osećajnu, sporazumevajuću sa nama zaboravljenih spoznaja tih.
Odjednom smo znali i mogli da sa svime prirodnim razmenjujemo osećanja i informacije neophodne za daljnje korake koje ćemo činiti.
Sve ostavljamo kako jeste, ništa ne uništavamo. Sve ono što je do sada smatrano za korisno umesto naših urođenih a zaboravljenih sposobnosti, sada će nam služiti za nezaborav i sećanje pogrešnog puta kojim smo hodili ali smo se na vreme osvestili.
Za nauk, kako su moji stari umeli da govore a sećam se tih rečenica. Za nauk neka ti služi!
E, pa neka nam je sa srećom novi život na našoj predivnoj Majčici Zemlji! I neka nas ne opterećuje što smo joj do sada radili iz nesvesti i neznanja, oprostila nam je već ona. Zna ona da je to bilo iz nehata. I razrešiće ona sve ono što mi ne znamo kako. I do sada je to činila, ali je njen ritam mnogo sporiji bio razgradnje od ritma gradnje kojim smo mi invaziju vršili. Na nju koja nas je svim srcem i Dušom svom mazila i pazila i darivala nam sve neophodno za naš život na njoj u raju Bogom zamišljenim za svoje dete, stvaranju zajedničkom delima da se raduju.
Krenuli smo putem zajedničkog stvaranja sa Tvorcem našim i radujemo se posmatrajući delo stvoreno. Zajednički. Promišljeno! Na radost svih i svega postojećeg živog. Dela ubijajuća živog stvorenog više ni u pomisli nema našoj.
Pogledasmo se u oči sa svakim unaokolo čovekom ili biljkom, životinjom, pticom ili drvetom, cvetom, travkom. Mudrost iz svakoga izbija i mi je ponovo razumemo kao do sada govoreći jedan jezik sa svojim sunarodnicima. Napokon govorimo u mislima stvarajući slike svega živog unaokolo što samo sebe u stanju je da ponovo stvori i da sebe samo održava u životu i koristi za sve.
Delaj, sada stvaraj osećajem jedinstvenim za sve unaokolo. Sve ti je dato čoveče Božiji, da mislima što stvoriš u materijalno pretvori se. Važno je samo svest o opštoj dobrobiti dela tog imati u vidu. Tada se sve materijalizuje onako kako smo zamislili. Drugačije biti ne može. To je sada jasno svakome od nas, i delamo samo u tom interesu.
Dela zajednička za sve za šta je neophodno zajedničko stvaranje, zajednička misao umnaža se Ljubavlju. Osećanje to prožima nas sve, napokon, oslobođene.
Uklonismo zajednički sve što nas je razdvajalo i delilo a neživo je. Žive reke, planine, brda i potoke ostavismo da nas spajaju i obeležavaju svojom biti ono što je namišljeno Tvorcem. Tumačimo tu zamisao polako i bez požurivanja, čitav Život pred nama je za to i sve drugo što tvoriti želimo.
Beše to dan Osvesti naše. Nastavak sledi…

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

На пола стазе…

Latinica

Е, па, драги моји, од сада живимо на свом имању величине једног јутра. За оне који не знају, (а и ја сам тек научио), то је око пола хектара. Дакле, све смо ближи свом Завичајном имању.

Од сада ћу се редовно јављати па ћете моћи усклађено да пратите наше учење о животу на свом Завичајном имању које стварамо.

Екипа се увећава. Заједничко Стварање Насеља Завичајних Имања се све више ближи потпуној материјализацији. Онако како је најбоље за Сав Живот Посвуда!!!

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Na pola staze…

E, pa, dragi moji, od sada živimo na svom imanju veličine jednog jutra. Za one koji ne znaju, (a i ja sam tek naučio), to je oko pola hektara. Dakle, sve smo bliži svom Zavičajnom imanju.

Od sada ću se redovno javljati pa ćete moći usklađeno da pratite naše učenje o životu na svom Zavičajnom imanju koje stvaramo.

Ekipa se uvećava. Zajedničko Stvaranje Naselja Zavičajnih Imanja se sve više bliži potpunoj materijalizaciji. Onako kako je najbolje za Sav Život Posvuda!!!

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

2028.

Latinica

Записујући датум на овом посту написао сам година 2028. уместо 2018. Само сам се насмешио схвативши да ми то нешто говори.
Не догађа се све онако и онда када ми желимо, већ се догађа управо онда и онако како је за нас најбоље.
Ако се остварење визије насеља на нашем простору од земље додељене од стране власти наше домовине манифестује за десет година од данас, ја прихватам тај рок из цуга. Мало је то година за тако диван сан остварен…
Некада сам и ја мислио другачије, желео сам сад и одмах да се догоди. Сада, четири године касније, разумем да није требало до сада а помало разумем и разлоге због којих није требало до сада.
Време учини од нас оно што нисмо спремни учинити сами и одмах. Само се препустивши да „Онај који има бољи поглед“ одреди како ће се ствари одвијати, све се догађа савршеније од онога што нисам ни у најсмелијим сновима сањао.
Стрпљен – спашен!!! Не каже наша народна изрека бадава. Управо сопственим препуштањем да се ствари догоде, ја указујем поверење Богу (тј, Божанству, Енергији, Буди, Шиви, Мохамеду, Љубави, зовимо именом којим желимо).
Тако и зато сам створен, да научим да се препустим… као води када легнем на њену површину, као ветру кад затегнем једро и пустим кормило… тако и животу, препуштам…

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

2028.

Zapisujući datum na ovom postu napisao sam godina 2028. umesto 2018. Samo sam se nasmešio shvativši da mi to nešto govori.
Ne događa se sve onako i onda kada mi želimo, već se događa upravo onda i onako kako je za nas najbolje.
Ako se ostvarenje vizije naselja na našem prostoru od zemlje dodeljene od strane vlasti naše domovine manifestuje za deset godina od danas, ja prihvatam taj rok iz cuga. Malo je to godina za tako divan san ostvaren…
Nekada sam i ja mislio drugačije, želeo sam sad i odmah da se dogodi. Sada, četiri godine kasnije, razumem da nije trebalo do sada a pomalo razumem i razloge zbog kojih nije trebalo do sada.
Vreme učini od nas ono što nismo spremni učiniti sami i odmah. Samo se prepustivši da „Onaj koji ima bolji pogled“ odredi kako će se stvari odvijati, sve se događa savršenije od onoga što nisam ni u najsmelijim snovima sanjao.
Strpljen – spašen!!! Ne kaže naša narodna izreka badava. Upravo sopstvenim prepuštanjem da se stvari dogode, ja ukazujem poverenje Bogu (tj, Božanstvu, Energiji, Budi, Šivi, Mohamedu, Ljubavi, zovimo imenom kojim želimo).
Tako i zato sam stvoren, da naučim da se prepustim… kao vodi kada legnem na njenu površinu, kao vetru kad zategnem jedro i pustim kormilo… tako i životu, prepuštam…

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Snaga Jedinstva vodi ka Stvaranju 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Pozdrav koji će tek dobiti na snazi jer slikamo sada sliku budućnosti koja je počela…
Nadahnuti rečima Anastasijinim koje nam je doneo Vladimir Megre, a predivna Naša Zoja Begolli prevela na naš jezik, sve nas je više zagledanih u tu sliku koju stvaramo.

Možete da ne verujete, i ja sam bio sumnjičav, no pokazalo mi se sasvim jasno da
SVI VIDIMO ISTU SLIKU…

Nije to slika jednog Naselja, to je slika mnogo naselja koja se nalaze širom planete Zemlja a koja sva odaju ISTU SLIKU!!! RAJ J NA ZEMLJI!!! 

Da pojasnim onima koji nisu još uvek čitali knjige o Anastasiji:

Jedno Naselje jeste sastavljeno od 100 porodica ili pojedinaca koji svako živi na svom hektaru, svom Zavičajnom Rodnom Porodičnom Imanju, a susedi smo jedni drugima.
Povezani sličnim načinom razmišljanja čija je vodilja:
Čovek Sve Može jer je sazdan po Biću Božijem!!!

To Naselje,  (svako naselje)  ima svoju školu gde deca ravnopravno sa odraslima učestvuju u procesu Spoznaje… 

Ima svoj Zajednički Dom,  ima sve ono što se dogovorimo da želimo da Naše Naselje ima! 

Imamo jedinstvenu priliku da od samog početka okupljeni u Zajedničkom Stvaranju,  stvorimo iz Temelja Novu Civilizaciju! 

Načinom promišljanja i Usmeravanjem Misli na Dobro,  mi Dobro i Stvaramo!!! 
Svako(m)  dobro!!! 

Danilo, 

http://www.hektarzemlje.com

NE POSTOJE GRANICE

Nigde u prirodi ne postoje granice u vidu jasnih linija koje razdvajaju dve ili više različitosti…

Zašto bismo mi (ljudi) onda želeli da ih imamo kad je to tako neprirodno!!!
Ono što nas spaja mnogo je jače od bilo čega što smo izmislili da nas razdvaja…

Mnogo nas je, različiti smo, to je sve tako prirodno!!!

 Neprirodno bi bilo da smo isti, nije zamišljeno da smo isti jer svako je dobio svoju fizičku manifestaciju kako bi prošao svoja životna iskustva koja je odabrao prethodno.

Svi smo Jedno, trenutno razvrstani u mnogo fizičkih tela koja prolaze sopstvena iskustva…

Ne poznajem i ne želim razdvajanje kao što ne želim ni da dajem snagu svojim mislima ili rečima onome što nije dobro!!! 

To ne znači da toga nisam svestan, već upravo zato što jesam svestan da ono čemu dajemo pažnju, raste, ja biram da pažnju dajem onome što je dobro!!! Samo tako Stvaramo Dobro!!!
I, kao Anasta, svesno okrećem leđa ledniku, ne zato što svet gledam šarenim očima pa nisam svestan da mi lednik preti… već upravo zato što jesam svestan da sve ono čemu dajemo pažnju bilo svojim strahom, bilo pričom i prepričavanjem „realnosti“, bilo „delenjem“ samo još više osnažujemo ono na šta smo pažnju usmerili!!!

I tako, okrenuvši leđa ledniku, brzo brzo toplim pogledom, ljubavlju, pomilujmo svaku travku, svaku biljku i životinju kao Anasta na svom imanju dok se lednik iza njenih leđa topio jer nije više bilo nikoga da ga gleda i daje mu snagu svojim mislima…